Coöperatie Natuurrijk Limburg, Directeur

sterke affiniteit met of passie voor ecologie, het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de transitie naar een natuur-inclusieve landbouw

Directeur Natuurrijk Limburg

Natuurrijk Limburg is een dynamische coöperatie actief op het snijvlak van landbouw en natuur. Eigenaren van agrarische gronden – agrariërs en particulieren – worden gestimuleerd om lid te worden. De coöperatie ondersteunt (inmiddels ruim 1200) leden om vanuit maatschappelijk belang en tegen een vergoeding activiteiten te ontplooien die tot meer biodiversiteit en landschappelijke herkenbaarheid van het buitengebied leiden. Samen maken ze Limburg mooier met onder andere bloeiende akkerranden, kruidenrijke weilanden en de instandhouding van velerlei diersoorten. Natuurrijk Limburg staat voor een platteland waar toekomst is voor een natuur-inclusieve landbouw.

Voor de voorbereiding en uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden beschikt Natuurrijk Limburg over een overzichtelijk, enthousiast en slagvaardig team van 11 professionals dat werkt vanuit Roermond. Om dit team te versterken zijn we op zoek naar een:

Ondernemende en verbindende directeur

De directeur heeft affiniteit met natuur en landbouw en gelooft in de onlosmakelijke samenhang ertussen. Hij/zij is een inspirerend leider die weet te prikkelen en die ruimte biedt aan gepassioneerde en taakvolwassen medewerkers. Met elkaar wordt gezorgd voor de uitwerking van plannen en ideeën die ter besluitvorming aan het bestuur van de coöperatie worden voorgelegd. In de uitvoering ervan wordt het overzicht behouden en legt de directeur namens de werkorganisatie verantwoording af aan bestuur en ledenraad. Hij/zij kijkt vooruit en informeert over de ontwikkelingen in de sector en bij stakeholders en partners. Met die informatie wordt er voor gezorgd dat de werkorganisatie, het bestuur en de ledenraad de juiste strategische keuzes blijven maken op weg naar een natuur-inclusieve landbouw. Men is trots op het werk, de resultaten en de coöperatieve structuur van Natuurrijk Limburg en dit wordt ook naar de buitenwereld gepresenteerd.

De directeur zal met een aantal complexe en met elkaar samenhangende issues actief zijn:

 1. Het verder verkennen van het domein waarop de coöperatie actief is. Op het snijvlak van ondernemerschap en natuurontwikkeling. De positionering en dienstverlening van Natuurrijk Limburg zal altijd in ontwikkeling zijn. Zeker nu er een breed maatschappelijk en politiek draagvlak is voor de missie van de organisatie;
 2. Het verder ontwikkelen van het gekozen besturingsmodel. In de coöperatie is draagvlak en eigenaarschap bij de aangesloten leden van groot belang. Het bestuur en bevlogen collega’s dienen besluitvaardig te reageren op een snel veranderende omgeving. Besluitvaardigheid en draagvlak horen beide bij de coöperatie. Het is aan de directeur om de balans tussen deze krachten te blijven bewaken;
 3. Realiseren van een passende groei. Er liggen tal van kansen om nog meer in het Limburgse te kunnen betekenen. Maar groei sec is geen doelstelling: kwaliteit staat hoog in het vaandel en de bij de activiteiten behorende administratieve organisatie en verantwoording zijn belangrijke taken. Het is aan de directeur om een verantwoorde groei te organiseren. Hierbij gaat het om de balans tussen ambitie en realisatievermogen.

De organisatie (gestart in 2016) is na de pioniersfase inmiddels verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Met de nieuwe directeur zullen weer volgende stappen worden gezet.

Taken directeur:

 • Samen met de werkorganisatie wordt gezorgd voor het actueel houden van de missie, de strategie, de (jaar)plannen en (meer-jaren)begroting van de organisatie. Tevens worden keuzes gemaakt betreffende inhoudelijke beleidsterreinen en de inrichting van interne processen.
 • Voornoemde beleidskeuzes, plannen en begrotingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur en ledenraad van de coöperatie. Vanuit de werkorganisatie is de directeur het primaire aanspreekpunt en tevens de adviseur van het bestuur.
 • Met de werkorganisatie wordt gezorgd voor de uitvoering van de door het bestuur goedgekeurde plannen en kaders. Daarin is hij/zij eindverantwoordelijk voor de samenstelling en het functioneren van het team. Belangrijke insteek daarbij is om tevens ruimte te bieden voor creativiteit en vernieuwing. Om aldus met de medewerkers en in samenspraak met het bestuur te blijven gaan voor continue verbetering van plannen en werkwijzen.
 • De directeur geeft leiding aan het team door overzicht te houden en met elkaar tot een heldere taak- en werkverdeling te komen (i.e. vertaling jaarplan naar individuele plannen). Hij/zij stimuleert en faciliteert medewerkers in de uitvoering en zet ze daarmee in hun kracht om de plannen en de inhoudelijke missie van de coöperatie waar te maken. De directeur borgt de verbinding intern.
 • Tussentijds wordt met de medewerkers de balans opgemaakt en gezorgd voor de rapportage en verantwoording naar het bestuur en de ledenraad. Waar nodig wordt bijsturing en aanpassing van de plannen gevraagd.
 • Externe contacten op managementniveau worden onderhouden met verschillende gebiedspartijen, opdrachtgevers, agrarische collectieven en andere agrarische organisaties, BoerenNatuur, overheden op ambtelijk niveau, terrein beherende organisaties, subsidieverstrekkers en vrijwilligers. De professionals van Natuurrijk Limburg spelen hierin een belangrijke rol en zijn uiteraard ‘buiten’ zichtbaar. De directeur is hierbij prominent aanwezig. Hij/zij spant zich tevens in om op bestuurlijk niveau de voorzitter van het bestuur als boegbeeld te laten functioneren;
 • Uit de in- en externe contacten worden strategische mogelijkheden en investeringsbehoeften gedestilleerd om de ambitie van de coöperatie sneller tot realisatie te brengen. Waar nodig worden projecten geleid om nieuwe business cases te ontwikkelen dan wel in de praktijk te brengen.

Profiel

We zoeken kandidaten met een sterke affiniteit met en/of passie voor ecologie, het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de transitie naar een natuur-inclusieve landbouw.

En daarnaast beschikken ze over de volgende (inhoudelijke) achtergrond:

 • HBO+/WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring of in ieder geval affiniteit met het werken in een coöperatie of vereniging.
 • Ervaring met het managen van een organisatie met stevige professionals;
 • Ervaring met het doorontwikkelen van een organisatie;
 • Ervaring met het schakelen tussen de hierboven benoemde stakeholders van Natuurrijk Limburg (politiek, overheid, natuurorganisaties, belangenbehartigers et cetera);
 • Ervaring als (prominent) gezicht van de organisatie;
 • Ervaring met de governance: in staat om op basis van het gezamenlijk belang binnen de coöperatie Natuurrijk Limburg de samenwerking tussen werkorganisatie, bestuur, ledenraad en leden te organiseren.

De ideale kandidaat beschikt daarnaast over de volgende set van competenties en vaardigheden:

 • Persoonlijk passen in een organisatie met intrinsiek gedreven en gepassioneerde collega’s;
 • In staat zijn om ‘hands on’ zelfstandig zaken op te pakken en uit te voeren;
 • In staat zijn om politiek, mensen en organisaties in het externe werkveld met elkaar kunnen verbinden om doelen te bereiken, die los van elkaar niet bereikt kunnen worden;
 • Beschikken over een goed ontwikkelde externe antenne. Actief de in- en externe ontwikkelingen volgen en scannen op investeringsmogelijkheden om de ambitie van Natuurrijk Limburg sneller te realiseren;
 • Beschikken over de kennis en vaardigheden op het gebied van inspirerend leiderschap, programma- en projectmanagement en het ontwikkelen en realiseren van strategische en tactische planvorming voor de organisatie;
 • In staat zijn om een werkomgeving te creëren waarin iedereen – met respect voor elkanders rol – optimaal kan gedijen om zo het maximale uit de werkorganisatie te halen;
 • Trots zijn op de mensen en het werk van Natuurrijk Limburg en dat ook uitstralen en representeren.

Daarnaast zoeken we iemand met de volgende competenties: overzichtsvermogen, (strategische) visie, besluitvaardigheid, plannen & organiseren, inspirerend en verbindend, mensen-mens, resultaatgericht, omgevingsbewust en netwerken.

Het is een pré als de directeur woonachtig is in de provincie of bereid is hiernaar te verhuizen.

Wat wordt geboden?

Een uitdagende en dynamische functie in een jonge en kleine organisatie. De aanstelling is vooralsnog voor één jaar met perspectief op een vaste aanstelling bij goed functioneren. De aanstelling betreft een dienstverband voor 32 tot 40 uur per week tegen een marktconform salaris.

Procedure

Natuurrijk Limburg laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.