Directeur AgriFood Capital BV (gesloten)

Profiel: strateeg met drive van een ondernemer, kennis agrifoodsector, groei regionale economie Noordoost-Brabant

In AgriFood Capital werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen aan de economische ontwikkeling en maatschappelijke uitdagingen van Noordoost-Brabant op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Wij zoeken een ondernemende en verbindende directeur met visie op de transitie van de voedselketen en die samen met de partners het innovatief vermogen van de agrifoodsector in de regio weet aan te jagen en te versnellen.

 

De beweging

Onder leiding van Roel Schutten als 1e directeur cq kwartiermaker zijn de afgelopen 10 jaar met gedreven collega s, partners en bestuurders mooie en vooral ook relevante innovaties van de grond gekomen. En is met een relevant en breed netwerk de basis gelegd om, samen met de nieuwe directeur, de volgende sprong te maken naar een nog relevantere positie als aanjager en verbinder in de agrifoodsector. Voor de nieuwe directeur is er de ruimte om deze stap vorm te geven en in te kleuren.

 

Governance

AgriFood Capital is een regionale ontwikkelingsmaatschappij die zich richt op het ondersteunen en stimuleren van de agrifood-sector in de regio Noordoost-Brabant. Met als doel economische groei, innovatie en duurzaamheid te bevorderen en de regio te ontwikkelen tot dé topregio in agrifood.

Dit gebeurt mede namens de 11 Noordoost-Brabantse gemeenten en 2 waterschappen, verenigd in RNOB.  AgriFood Capital draagt bij aan de brede transitie van de voedselketen en de welvaart in de regio door het aanjagen, ontwikkelen en versnellen van innovatie in de agrifood-keten; de keten van boer tot bord. Cruciaal zijn daarbij de cross-overs met high-tech systemen, data en ICT.

AgriFood Capital ontwikkelt programma’s en projecten en acteert op regionaal, provinciaal en Europees niveau. Zij stimuleert zowel innovatie in de voedselketen als in de versterking van het ecosysteem door bijvoorbeeld de ontwikkeling van fieldlabs, innovatieclusters en communities.

Stichting AgriFood Capital is 100% aandeelhouder van AgriFood Capital BV. Het bestuur van de Stichting is triple helix samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen en stelt jaarlijks de begroting en het jaarplan vast.

AgriFood Capital BV wordt bestuurd door de statutair directeur en heeft een Raad van Commissarissen die toezicht houdt. RNOB is de publieke opdrachtgever van AgriFood Capital. Er is een vijfentwintigtal mensen werkzaam, veelal op inhuurbasis. Door de positie als ecosysteemontwikkelaar is de span of control voor de directeur vele malen groter.

 

De functie

De directeur is eindverantwoordelijk voor de strategie en de resultaten van AgriFood Capital, geeft leiding aan de werkorganisatie en fungeert als manager van het ‘Team AgriFood Capital’. Juist voor een divers team van voornamelijk extern ingehuurde professionals, vormt het borgen van de onderlinge verbinding en betrokkenheid een belangrijke taak voor de directeur. De directeur is de bewaker van de visie, missie en het gewenste portfolio. Inspiratie, verbinden en management zijn hierbij belangrijke kernwoorden.

De directeur ontwikkelt samen met het team de visie op de ontwikkeling van de economische agrifood bedrijvigheid in de regio, stemt de visie af met het bestuur van de Stichting Agrifood Capital en de Raad van Commissarissen, draagt deze uit en baseert daarop de strategische doelstellingen en het beleid van AgriFood Capital BV.

Interne afstemming vindt o.a. plaats via het Programmamanagers-overleg en bijeenkomsten met het voltallige team. Daarnaast spart de directeur op regelmatige basis met de regiomanager RNOB over de opgave van de regio, inhuur en projectfinanciering.

De directeur is meewerkend voorman als trekker/ projectleider van een aantal ‘directieprojecten’, dat zijn de majeure projecten en programma’s. Hij/zij is verantwoordelijk voor de (externe) vertegenwoordiging van AgriFood Capital, is het eerste aanspreekpunt voor derden betreffende de vennootschap als geheel en treedt op als boegbeeld. In die rol onderhoudt hij/zij intensieve contacten met maatschappelijke instellingen, overheden (regionaal, provinciaal en (inter)nationaal), kennisinstellingen en het bedrijfsleven op zowel bestuurlijk als managementniveau.

 

Het profiel

De ideale kandidaat heeft een passie voor innovatie en regionale economische ontwikkeling en heeft zicht op de businessmodellen en het ecosysteem met de daarbij behorende ketens, in het bijzonder die van agrifood. Hij/zij realiseert zich dat de uitdaging en ambitie steeds internationaler worden maar heeft een scherp oog voor het feit dat de basis voor succes in de eigen regio ligt en vanzelfsprekend ook in de kwaliteit van de eigen organisatie.

 

Wij zoeken kandidaten met de volgende achtergrond:

 • heeft ervaring met opereren in het spanningsveld tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (triple helix);
 • heeft aanzien bij en is gesprekspartner voor het bedrijfsleven, in het bijzonder de agrifoodketen en haar cross-overs met hightech, ict en data;
 • heeft bewezen leiderschapskwaliteiten passend bij een kleine werkorganisatie die effectief moet zijn in een groter netwerk en heeft ervaring met het managen van professionals;

Hij/zij beschikt over de volgende competentieset:

 • is verbindend, communicatief sterk en snel thuis in (regionale) netwerken;
 • is een aansprekend boegbeeld;
 • is strategisch maar ook hands-on, krachtig in de uitvoering,
 • is ondernemend, resultaat gericht, gedreven en energiek: kan de organisatie naar een volgende fase brengen,
 • is wendbaar en flexibel in de executie, koersvast in de strategie
 • is in staat om snel te schakelen tussen spelers van uiteenlopende niveaus (inter-)nationaal, regionaal en lokaal;
 • weet partijen in de industrie, overheid en kennis- en onderwijssector met elkaar te verbinden en weet zich te verplaatsen in de verschillende rollen van die partijen;
 • signaleert voortdurend kansen en mogelijkheden, ziet wat er nodig is en neemt daarop initiatief;
 • kan omgaan met een grote mate van vrijheid, maar tevens met een hoge mate van publieke verantwoording;
 • heeft een goed gevoel voor de economische ontwikkeling en kent door ervaring of achtergrond ook de structuur en netwerken.

 

Informatie

AgriFood Capital laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 13 januari 2024 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via www.gasselingsearch/vacatures. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met René Hanssen op 073-2032132.