Directeur Jeugdzorg Nederland

profiel: verenigingsmanagement, belangenbehartiging, kennis van de zorgmarkt

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugd & opvoedhulp, pleegzorg, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Ruim 100 jeugdhulporganisaties met een grote diversiteit aan professionele jeugdzorg zijn lid van de branchevereniging. Jeugdzorg Nederland verenigt haar leden en versterkt hun collectief. Zij nemen een krachtige positie in in het maatschappelijk debat over de zorg voor kwetsbare gezinnen en kinderen en de voorwaarden voor veilig opgroeien en agenderen jeugdzorg als opdracht voor de hele samenleving. Daarnaast nemen de leden zelf verantwoordelijkheid door als collectief te werken aan kwalitatief betere jeugdzorg.

Het verenigingsbureau wordt gevormd door circa 45 medewerkers waaronder beleidsadviseurs, medewerkers ICT/IV en financiën, ondersteuners, communicatiespecialisten en een directeur. De strategische visie en de hoofdtaken als brancheorganisatie zijn uiteraard de basis voor het beleid en de uitvoering van de werkzaamheden, maar actuele ontwikkelingen vereisen flexibiliteit en bepalen mede de eigen agenda. Met een breed scala aan overheden en andere externe stakeholders wordt ook samengewerkt aan projecten/onderzoeken zowel landelijk als regionaal.

Jeugdzorg Nederland participeert actief in vele relevante netwerken en vormt samen met de Nederlandse ggz, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra het samenwerkingsverband Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ).

De branchevereniging heeft de volgende hoofdtaken:

  • Verenigen; Jeugdzorg Nederland versterkt de samenwerking en verbinding tussen jeugdzorgorganisaties. Door organisaties een platform te bieden om samen op te trekken leren de organisaties van elkaar en bepalen ze samen gezamenlijk visie en standpunten op zorgvraagstukken en vormt dit de basis voor de lobby en belangenbehartiging
  • Belangenbehartiging; Jeugdzorg Nederland vertegenwoordigt en behartigt op landelijk niveau de belangen van jeugdzorgorganisaties naar politiek, media, ministeries en andere relevante organisaties op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.
  • Werkgeversfunctie en arbeidsmarkt; Jeugdzorg Nederland sluit samen met vakbonden de CAO jeugdzorg af, onderneemt initiatieven om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren, het beroep aantrekkelijker te maken en het vakmanschap in de sector verder te professionaliseren.
  • ICT/IV; Jeugdzorg Nederland ondersteunt de leden met diensten op het gebied van ICT/IV en maakt gebruik van de kracht van het collectief door gezamenlijk diensten af te sluiten die bijvoorbeeld de informatiebeveiliging in de sector bevorderen.

 

Sectordynamiek en primaire uitdaging
Dat er een grote maatschappelijke urgentie is om de Jeugdzorg fundamenteel beter te organiseren is geen discussie. Onder de titel Hervormingsagenda Jeugd (https://open.overheid.nl/documenten/addec5d5-279c-40de-b607-7b64e8441602/file) hebben alle betrokken partijen en stakeholders in de Jeugdzorg (aanbieders, cliëntenorganisaties, gemeenten, het Rijk, professionals) gewerkt aan een ambitieuze agenda 2023-2028. In deze agenda staat veel over wat er op verschillende fronten bereikt moet worden. Het operationaliseren van het HOE is de grote uitdaging voor de aanbieders en dus ook voor Jeugdzorg Nederland. Als directeur ben je de spin in ’t web in een complex en dynamisch speelveld waarin niet alle belangen gelijk oplopen. Met je collega’s, voorzitter en bestuursleden weet je de vastgestelde Hervormingsagenda te vertalen naar voor de sector en voor jouw leden positieve en werkbare uitkomsten. En ben je in staat om de belangenbehartiging en dienstverlening van de vereniging Jeugdzorg Nederland naar een hoger niveau te brengen. Met je strategische denkvermogen als basis weet je op een inspirerende, optimistische en verbindende wijze leiding te nemen in dit proces. Waarbij je gevoel hebt voor de realiteit dat de gewenste transitie er een van de lange termijn is.

Governance

De leden van Jeugdzorg Nederland kiezen een bestuur dat hen vertegenwoordigt. Op zijn beurt stelt het bestuur de directie aan. Bestuursleden en directie zijn samen het gezicht van Jeugdzorg Nederland naar buiten. Ze treden op als woordvoerder en zijn gesprekspartners van overheden en maatschappelijke organisaties. De directie geeft leiding aan het bureau.

Minstens tweemaal per jaar komen alle leden bij elkaar. Samen zetten ze de grote beleidslijnen uit: ze bepalen een gezamenlijke visie op de zorg voor jeugd. Bestuur, directie en het verenigingsbureau van Jeugdzorg Nederland vullen die grote lijnen in, voeren uit en verantwoorden hun activiteiten aan de leden.

Directeur

Management

De directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en geeft leiding aan de medewerkers van het bureau. Hij/zij is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van strategie en beleid, uitvoering van de strategische agenda, de bedrijfsvoering en de financiële continuïteit. Visie, passend bedrijfskundig perspectief en bindend leiderschap zijn nodig om verder te bouwen aan het verenigen van de leden, het optimaliseren van de belangenbehartiging, dienstverlening en processen en de positionering van het bureau van Jeugdzorg Nederland. Belangrijke managerial accenten zijn:

  • Bewaken van de grote lijnen, de samenhang van de thema’s, prioritering;
  • Sturen op de samenwerking bestuur – bureau; bewaken en ontwikkelen van de afgesproken rollen;
  • Coachen en steunen medewerkers.

De directeur vormt samen met het Hoofd Belangenbehartiging en de Directeur Service en Beheer het MT van de organisatie.

Adviesrol naar bestuur

De directeur is de eerste adviseur van het bestuur en het inhoudelijk scharnier tussen het bestuur en de medewerkers van het bureau. De directeur heeft samen met het MT en de collega’s van het bureau de ogen, oren en een scherp (politiek/bestuurlijk) gevoel voor signalen en ontwikkelingen, waarmee hij/zij het bestuur ondersteunt in de verdere ontwikkeling van de vereniging en de lobby en belangenbehartiging.

Tandem met de Voorzitter, boegbeeldfunctie

De voorzitter is het bestuurlijk boegbeeld van de sector en acteert op het hoogste niveau in het politiek-bestuurlijke  stakeholdersveld. De directeur is het 1e gezicht van de vereniging, is in staat om de visie te concretiseren voor leden en is de regisseur van de standpunten, tone of voice etc etc. De Directeur onderhoudt het netwerk met externe stakeholders en is in nauwe samenwerking met het bestuur (bestuurlijk sensitief) aanspreekbaar en zichtbaar vertegenwoordiger van Jeugdzorg Nederland bij ministeries en politiek, VNG en gemeenten, media, collega brancheorganisaties en andere zorgpartners. De Directeur heeft de professionaliteit om vast te stellen wie per situatie de beste woordvoerder kan zijn en borgt de consistentie van de boodschap en de tone of voice.

Verenigingsmanagement

De afgelopen jaren heeft Jeugdzorg Nederland vol ingezet om ook als ledenvereniging stappen te zetten. Met als resultaat een krachtig verhaal en een duidelijke strategie (zie ook  https://www.jeugdzorgnederland.nl/wp-content/uploads/2021/12/Strategie-Jeugdzorg-Nederland.pdf.  Belangrijke taak van de directeur is het verder concretiseren en operationaliseren van verhaal en strategie; samen met de collega’s, bestuur en de leden. Interne communicatie, draagvlak, standpuntbepaling, vorming van een collectief en actieve ledenbetrokkenheid zijn hierbij belangrijke elementen. De doorontwikkeling van de vereniging kan ook leiden tot andere/aanvullende vormen van samenwerken en verenigen. Ook daar heeft de directeur een belangrijke rol in.

Dienstverlening

De ondersteuning van de leden op het terrein van ICT, digitalisering, cybersecurity etc is een belangrijk speerpunt. Jeugdzorg Nederland kiest ervoor om dit juist als brancheorganisatie zelf op te pakken. Ook hier liggen nog mooie kansen om nog meer voor de leden te kunnen betekenen.

Profiel

De Directeur Jeugdzorg Nederland is een ervaren professional met integrale verantwoordelijkheid voor een organisatie met zeer betrokken professionals, die begrijpt dat maatschappelijk ondernemerschap, affiniteit met de sector, natuurlijk gezag en politiek bestuurlijke sensitiviteit noodzakelijk zijn voor het verder ontwikkelen van de organisatie, medewerkers en de positionering van Jeugdzorg Nederland.

De kandidaat die deze vacature succesvol gaat invullen is gewend te werken met zelfstandige, hoogopgeleide professionals met een sterke verantwoordelijkheid vanuit kennis, inhoud en betrokkenheid. De directeur weet hen te inspireren en te stimuleren bij het vormgeven van lobby en belangenbehartiging in een complexe omgeving. De kandidaat is in staat medewerkers vanuit hun eigen domeinen te verbinden op onderlinge samenhang en de collectieve doelstelling.

De directeur is in overleg met de voorzitter van het bestuur vertegenwoordiger en woordvoerder van Jeugdzorg Nederland. De kandidaat begrijpt de verschillende rollen en verantwoordelijkheden (leider, directeur, facilitator, netwerker) en kan daarin schakelen. Beschikt over een breed repertoire. Persoonlijkheid, kennis en ervaring maken hem/haar een stevige maar ook plezierige gespreks- en sparring- en samenwerkingspartner voor alle in- en externe stakeholders.

De ideale kandidaat weet hoe het zorgveld in Nederland georganiseerd is en weet op welke wijze de verschillende stakeholders acteren. Weet ‘hoe de hazen lopen’.

We zoeken een strategische, verbindende, enthousiasmerende en communicatieve topper. Een moderne verbindende belangenbehartiger. Iemand die koersvast is, maar daarin wel kan anticiperen, flexibel kan handelen en kan loslaten.

Die daarbinnen kan omgaan met weerstand en verschillende belangen, constructief blijft en vooral ook begrijpt dat humor en relativeringsvermogen belangrijk bijdragen aan een optimale samenwerking.

Honorering

Het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en eindejaar toeslag voor een fulltime dienstverband (36 uur per week) bedraagt max. ca. € 130.000,- , secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Definitieve inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Voor de functie geldt een fulltime dienstverband. Vooralsnog wordt uitgegaan van een arbeidsovereenkomst voor een periode van vijf jaar. Na vier jaar vindt een evaluatie plaats over mogelijke verlenging.

Informatie

Jeugdzorg Nederland laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) in te sturen via onderstaande solliciteer link. Voor meer informatie en het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.