Directeur KBvG Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

profiel: economisch denkende jurist, strategisch sterk, bestuurlijk empathisch, privaat-publiek

De KBvG is een Publiekrechtelijke beroepsorganisatie (PBO) die bij wet is ingesteld voor gerechtsdeurwaarders. De KBvG stelt regels op voor de beroepsgroep en fungeert als aanspreekpunt voor overheid, justitie en andere belanghebbenden. Als directeur ben je de ruggengraat van de PBO: je zorgt ervoor dat alle spelers in de KBvG-Governance maximaal effectief zijn, voert constructief overleg met ketenpartners en stuurt een bureau van 6 professionals aan.

 

Positie KBvG en ontwikkelingen

Kader

Gerechtsdeurwaarders spelen een belangrijke rol in het Nederlandse rechtssysteem. Door ervoor te zorgen dat gerechtelijke uitspraken worden nageleefd dienen zij het publieke belang. Als PBO reguleert de KBvG het beroep van gerechtsdeurwaarder. Ze stelt normen vast voor de praktijkbeoefening en zorgt voor naleving van ethische en wettelijke normen. Dat betekent ook dat het lidmaatschap niet vrijwillig is. Alle ca 600 gerechtsdeurwaarders zijn lid van de KBvG. De KBvG behartigt tevens de belangen van gerechtsdeurwaarders, bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en fungeert als aanspreekpunt voor overheid, justitie en andere belanghebbenden. Ze zet zich ook in voor de professionalisering en de maatschappelijke positie van gerechtsdeurwaarders.

Ontwikkelingen

Het werkveld van de gerechtsdeurwaarder verandert snel. De regeldruk stijgt en de maatschappij verandert, polariseert en verhardt. Er bestaat veel onduidelijkheid over de positie en de werkelijke taak van de gerechtsdeurwaarder. Perceptie en realiteit verschillen. De gerechtsdeurwaarder wordt te vaak geassocieerd met het ontstaan of escaleren van schulden en wordt vanuit die veronderstelling ten onrechte verantwoordelijk gehouden voor het oplossen van schulden. De kerntaak van de gerechtsdeurwaarder is rechtshandhaving in een veranderende maatschappij. Alleen op die manier kan de gerechtsdeurwaarder een succesvolle en duurzame bijdrage leveren aan maatschappelijke problemen zoals in het schuldendomein en bij het herstellen van vertrouwen in de menselijke maat.

 

Governance KBvG

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gevormd door de van rechtswege aangesloten leden van de KBvG.  De ALV adviseert de ledenraad over voorstellen van verordeningen, stelt de begroting en de jaarrekening vast en verkiest de ledenraadsleden.

De ledenraad (15 leden) stelt het beleid van de KBvG vast en overlegt regulier met het bestuur over de uitvoering ervan.

Het bestuur (bestaande uit minimaal 5 leden) wordt gekozen door de ledenraad en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de KBvG. Het bestuur vertegenwoordigt de KBvG en voert het vastgestelde beleid uit. Het bestuur benoemt de directeur.

De directeur van de KBvG ondersteunt het bestuur en de commissies bij de uitvoering van hun taken en stuurt het bureau aan. Het bureau bestaat uit professionele medewerkers die onder andere verantwoordelijk zijn voor administratieve taken, communicatie en beleidsvoorbereiding. Het bureau helpt ook mee bij het schrijven van regelgeving en neemt deel in verschillende werkgroepen en internationale projecten.

 

Resultaatgebieden

Wij zijn op zoek naar een inspirerende, enthousiasmerende en communicatieve professional die op een ondernemende wijze en vanuit een zakelijke insteek de organisatie neerzet. Iemand die gevoel heeft voor de maatschappelijke positie van de gerechtsdeurwaarders en de organisatie weet te verbinden met de ketenpartners binnen het schuldendomein.

Wij zien de volgende uitdagingen:

 • Professionaliseren bestuurlijke processen en het verbinden van portefeuilles;
 • Alle spelers in de KBvG-governance maximaal effectief laten zijn in hun rol;
 • Vertaalslag maken van visie op hoofdlijnen naar actie en werkplannen en P&C cyclus voor het bureau;
 • Ontwikkelen proactieve strategie en visie, het vormen en bewaken van de strategische richting;
 • Borgen proactieve en stevige vertegenwoordiging van KBvG in het stakeholdersveld;
 • Managen van verwachtingen. Positioneren KBvG als PBO en niet te zeer als belangenbehartiger;
 • Neerzetten departementale en politieke lobbyagenda;
 • Aan de hand van ontwikkelingen normen en regels opstellen voor de beroepsgroep;
 • Het maatschappelijk positioneren van de beroepsgroep.

 

Profiel

Wij zoeken een economisch denkende jurist met daarnaast de volgende CV technische achtergrond:

 • Ervaring met dienstverlening;
 • Ervaring met management van professionals;
 • Ervaring met publiek private rollen, bij voorkeur ook Haagse ervaring (politiek en vooral departement);
 • Ervaring met ketenpartners.

De ideale kandidaat beschikt daarbij over de volgende set van competenties:

 • Een economische én juridische kijk op de positie en ontwikkeling van de doelgroep;
 • Zakelijk aansturen van de organisatie en het bureau;
 • Veel gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, bestuurlijk empathisch;
 • Helicopterview, iemand met overzicht over de hele sector en de positie en rol en uitdagingen van de KBvG daarin;
 • Verbindend en communicatief sterk.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een uitdagende fulltime functie met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het bureau is gevestigd in Den Haag

 

Proces

KBvG  laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen voor 6 april hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met 073-2032132.