Directeur Bestuurder Brabant C

Profiel: zakelijke achtergrond, investeren met maatschappelijke impact, affiniteit met cultuursector, bestuurlijke context provincie

(zzp-contract 24-32 uur voor 1 jaar)

Het Brabant C fonds is een investeringsfonds voor kunst en cultuur waar initiatiefnemers van culturele projecten een aanvraag in kunnen dienen voor financiering. Brabant C streeft met het fonds naar een duurzame versterking van het cultuursysteem door op vernieuwende wijze te investeren in cultuurprojecten. In verband met het vertrek van de huidige directeur is Brabant C op zoek naar een nieuwe directeur bestuurder.

Brabant C financiert projecten van (inter)nationaal niveau die passen bij het profiel en de ambitie van Brabant en die de cultuur van Brabant ook buiten de provincie op de kaart zetten. Topcultuur om van te genieten, projecten die het imago en vestigingsklimaat van Brabant versterken en slim gefinancierd zijn.

In januari 2015 werd Brabant C opgericht op initiatief van de provincie Noord-Brabant. Met de oprichting van Brabant C en het beschikbaar stellen van 25 miljoen euro, gaf de provincie een nieuwe impuls aan kunst en cultuur in Brabant.

Opgave

De huidige regeling loopt in 2023 teneinde. Voor de komende 4 jaar dient een nieuwe propositie ontwikkeld te worden. De contouren van deze propositie zijn gebaseerd op de overtuiging dat kunst en cultuur kunnen bijdragen aan het bewustmaken en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In die benadering wordt het maatschappelijk vraagstuk als uitgangspunt genomen. Om vervolgens te kijken of en op welke wijze kunst en cultuur hun unieke bijdrage kunnen leveren. Cultuur niet alleen inzetten als doel, maar juist ook als middel. Zonder de artistieke waarde van kunst en cultuur en de artistieke vrijheid uit het oog te verliezen. In tegendeel. Die wordt juist benut om impact te genereren.

De ervaring van Brabant C bij het financieren van kunst en cultuurprojecten van (inter)nationaal niveau wil ze inzetten om projecten vanuit een impact gedreven aanpak mogelijk te maken. Dit doet zij door;

 • Partijen die belang hebben bij het oplossen van die vraagstukken verbinden aan kunstenaars, designers en cultuurinstellingen. Coalities tussen partners stimuleren.
 • Een gemeenschappelijke taal te bieden.
 • Cultuur in te zetten als middel én als doel.
 • Support te geven bij het formuleren van impactprojecten (artistiek niveau, financiële degelijkheid) die gedragen worden door die partners.
 • Bij te dragen aan publiek-private financiering van die projecten. Het ontwikkelen van werkbare en innovatieve financieringsvormen voor zulke projecten die voldoen aan de eisen van de diverse financiers, zeker ook de private.
 • Het bieden van een instrumentarium voor het zichtbaar maken en meten van impact.
 • De regeling Matching Impactprojecten uit te voeren.

Organisatie

Het Brabant C Fonds is een stichting met een Raad van Toezicht model. De vertrekkende directeur/bestuurder is Frans van Dooremalen. Naast de directeur zijn 8 (parttime) medewerkers actief voor Brabant C. Een adviescommissie met een pool van 30 deskundigen brengt (in clusters) advies uit over de ingediende aanvragen. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting Brabant C Fonds is opgedragen aan een Raad van Toezicht. Het bestuur en de Raad van Toezicht stellen de provincie ten minste één keer per jaar op de hoogte van de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en de algemene en financiële ontwikkelingen van de stichting.

Resultaatgebieden voor de directeur

De uitdaging waar Brabant C voor staat is om een vertaalslag te maken van investeren in kunst en cultuur naar investeren met maatschappelijke impact. De opdracht voor de nieuwe directeur is om samen met het team een propositie voor de toekomst (4 jaar) van Brabant C te ontwikkelen, die maatschappelijk wordt gedragen en door het provinciebestuur wordt omarmd.

 • Realiseren van een gedragen toekomstplan voor Brabant C
 • Verbinden met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden
 • De driehoek publieke financiering-cultuurinstellingen-bedrijven/organisaties sluiten
 • Managen van organisatie en bestuurlijke context
 • Zorgvuldig beslissen over projecten
 • Financiële sturing en control

Taken

 • Boegbeeld en ontwikkelaar van de organisatie
 • Ontwikkelt met het team een propositie voor de toekomst (4 jaar) van Brabant C, die maatschappelijk wordt gedragen en door het provinciebestuur wordt omarmd
 • Legitimeert het fonds naar politiek, bedrijven, maatschappelijk middenveld en cultuursector
 • Ontwikkelt en bouwt een netwerk met bedrijven en maatschappelijke organisaties (als partners bij cultuurprojecten) verder uit
 • Onderhoudt het netwerk met organisaties op provinciaal niveau (Kunstloc, Brabant Sport, BOM, BSF, GOB, Visit Brabant, Brainport, VNO/NCW)
 • Onderhoudt een breed netwerk aan externe contacten in het publieke en culturele veld (culturele organisaties, andere fondsen, Den Haag en Brussel, B5 en overige gemeenten) en weet dit netwerk te committeren aan het fonds
 • Formeel bestuur(der) van de stichting
 • Geeft leiding aan de organisatie en aan alle medewerkers
 • Legt verantwoording af aan en is contactpersoon voor Raad van Toezicht
 • Zorgt voor afstemming en verantwoording richting provincie Noord-Brabant
 • Verantwoordelijk voor jaarplan, jaarverslag, voortgangsrapportages, prognoses, onderzoek en monitoring
 • Beslist en beschikt financieringsaanvragen volgens vastgestelde kaders
 • Is verantwoordelijk voor portfolio-management

Competenties en ervaring

 • Snapt de provincie, is politiek/bestuurlijk sensitief
 • Heeft kennis van het impact-denken en impact-financiering
 • Heeft gevoel voor de dilemma’s van ondernemerschap in cultuur
 • Kent het bedrijfsleven en/of het veld van maatschappelijke organisaties goed
 • Heeft kennis van het culturele veld in Brabant
 • Kan schaken op vele borden tegelijk
 • Is in- en extern verbindend, is een teamspeler, gunt anderen succes
 • Is rolvast en gestructureerd, is een doorzetter, is niet bang voor tegenwind
 • Is analytisch sterk
 • Heeft ervaring met functioneren in complexe situaties, senioriteit

 Arbeidsvoorwaarden

De huidige financiering van Brabant C loopt door tot ultimo 2023. De intenties en ambities om door te gaan na deze periode zijn uitgesproken. Maar na de Statenverkiezingen in maart 2023 zal het nieuwe gevormde college van GS haar beleid inzake Brabant C vaststellen. Daarom biedt Brabant C nu een ZZP-contract o.b.v. 24-32 voor de periode van 1 jaar.

Het bureau is gevestigd in Oisterwijk.

Informatie

Brabant C laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen en Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) voor 5 september te uploaden via onderstaande solliciteer button. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132. De eerste gespreksronde met kandidaten vindt op 20 september 2022 in de middag plaats.