Directeur Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (gesloten)

Profiel: ervaren verenigingsdirecteur, belangenbehartiger, affiniteit sector

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. Met het oog op de gezondheid van dier en mens en de wensen van consument en samenleving werkt zij aan de professionele ontplooiing en de maatschappelijke positie van de dierenarts.

De KNMvD heeft als missie vanuit een inspirerende professionele vereniging de dierenarts te positioneren in het maatschappelijke speelveld. De vereniging wil zich in de komende jaren verder profileren en professionaliseren. Het verenigingsbureau wordt aangestuurd door de directeur onder verantwoording van het bestuur en als hoogste controlerend orgaan de Raad van Afgevaardigden. Door het vertrek van de huidige directeur zijn wij op zoek naar een fulltime directeur.

Uitdaging
De KNMvD bevindt zich een in sterk veranderend krachtenveld. De omvang en de marktstructuren van de verschillende segmenten waarbinnen de dierenarts actief is veranderen drastisch. De directeur is de spin in het web in deze beweging. Hij/zij stuurt een continu proces van beweging van vereniging en bureau. Samengevat zien we voor de nieuwe directeur de volgende uitdagingen:

 • Verder bouwen aan een nog steviger relevantieniveau van de KNMvD. De KNMvD neemt in het maatschappelijke debat een actieve positie in over thema’s gericht op het werkveld van de dierenarts, zoals dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid & milieu;
 • Verder bouwen aan de sociaaleconomische positie van de dierenarts. Ook het economisch perspectief is van belang. Voor de individuele werknemer/ZZP’er, voor de praktijken en voor de grote ketens. Een economisch goede basis is een uitgangspunt om op een maatschappelijke verantwoorde wijze het beroep uit te kunnen oefenen;
 • Versterken samenwerking bestuur-bureau. Samen trekken ze op, ieder vanuit een eigen rol. Het bureau faciliteert, initieert en stelt het bestuur in staat om de strategie te bepalen en vast te stellen. Het bureau voert uit en het bestuur toetst de uitvoering. Het bureau bereidt proactief de belangenbehartiging voor. Ook extern is er sprake van een coproductie van bestuur en bureau . Deze geschetste ideale samenwerking komt tot stand als er een grote mate van vertrouwen en rolvastheid is. Het is aan de directeur om de effectiviteit van de samenwerking te versterken;
 • Versterken professionele ontwikkeling bureau. De afgelopen jaren is de bureauorganisatie door bezuinigingen stevig ingekrompen tot de 18 medewerkers die er nu actief zijn.

De directeur borgt in samenwerking met het bestuur de verbinding met de leden, de Raad van Afgevaardigden, het bestuur en de buitenwereld. Binnen het bureau is de directeur gericht op de verbinding tussen thema’s en afdelingen en op de (door-)ontwikkeling van de medewerkers.

Het vertrekpunt voor de directeur is de recent vastgestelde strategie. Deze is te vinden op https://www.knmvd.nl/app/uploads/2021/03/KNMvD-strategisch-beleidsplan-2021-2025.pdf

De functie
De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van de vereniging en is als toegevoegd secretaris van het bestuur de coördinator van bestuur, beleid en uitvoering. De directeur stuurt het verenigingsbureau aan en draagt zorg voor de uitvoering van het verenigingsbeleid. De directeur coördineert de operationele activiteiten en projecten van de vereniging en draagt bij aan een efficiënte communicatie met interne en externe partijen.

De resultaatgebieden zijn:

 • Het doen vertalen van door het bestuur vastgesteld beleid in operationele plannen inclusief budgetten (dit laatste in overleg met de penningmeester);
 • Toezicht houden op uitvoering van de activiteiten op basis van de gemaakte afspraken (in tijd en kwaliteit);
 • Rapporteren over de voortgang in de operationalisering van het beleid aan het bestuur;
 • Aandragen en uitvoeren van verbeteracties m.b.t. de operationele activiteiten van de vereniging;
 • Coördineren en begeleiden van de werkzaamheden van het bureau;
 • Coördineren en ondersteunen van de projecten en activiteiten van clusters en commissies;
 • Het onderhouden en verzorgen van de interne en externe communicatie richting leden, bestuur, bureaumedewerkers en externe stakeholders.

Functie-eisen
De KNMvD staat voor het versterken van de maatschappelijke positie van de dierenarts. We zoeken kandidaten die de intrinsieke motivatie en affiniteit hebben om deze doelstelling te realiseren.

De ‘harde’ eisen zijn:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring met het leidinggeven aan professionals; De ideale kandidaat heeft al eindverantwoordelijkheid of is juist toe aan eindverantwoordelijke rol;
 • Bij voorkeur ervaring met verenigingsmanagement (vanuit bureau en/of bestuur). In ieder geval ervaring met het werken voor en met een bestuur;
 • Ervaring met complex stakeholdermanagement, bij voorkeur ook met belangenbehartiging
 • Ervaring met het ontwikkelen en delen van kennis;
 • Ervaring met veranderingsprocessen en belangentegenstellingen;
 • Ervaring met projectmatig werken en bedrijfsvoering (finance, ict).

Persoonskenmerken
We zoeken een resultaatgerichte positief ingestelde verbinder. Een stevige persoonlijkheid met tact, uitstekende communicatieve vaardigheden, daadkracht en relativeringsvermogen. Een enthousiasmerende professional die gericht is op het verder ontwikkelen van het bureau en die kan optreden als een professionele gesprekspartner van stakeholders en samenwerkingspartners. Een professional met helicopterview die scherp is op de inhoud en goed in de relatie.

Arbeidsvoorwaarden
De KNMvD start met een een aanstelling voor 1 jaar met de intentie om een langjarig dienstverband aan te gaan. Het bureau is gevestigd in Houten. Er is sprake van een gepaste honorering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie
De KNMvD laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search.
Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.