Directeur MBO Raad (gesloten)

Profiel: verenigen, ontwikkelen organisatie, eigentijds leiden met lef

De MBO Raad zoekt een verbindende en organisatiegerichte directeur, iemand met daadkracht en lef. Zij/hij heeft ervaring met een belangenvereniging en een breed repertoire als manager van professionals.

De MBO Raad biedt een uitdagende baan in een dynamische (bestuurlijke en politieke) en relevante omgeving in de mooiste onderwijssector. De MBO Raad is een sterke vereniging die voortdurend in ontwikkeling is. Dit vraagt om een flexibel, adequaat, professioneel werkend bureau. Als directeur ben jij een natuurlijke verbinder. Je bent een echte verandermanager die beslissingen durft te nemen, gewend is om diplomatiek te zijn waar dat nodig is en ondernemend waar het kan. Je zorgt voor draagkracht en synergie binnen het bureau. Je borgt de verbinding tussen leden, bestuur, stakeholders en bureau.

MBO Raad
De MBO Raad is de brancheorganisatie van scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie die bekostigd onderwijs aanbieden. De vereniging behartigt de (gemeenschappelijke) belangen van de leden, biedt diensten aan en onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging.
De MBO Raad versterkt de positie van het mbo als essentiële schakel in de ontwikkeling van jongeren en volwassenen, als burger en als beroepsbeoefenaar, tot het eerste diploma en vanaf daar tijdens een leven lang ontwikkelen. De MBO Raad staat voor kwalitatief hoogwaardig, innovatief en inclusief beroepsonderwijs dat bijdraagt aan de (economische) welvaart en het welzijn van Nederland als geheel.

De MBO Raad versterkt de positie van zijn leden op de volgende terreinen:

 • In de beroepskolom vo-mbo-hbo;
 • In relatie met nationale en internationale actoren;
 • In de publieke opinie;
 • Als werkgever op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaardenbeleid;
 • Op het gebied van bekostiging, bedrijfsvoering, onderwijs, kwaliteit, kennisdeling en implementatie van onderwijsinnovaties;
 • In relatie tot de dynamiek op de arbeidsmarkt en verschillende branches, vooral via samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB);
 • In het sociaal domein en Leven Lang Ontwikkelen.

De MBO Raad benadert zijn taken primair vanuit het doelperspectief van studenten: hoe bereiden we studenten zo goed mogelijk voor op een actieve participatie in een dynamische arbeidsmarkt en op een vorm van vervolgonderwijs in het mbo, op het hbo en gedurende de loopbaan.
Het mbo kent een brede publieke taak, de MBO Raad is vanuit zijn taak eerste aanspreekpunt voor landelijke stakeholders waaronder de ministeries van OC&W, SZW, EZK, de werknemersorganisaties, andere onderwijssectorraden en(decentrale) overheden en vertegenwoordigers van deze (decentrale) overheden zoals de VNG, het georganiseerde bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB-NL).


Bureau en organisatie MBO Raad
De MBO Raad is gevestigd in Woerden. Hier werken ongeveer 120 personen. De dienstverlening van het bureau kent vier hoofdonderdelen:

 • Belangenbehartiging;
 • Strategie en onderwijs;
 • Kennisdeling;
 • Positionering van het mbo.

Om deze activiteiten efficiënt uit te kunnen voeren en snel te kunnen inspelen op de actualiteit en de behoeftes van de leden, heeft de MBO Raad de volgende afdelingen:

 • Werkgeverszaken, Bedrijfsvoering & Bekostiging (WBB);
 • Bedrijfstakgroepen (BTG);
 • Strategie, Onderwijs en Internationalisering (SO&I);
 • In- en Externe Communicatie (I&EC);
 • Externe Projecten;
 • Digitale Transformatie;
 • Interne Bedrijfsvoering.

Vereniging, bureau en bestuur van de MBO Raad zijn in ontwikkeling. Als nieuwe directeur van de MBO Raad weet je raad met de nodige transities.


Vereniging in transitie
In het najaar van 2021 heeft het bestuur van de vereniging aan een onafhankelijke commissie bestaande uit voormalige leden gevraagd te adviseren over de toekomst van de vereniging. Centraal staat hierin hoe de samenwerking tussen mbo-scholen versterkt kan worden. Hoe kunnen de verschillen (diversiteit) een plek krijgen? Hoe verhoudt het instellingsbelang zich tot het belang van de omgeving van de school? De uitkomsten van deze evaluatie en de te voeren gesprekken daarover met de leden vragen om een andere rol en positie van het bureau van de MBO Raad. Als directeur vertaal je geïnspireerd en met ondernemerszin samen met de voorzitter en het bestuur de antwoorden op deze vragen naar doelstellingen voor het bureau. Deze doelstellingen zijn het anker voor het werkprogramma van het bureau.

De directeur zal een belangrijke taak krijgen om de vereniging naar een volgend niveau te brengen. Op hoofdlijnen zijn de volgende uitdagingen benoemd:

 • Het nog meer mobiliseren van expertise en ervaring vanuit de leden bij de beleidsvorming van de MBO Raad;
 • Het verder uitbouwen van relaties en samenwerking in het brede maatschappelijk domein. Het vernieuwen en verbreden van het domein van de MBO Raad;
 • De beschikbare kennis van bureau en vereniging nog meer mobiliseren voor een scherpe belangenbehartiging;
 • Het verder en dieper verbinden van alle externe en interne stakeholders.

 

Bureau in transitie
Onder leiding van de nieuwe directeur zal de bureau-organisatie (wijze van organiseren, wijze van werken, cultuur van samenwerken) verder worden geprofessionaliseerd. Denk daarbij aan:

 • Het ontwikkelen van een visie op de besturing van de organisatie (samenhang thema’s, balans inhoud en belangenbehartiging etc.);
 • Het sturen op competenties als lef, creativiteit, resultaatgerichtheid & besluitvaardigheid;
 • Het verder vormgeven van de ledengerichtheid van de MBO Raad (ophalen thema’s en standpunten, mobiliseren kennis).

Door de pandemie heeft het bureau van de MBO Raad een andere manier van werken ontwikkeld. Hybride (samen)werken biedt veel mogelijkheden en voorziet in bepaalde behoefte. De MBO Raad wil deze mogelijkheden verder gaan uitwerken en professionaliseren, zodat ze zijn organisatie met de daarbij behorende processen gestructureerd, toekomstgericht en visiegericht kan inrichten. En ervoor kan zorgdragen dat hij als werkgever aantrekkelijk blijft, een organisatie waar professionals gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Deze inrichting valt samen met de transitie van de vereniging en een toekomstige nieuwe huisvesting. De directeur zal bij deze organisatieontwikkeling en inrichting een belangrijke (veranderende) rol spelen.

Als directeur heb je de dagelijkse leiding over het bureau van de MBO Raad en ben je eindverantwoordelijk in de advisering aan het bestuur. Als directeur ben je verantwoordelijk voor het opstellen en implementeren van een meerjarenstrategie voor het bureau, afgestemd op de doelen en wensen van de vereniging. Het MT van de MBO Raad wordt gevormd door de managers van de verschillende afdelingen. De directeur is voorzitter van het MT.

Het bureau heeft in de komende jaren naast bovenstaande opdracht interne uitdagingen zoals:

 • Modern en duurzaam werkgeverschap: ontwikkeling en implementatie van nieuwe vormen van werken die passen bij het bureau en de professionals van nu en de toekomst. Actief werken aan een inclusieve organisatiecultuur;
 • Governance; Verdere optimalisatie van de synergie tussen de afdelingen bewerkstelligen;
 • Huisvesting; het pand in Woerden krijgt binnen het bestemmingsplan van de gemeente een ander doel. Als directeur draag je zorg voor de toekomstige, duurzame huisvesting.

De transitie van de vereniging en de vertaling daarvan in een werkprogramma voor het bureau zal ook weerklank vinden binnen de werkwijze van het bureau. Als directeur ben je de secretaris van het bestuur. In deze rol voer je regie op het besluitvormingsproces binnen de vereniging, ben je verantwoordelijk voor de voorbereidingen van de bestuurlijke overleggen en ben je betrokken bij strategische projecten. Als directeur van de MBO Raad heb je visie en bewaak je de lange termijndoelen van het bureau en de vereniging. Je anticipeert op komende en actuele ontwikkelingen.

De voorzitter is het boegbeeld van de vereniging en is primair gericht op de politiek en bestuurlijk Den Haag. In goed samenspel met de voorzitter en het bestuur is de directeur ook actief in het meer dan brede stakeholdersveld van de MBO Raad. Als directeur ben je de verbindende schakel tussen de organisatie en de voorzitter/bestuur. En aanspreekbaar en verantwoordelijk voor de kwaliteit van de advisering van de organisatie. De directeur en de voorzitter vormen een team en hebben respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden, weten elkaar goed te vinden. Je hebt je issueantennes aan staan zowel intern als extern om ook alle informatiestromen goed te beheren. Deze rol vervul je op een gefundeerde, transparante en onafhankelijke wijze.

 

Profiel: een eigentijdse daadkrachtige visionair met lef
De nieuwe directeur heeft bij uitstek ervaring in het ruimte geven aan professionals en heeft aantoonbaar ervaring in het begeleiden van verandertrajecten. De ideale kandidaat is in staat om vanuit verbinding, coachend leiderschap en visie de organisatieontwikkelingen in gang te zetten en combineert daarom een verenigings- met een bedrijfsvoeringprofiel.

De MBO Raad heeft te maken met complexe vraagstukken. Ingewikkelde (sociale) problemen dienen niet bekeken te worden vanuit één perspectief, maar vragen om een aanpak waarbij verschillende invalshoeken worden meegenomen. Dit vraagt om investering in diversiteit en in inclusief leidinggeven. We staan open voor kandidaten met een diverse achtergrond. We zoeken kandidaten die de thema’s diversiteit en inclusief leidinggeven binnen de sector en binnen de vereniging naar een hoger niveau brengen.

We zoeken daarnaast iemand met de volgende achtergrond:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Brede ervaring met het managen van professionals;
 • Ervaring met verenigingsmanagement en verenigingsbestuur;
 • Ervaring in het stakeholdersveld rond de MBO raad.

 

De ideale kandidaat combineert de volgende competenties:

 • Leiderschap: op een inspirerende en verbindende wijze sturing geven aan de organisatie. Weet professionals te motiveren om verantwoordelijkheid te nemen. Is duidelijk in zijn/haar aansturing en geeft feedback op een transparante en integere wijze;
 • Inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen: in staat zijn om de ambities van de MBO Raad op de juiste tafels te krijgen; Beschikken over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;
 • De vaardigheid om op verschillende niveaus te kunnen opereren, vanuit uiteenlopende werkzaamheden en contacten, operationeel tot strategisch niveau;
 • Overzichtsvermogen; het bewaren van het overzicht en de grote lijnen, door vraagstukken en projecten in een breder kader te plaatsen, te verbinden en vanuit meerdere perspectieven te kunnen bezien;
 • Netwerken: het opbouwen van relaties en netwerken binnen het werkveld maar ook daarbuiten;
 • Beïnvloedingsvaardigheden; het inzetten van een effectieve strategie om invloed uit te oefenen, de juiste argumenten en methode hanteren om anderen mee te krijgen.

We zoeken iemand met een gebalanceerd ego: je bent in staat om de lead te nemen en het podium te pakken, maar je bent er primair op gericht om anderen in stelling te brengen en ze daarop te ondersteunen en te coachen.

 

Arbeidsvoorwaarden
Het is een (meer dan) full time job, de voorwaarden zijn marktconform. Zie voor meer informatie over de MBO Raad op www.mboraad.nl.

 

Proces
De MBO Raad laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 27 februari 2022 te solliciteren via onderstaande solliciteer knop. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Susanne Maton op 073-2032132.