Directeur Bedrijfsvoering Pensioenfederatie (gesloten)

Finance, ICT en HRM vanuit een verenigingservaring

Directeur Bedrijfsvoering Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. Zij vertegenwoordigt namens 156 pensioenfondsen de belangen van:

6,2 miljoen deelnemers, 3,8 miljoen gepensioneerden en 9,1 miljoen gewezen deelnemers.

De Pensioenfederatie verenigt, verbindt en vertegenwoordigt haar leden in het maatschappelijke belang van een waardevol pensioen.

Organisatie

De Pensioenfederatie kent een tweehoofdige directie. De beide directeuren – een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering – dragen samen de verantwoordelijkheid voor het bureau van de Pensioenfederatie, bestaande uit ongeveer 25 professionals. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur van de Pensioenfederatie, waarbij het dagelijks bestuur de werkgeversrol vervult.

Er is sprake van een collegiale directie, met een duidelijke onderlinge taakverdeling en met de algemeen directeur als eindverantwoordelijke primus inter pares. In de taakverdeling tussen beiden wordt afgesproken dat de inhoudelijke strategische koers, de beleidsinhoud, de lobbyactiviteiten en alle daaronder ressorterende programmalijnen en projecten de primaire verantwoordelijkheid zijn van de algemeen directeur. Tevens treedt de algemeen directeur op als eerste beleidsinhoudelijk adviseur van het bestuur en – in afstemming met de onafhankelijke voorzitter – als externe vertegenwoordiger in het politieke en maatschappelijke netwerk van de Pensioenfederatie.

De organisatorische strategische koers en de personele, HR, financiële, facilitaire en intern-ondersteunende projecten, werkzaamheden en activiteiten zijn de primaire verantwoordelijkheid van de directeur bedrijfsvoering. Tevens treedt de directeur bedrijfsvoering op als eerste zakelijk adviseur van het bestuur (eerste aanspreekpunt over begroting en capaciteit) en als organisator van het verenigingsmanagement. De directeur bedrijfsvoering kent het werkveld, de beleidsinhoud, dossiers en programma’s, maar de inhoudelijke coördinatie daarvan en de afstemming daarover (met bestuur, portefeuillehouders en programmatrekkers) ligt bij de algemeen directeur.

De directeuren streven naar collegiale besluitvorming, goede onderlinge samenwerking en een positieve en constructieve sfeer. De beide directeuren dragen ieder vanuit de eigen invalshoek de bij aan het opstellen van de (meer-jaren)werkagenda en de begroting van de Pensioenfederatie. Door beide invalshoeken goed te borgen in de taakverdeling wordt de doelrealisatie, de profilering, de impact en de continuïteit van de Pensioenfederatie gestimuleerd, ondersteund en gewaarborgd.

De directeur bedrijfsvoering vormt samen met de algemeen directeur en de onafhankelijke voorzitter (boegbeeld van de Pensioenfederatie) een driemanschap. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat zij op alle relevante niveaus, zowel binnen de vereniging als daarbuiten, eenheid van beleid uitstralen.

Uitdagingen voor de Directeur bedrijfsvoering

De directeur bedrijfsvoering acteert op een aantal niveau s. Hij/zij schakelt op het niveau van bureau, vereniging en sector.

Bureau

Hij/zij is primair verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van de organisatie. Resultaatgericht werken, het versterken van het programma- en projectmanagement, het verder ontwikkelen van de HR-functie zijn hierbij speerpunten. De directeur bedrijfsvoering is de spil in de financiën en administratieve organisatie en controle van de vereniging, richt deze processen verder in en houdt de verschillende spelers binnen de governance van de Pensioenfederatie bij de les. Ook de eigen ICT (incl CRM) blijft altijd punt van aandacht.

Vereniging

Als verenigingsspecialist stuurt de directeur bedrijfsvoering op een verdere verbindingen en verdieping van de relatie tussen de leden en de vereniging cq bureau. Dat heeft een culturele component (cultuur van samenwerken, luisteren naar leden, inrichten van de dienstverlening aan de leden) en een zakelijke dimensie als het gaat om de verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld verenigingscommunicatie en dienstverlening. Waar de algemeen directeur stuurt op de kwaliteit van beleidsdossiers en belangenbehartiging heeft de directeur bedrijfsvoering vooral veel aandacht voor de verbinding tussen beleid en vereniging. Het ontwikkelen en verdiepen van ledenplatformen is een prioriteit.

Sector

De komende periode staat voor de Pensioenfederatie voor een groot deel in het teken van de implementatie van de nieuwe inrichting van het pensioenstelsel. Maar daarnaast zullen binnen de sector ook andere nieuwe thema s spelen waar de Pensioenfederatie mee aan de slag gaat.  Voorbeelden hiervan zijn:

 • Datasecurity en ICT
 • Ontwikkeling en inzet van sectorbrede data, AVG.

Bij de verdere ontwikkeling van de sector zullen ongetwijfeld nieuwe vraagstukken aan de orde komen, die mogelijk aanpassing vragen in de governance van de Pensioenfederatie. De directeur bedrijfsvoering ontwikkelt hierop met het bestuur een visie en komt met concrete voorstellen hoe dat vorm te geven.

Profiel

We zoeken kandidaten met de volgende CV technische achtergrond:

 • Ervaring met ICT, Finance en HR;
 • Ervaring met transitieprocessen
 • Ervaring met verenigingsmanagement, verenigingsprocessen (managerial of bestuurlijk)
 • Ervaring met de inrichting van dienstverleningsprocessen

En uiteraard veel ervaring met de aansturing van professionals.

 

De ideale set van competenties is:

 • ­beschikken over een strategisch conceptueel denkvermogen. Het grote plaatje zien en kunnen operationaliseren naar de Pensioenfederatie. Strategisch en handson kunnen zijn
 • kunnen schakelen tussen daadkracht en draagvlak, beschikken over een breed repertoire.
 • Kunnen sturen op resultaat zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke autonomie van beleidsprofessionals
 • Statuur hebben, op ooghoogte acteren met de bestuurders uit de sector
 • Als het moet de lead kunnen nemen maar ook anderen hierbij kunnen faciliteren
 • Van nature een verbinder en communicator zijn.

Informatie

De Pensioenfederatie laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht

(inclusief actueel CV) te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. De Pensioenfederatie spreekt in februari de geselecteerde kandidaten.

Voor meer informatie u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.