Directeur Geschilleninstantie Pensioenfondsen

profiel: organisatie neerzetten in complex maatschappelijk stakeholderveld

Nu de Wet Toekomst Pensioenen een feit is dienen pensioenfondsen zich aan te sluiten bij een door de Minister aangewezen buitengerechtelijke geschilleninstantie. Deze instantie beslecht geschillen tussen deelnemers/pensioengerechtigden en pensioenfondsen. De Pensioenfederatie heeft het voortouw genomen om de voorbereidende werkzaamheden te treffen die nodig zijn om deze instantie tot stand te brengen. De instantie moet per 1 januari 2024 operationeel zijn, zodat vanaf deze datum geschillen tussen deelnemers/pensioengerechtigden en pensioenfondsen kunnen worden behandeld. Momenteel wordt gewerkt aan de oprichting, governance, huisvesting, werkorganisatie, communicatie, positionering en alle andere zaken die nodig zijn om deze instantie tot stand te brengen.

Gasseling Search is ingeschakeld voor de werving van de directeur (en van het onafhankelijke bestuur).

Governance

De op te richten geschilleninstantie wordt de vijfde ADR-instantie in Nederland. De gekozen rechtsvorm van deze instantie is die van een stichting, waarbij het bestuur statutair kan bestaan uit twee tot vijf leden. We zoeken voor nu drie bestuursleden: een voorzitter en twee bestuursleden.

Het bestuur wordt bijgestaan door een raad van advies, die de kwaliteit van de geschillenbehandeling bewaakt. De raad van advies zal uit drie leden bestaan en wordt door het bestuur van de stichting benoemd.

De Ombudsman Pensioenen is op dit moment een zelfstandig en onafhankelijk instituut voor bemiddeling bij klachten en geschillen tussen pensioendeelnemers en pensioenuitvoerder. Pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen zijn op dit moment bij de Ombudsman Pensioenen aangesloten.

De Ombudsman Pensioenen wordt per 1 januari 2024 ondergebracht bij c.q. ingebed in de stichting ADR-instantie voor pensioenfondsen. De Ombudsman Pensioenen zal zich, ook in de nieuwe setting, bezighouden met bemiddeling bij geschillen, maar dan alleen voor pensioenfondsen.

Lukt bemiddeling niet, dan kan binnen de geschilleninstantie ook beslechting door een geschillencommissie plaatsvinden, met een bindend of niet bindend advies als uitkomst.  Deze geschillencommissie bestaat uit – van de pensioenfondsensector – onafhankelijke en onpartijdige leden. Naar verwachting zal de geschillencommissie voor pensioenfondsen tot bindende uitspraken komen, als de klager met het bindende karakter van de uitspraak instemt. Bovendien wordt nagedacht aan een beroepsmogelijkheid in de vorm van een commissie van beroep binnen de instantie.

De werkzaamheden van de Ombudsman Pensioenen en de geschillencommissie (en de commissie van beroep) zullen worden vastgelegd in het procesreglement van de stichting ADR-instantie voor pensioenfondsen.

De Ombudsman Pensioenen en de leden van geschillencommissie (alsmede de leden van de commissie van beroep) oefenen hun functie onafhankelijk en naar eigen inzicht uit en aanvaarden geen instructies van wie dan ook over de inhoudelijke uitoefening van hun functie. Zij zijn rechtspositioneel onafhankelijk.

Rol en werkzaamheden bestuur

Het bestuur van de stichting draagt eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van een kwalitatief adequate, laagdrempelige, onafhankelijke en onpartijdige, doeltreffende en deskundige buitengerechtelijke geschilleninstantie voor de pensioenfondsensector, die bij de livegang aan gestelde (wettelijke en kwalitatieve) criteria dient te voldoet. Hiertoe moet een aanvraag voor aanwijzing bij de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen worden ingediend. Deze aanvraag voor aanwijzing zal onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting worden gedaan.

In aanvang zijn de bestuurlijke activiteiten gericht op de totstandkoming van de instantie. Dit betekent dat het bestuur niet alleen focus heeft op strategie, visie, beleid en doelstellingen, maar tevens een sturende en proactieve rol heeft in de realisatiefase.

Het bestuur zal geen betrokkenheid hebben bij en invloed uitoefenen op de inhoudelijke kant van de bemiddeling door de Ombudsman Pensioenen en de adviezen van de geschillencommissie. Zij zijn onafhankelijkheid van het stichtingsbestuur.

De verantwoordelijkheid voor de voorbereidende oprichtingswerkzaamheden van de Pensioenfederatie wordt door het bestuur van de stichting voortgezet c.q. geadopteerd. De samenwerking met c.q. de overdracht door de Pensioenfederatie wordt op een soepele en efficiënte wijze ingericht.

Verantwoordelijkheden en uitdagingen Directeur

De directeur heeft de volledige verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en is in samenwerking met bestuur ook verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling.

De uitvoerend directeur is geen lid van het bestuur, zodat hij/zij zich volledig kan richten op de operationele besturing van de organisatie. De werkzaamheden van de directeur worden uitgevoerd in samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De directeur heeft een adviserende stem bij de besluitvorming door het bestuur.

De directeur is verantwoordelijk voor de verdere inrichting van de werkorganisatie (bemensing, processen e.d.). Vanuit de Pensioenfederatie worden hier de voorbereidende stappen voor gezet. De directeur wordt gevraagd hierop voort te bouwen, waarbij uiteraard ruimte is voor een eigen organisatievisie.

De omvang van de werkorganisatie is afhankelijk van het aantal geschillen die de instantie wordt behandeld. Vooralsnog worden op basis van een beredeneerde benadering voor 2024 maximaal 500 geschillen voorzien. De bijpassende organisatie-omvang bedraagt op basis van de huidige inzichten rond de 15 fte. De werving hiervan moet nog worden opgestart. Ook daar zal de directeur uiteraard een belangrijke rol in krijgen.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel kan in potentie tot een forse stijging van het aantal geschillen met pensioendeelnemers en pensioengerechtigden leiden. Naar verwachting kan dit in meer of mindere mate een na-ijleffect hebben voor de jaren daarna. Dit betekent dat de schaalbaarheid van de organisatie op dit onbekend aantal klachten moet zijn ingericht. De directeur heeft een visie hoe op een effectieve en efficiënte wijze de organisatie kan meebewegen op de feitelijke werkdruk.

Achtergrond en competenties

 Wij zoeken een directeur met het volgende CV:

 • Academische achtergrond (financieel, bedrijfskundig, juridisch);
 • Ervaring met alle aspecten van bedrijfsvoering (Risicomanagement, AO, Finance, ICT, facilitair)
 • Ervaring met de ontwikkeling en inrichting van een schaalbare organisatie;
 • Een brede managementervaring in de zakelijke dienstverlening;
 • Ervaring in project- en verandermanagement

Competenties

 • Is gezaghebbend en verbindend tegelijk, met een goed gevoel voor verhoudingen.
 • Is in staat om vanuit een strategisch perspectief een operationele organisatie te sturen. Is dus strategisch en handson;
 • Is in staat om vroegtijdig te anticiperen op een veranderende vraag . Dus tijdig signaleren, escaleren en organiseren van organisatie en processen.
 • Kan goed omgaan met uiteenlopende rollen en verhoudingen (bestuur, ombudsman, geschillencommissie,
 • Heeft een scherp ontwikkelde maatschappelijke antenne, heeft gevoel bij de impact van deze organisatie in de maatschappij, kan dat vertalen naar een zorgvuldig opererende organisatie;
 • Is besluitvaardig en resultaatgericht;
 • Weet hoofd- en bijzaken goed te scheiden;
 • Is onafhankelijk en objectief op inhoud maar zeer betrokken en coöperatief op processen
 • Werkt transparant is communicatief sterk en stressbestendig

 Vergoeding

Het betreft een full time functie, de arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Proces

Naar verwachting zal medio september het nieuwe bestuur benoemd zijn en is de Stichting opgericht.

De Stichting laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 25 september een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search.