Directeur Dienstverlening en Branches Koninklijke Metaalunie (gesloten)

Profiel: belangenorganisatie, maakindustrie, dienstverlening

Koninklijke Metaalunie bestaat ruim 118 jaar (sinds 1903) en heeft de afgelopen decennia een flinke groei doorgemaakt. Op dit moment heeft Metaalunie bijna 15.000 leden, 145 medewerkers (133 FTE) en 40 branches en branchegroepen. De organisatie is niet alleen gegroeid, ook de gebieden waarop de organisatie actief is, zijn de afgelopen jaren toegenomen.

De dynamiek in de omgeving van brancheorganisaties neemt alleen maar toe. Metaalunie is continu op zoek naar nieuwe allianties en samenwerkingsverbanden om zijn positie in het krachtenveld aan te passen en te versterken. Iets waarin de organisatie de afgelopen jaren sterk is gebleken, maar dat moet de komende decennia ook zo blijven.

Relevant voor Metaalunie blijft de versterking van de profilering van de organisatie om voldoende eigen positie in het Nederlandse poldermodel te behouden Ook wordt gewerkt aan het herijken van het dienstenaanbod, passend bij de ontwikkelingen in de sector. Metaalunie streeft naar een sterke eigen positie van waaruit zij de specifieke belangen van haar achterban het beste kan behartigen. Een sterke positie op het gebied van individuele belangenbehartiging (ledenadvisering) is gezien de schaal van de aangesloten (MKB-)bedrijven daarbij een sterk pluspunt.

Governance
Metaalunie heeft als rechtsvorm de vereniging en heeft een bestuurlijke structuur die is opgebouwd vanuit 10 districten, die elk een eigen districtsbestuur kennen. Vanuit de districten wordt een Raad van Bestuur (RvB) gevormd, die geldt als hoogste bestuursorgaan. Vanuit de RvB wordt een Dagelijks Bestuur (DB) gevormd, dat zorg draagt voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de vergaderingen van de RvB. De directie bereidt de vergaderingen van DB en RvB voor en woont deze bij. De uitvoering van de bestuurlijke besluitvorming geschiedt onder verantwoordelijkheid van de directie door de werkorganisatie.

Op dit moment is er binnen Metaalunie sprake van een tweehoofdige collegiale directie. Dit model is in 2012 geïntroduceerd en werkt naar tevredenheid. De keuze voor een tweehoofdige leiding maakt ook wederzijdse vervanging mogelijk. Uiteraard kan dit alleen goed werken als er voldoende overlap in de taakafbakening zit, zodat er sprake kan zijn van daadwerkelijk inhoudelijke vervanging.

Tweehoofdige collegiale directie
Voor de invulling van de directietaken zijn twee aspecten van belang:

 • Een goede taakverdeling. Beide directeuren hebben een eigen takenpakket, met een eigen verantwoordelijkheid. De taakverdeling tussen de beide directeuren moet zodanig zijn dat zij elkaar versterken en er ook enige ‘countervailing power’ aanwezig is.
 • Een goede persoonlijke verstandhouding tussen de beide directeuren. Is dat niet het geval, dan is het contraproductief en is besluiteloosheid een risico. Beide directeuren moeten elkaar aanvullen en versterken.

De exacte taakverdeling tussen beide directeuren wordt in overleg nader ingevuld en zal mede afhangen van de specifieke kennis en vaardigheden van de aan te stellen nieuwe directeur. In hoofdlijnen bestaat de portefeuilleverdeling uit de volgende twee taakpakketten:

 1. Een Directeur Dienstverlening en Branches (vacant), die verantwoordelijk is voor Individuele dienstverlening en Branches & Kenniscentra. Deze directeur is ook verantwoordelijk voor de afdeling communicatie en de aansturing van deelnemingen en relatie met PKM.
 2. Een Directeur Beleid (Jos Kleiboer) die verantwoordelijk is voor de afdelingen Beleid, directiesecretariaat en Bedrijfsvoering & HRM.

Beide functies zijn gelijkwaardig en hebben de verantwoordelijkheid voor hun eigen takenpakket. Er is geen onderlinge gezagsverhouding. Er is geen sprake van een Algemeen Directeur die eindverantwoordelijk is, maar van een collegiaal bestuur. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor de gehele werkorganisatie.

Verantwoordelijkheden en uitdagingen
Het Directieteam zorgt voor de aansturing van de organisatie en onderhoudt externe contacten met overheid, organisaties en instellingen. Tevens zorgt de directie voor de ondersteuning van het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur en de Bondsraad.

Specifiek voor de nieuw aan te stellen Directeur geldt:

 • Verantwoordelijk voor de gehele individuele belangenbehartiging, inclusief communicatie naar leden en anderen.
 • Is samen met de Directeur Beleid en de voorzitter van Metaalunie het gezicht naar buiten toe namens Metaalunie.
 • Geeft leiding aan de afdelingen Ledenservice, Branches & Kenniscentra en communicatie.

Metaalunie is een stabiele organisatie met een gezonde financiële basis. Op basis van haar omvang en de omvang van de achterban heeft Metaalunie een goede positie in de Nederlandse polder. Deze positie kan nog beter benut worden en beter zichtbaar worden voor de achterban. Dit is een belangrijk ontwikkelpunt voor de komende jaren.
De dienstverlening naar de leden staat op hoog niveau en dient voortdurend te worden aangepast aan de eisen van de tijd en achterban. De mogelijkheden die digitalisering en data ondersteund werken bieden, zullen hierbij benut moeten worden.
Samen met het hoofd Branches & Kenniscentra moet de toegevoegde waarde van branches vergroot worden en beter worden afgestemd op de behoefte. De ontwikkeling van kenniscentra is een belangrijk aandachtspunt hierbij. Een succesvol en aansprekend voorbeeld hiervan is Teqnow, hét platform dat de aandacht voor en toepassing van toptechnologie in het industriële mkb vergroot en stimuleert.

Achtergrond Directeur Dienstverlening en Branches
We zoeken kandidaten met de volgende CV-technische achtergrond:

 • Een academische werk- en denkniveau
 • Ervaring bij belangenorganisaties, bij voorkeur brancheorganisaties
 • Ervaring met zakelijke dienstverlening, bij voorkeur aan MKB-bedrijven
 • Een brede managementervaring
 • Ervaring met business development, innovatieprocessen en communicatie

Competenties
De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties

 • Is een conceptuele strategische denker
 • Heeft een politiek gevoel, is omgevingssensitief, is ledensensitief
 • Is no nonsense en resultaatgericht
 •  Is uit op verbetering en verandering, maar heeft eerder een evolutionaire dan revolutionaire stijl
 •  Is communicatief en verbindend
 • Is zakelijk en mensgericht
 • Is besluitvaardig en heeft gevoel voor draagvlak
 • Is samenwerkingsgericht

Arbeidsvoorwaarden
Het bureau is gevestigd in Nieuwegein. Er is sprake van een gepaste honorering en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie
Metaalunie laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht
(inclusief actueel CV) te sturen via onderstaande sollicitatie button. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Susanne Maton op 073-2032132.  De eerste gespreksronde met kandidaten vindt de 3e week van december plaats.