Directeur Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) (gesloten)

Profiel: verenigingsmanager, boegbeeld, belangenbehartiger

De KNGU zoekt een verbindende en communicatief sterke directeur. Iemand die op een authentieke manier de passie voor de sport – op alle niveaus – uitdraagt. Een moderne leider en een ervaren manager van professionals (in een complexe context).

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) is de oudste sportbond van Nederland. Al meer dan 150 jaar houden we ons bezig met een leven lang bewegen. Van gym, turnen, freerunning tot urban dance, jazzdans, trampoline- en groepsspringen en acrobatische gymnastiek. Van breedtesport tot topsport. Voor jong en oud. Onder de vlag van Dutch Gymnastics werken we samen met 260.000 sporters, 1.000.000 fans, circa 900 clubbesturen en 5.000 coaches en trainers aan een plezierige en veilige sportomgeving en een dynamische gymsport community.

Meer mensen laten bewegen én laten genieten van de gymsport. Dat is het doel van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De KNGU zet zich in voor kwalitatieve en vernieuwende producten en dienstverlening naar clubs, sporters, ouders, fans en alle andere betrokkenen binnen de gymsport. Het realiseren van een cultuurverandering binnen de gymsport is een actuele en belangrijke doelstelling,

De Directeur is de spin in ‘t web bij het realiseren van deze uitdagingen. Deze uitdagingen hebben betrekking op:

 • De ontwikkeling van de sector, het brede domein waarbinnen de KNGU actief is; In het sportieve- maar ook in het maatschappelijke veld;
 • De ontwikkeling van de vereniging, van de bond. Ook in relatie tot de aangesloten verenigingen;
 • De ontwikkeling van het KNGU-bureau: een club van ca 70 gedreven professionals die met elkaar de ambitie van de KNGU waarmaken.

De afgelopen jaren vormen de activiteiten met betrekking tot de turn- en de corona- crisis een belangrijk deel van het takenpakket van de directeur (en haar collega’s). Voor de nieuwe directeur zal dat zeker een onderdeel van het werk blijven.

 

Positie en verantwoordelijkheid
De governance en daarmee ook de positie van de Directeur is in het Directiestatuut vastgelegd. Dit statuut is gebaseerd op de Code Goed Bestuur die door NOC*NSF is vastgesteld.
De hoofdlijn hiervan is dat de KNGU een bestuursmodel hanteert dat omschreven wordt als ‘besturen op hoofdlijnen’. Dit bestuursmodel heeft de volgende kenmerken:

 • het bestuur denkt en handelt op het niveau van visie en strategie;
 • de beleidsvoorbereiding is aan de directeur van de KNGU, die daartoe beleidsvoorstellen ter besluitvorming aan het bestuur voorlegt;
 • de directeur is verantwoordelijk voor de uitwerking, detaillering en uitvoering van de beleids- en bestuursbesluiten;
 • het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid onder andere aan de hand van door de directeur overlegde managementrapportages, het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) en de directieverslagen.

In dit bestuursmodel vertegenwoordigt de directeur als ambtelijk secretaris de werkorganisatie – bestaande uit betaalde medewerkers (Bondsbureau/beroepsorganisatie) en vrijwilligers – binnen het bestuur van de KNGU. De directeur vertegenwoordigt de KNGU en heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van de werkorganisatie. De directeur voert daarbij de volgende taken uit:

 • geeft leiding aan de werkorganisatie met betrekking tot de ontwikkeling, voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het (meerjaren)beleid;
 • is verantwoordelijk voor het personeels- en vrijwilligersbeleid en treedt op als bestuurder in het kader van de Wet Op de Ondernemingsraden (WOR)) en Werkgevers in de Sport (WOS).

De algemeen directeur is secretaris van het bestuur. Bereidt in samenspraak met de voorzitter de bestuursvergaderingen voor en zorgt voor de opvolging van de acties. Tevens adviseert hij of zij op het gebied van governance en waakt over geldende wet- en regelgeving in de sport.


Rollen en competenties

We zien voor de directeur een aantal rollen die tegelijkertijd relevant zijn:

 • Leider: de directeur heeft een verbindende en dienende persoonlijkheid. Iemand die visie heeft, kan ontwikkelen en koersvast is; die rust en scherpte brengt, als het moet knopen doorhakt en – los van de problemen van vandaag – ook gericht is op de middellange termijn, op de toekomst. Iemand die de samenwerking intern stimuleert, daarin de juiste lijnen vast weet te houden en daarin een voorbeeld is. De directeur heeft oog voor de interne cultuur en welzijn van de medewerkers en weet de balans tussen energie en ambitie goed te bewaken. De KNGU staat samen met de directeur pal voor goed werkgeverschap;
 • Spelverdeler en -bewaker in de KNGU-governance: medewerkers, bestuursleden, de bondsraad, commissies: allen hebben een rol in het KNGU-geheel. De directeur weet in dit complexe krachtenveld goed haar/zijn weg te vinden. En is diegene die bewaakt en stimuleert dat een ieder haar/zijn rol pakt, dat de discussies op een juiste manier gevoerd worden, dat eenieder tot zijn recht komt. Met goed gevoel voor risicobeheersing;
 • Belangenbehartiger en alliantiebouwer: de KNGU is op veel velden actief, in de sportwereld, in het maatschappelijke domein en zeker ook in politiek Den Haag. De directeur is actief in dit brede veld. Onderhoudt en creëert (nieuwe) samenwerkingen en weet de positie en standpunten effectief voor het voetlicht te brengen.
 • Boegbeeld: de directeur is het gezicht van het KNGU. Maar ook de specialisten vanuit het bureau hebben de kennis en vaardigheden om extern een belangrijke rol te spelen. De directeur coacht en faciliteert, bewaakt de hoofdlijnen, de consistentie van het KNGU-verhaal; De directeur is aanspreekpunt en representant bij nationale en internationale evenementen en mediamomenten.


Achtergrond

We zoeken kandidaten met de volgende achtergrond:

 • Heeft een academisch denk-en werkniveau;
 • Ervaring met het leidinggeven aan professionals; in een complex speelveld;
 • Affiniteit met verenigingen
 • Ervaring met alliantievorming op een landelijk niveau is een pre;
 • Ervaring met belangenbehartiging op een landelijk niveau (ministeries, politiek, ngo’s etc.);
 • Ervaring als woordvoerder, boegbeeld.
 • Ervaring met strategieontwikkeling en de vertaalslag hiervan naar het (laten) uitvoeren van de plannen.

 

De ideale kandidaat heeft een positieve en enthousiasmerende persoonlijkheid;

 • Is verbindend en motiverend – zowel binnen de organisatie als daarbuiten weet deze directeur goed hoe zij/hij mensen en partijen verbindt en motiveert; Juist ook het leggen van de verbinding met en tussen de leden is een belangrijke kwaliteit.
 • Is gefocust en houdt overzicht – de gedrevenheid van deze directeur zal er voor zorgen dat het KNGU stappen voorwaarts maakt; In een verstandig tempo; De directeur sluit aan bij de organisatiedoelstellingen en weet keuzes te maken en besluiten te nemen t.a.v. plannen en ambities
 • Heeft overtuigingskracht en inlevingsvermogen- met deze eigenschappen zorgt deze directeur voor duurzame relaties en impactvolle besluiten;
 • Is politiek sensitief – de directeur weet hoe zij/hij succesvol moet lobbyen;
 • Heeft een moreel kompas dat past bij de actuele thema’s en strategische doelstellingen.

We zoeken naast een stevige directeur vooral ook een fijne empathische collega voor een enthousiast en gedreven team van collega’s dat na een intensieve en intense periode samen met het bestuur bouwt aan een nieuw perspectief voor de mooie sport en vereniging.


Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een uitdagende functie met primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO Sport.


Proces

KNGU laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht met actueel CV te uploaden via onderstaande solliciteer button. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.