Lid Deskundigencommissie innovatiesubsidieprogramma R&D MIT Zuid-Holland (gesloten)

Profiel: innovatie, ondernemerschap, achtergrond in sector Logistiek

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is een onderdeel van de samenwerkingsagenda van de provincies, het ministerie van Economische Zaken en Topsectoren.

De MIT-regeling heeft als doel innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. De MIT-regeling sluit volgens mkb-ondernemers goed aan op hun behoefte en maakt de aansluiting met de topsectoren eenvoudiger. De samenwerking tussen ministerie en provincies zorgt ervoor dat de uitvoering dichter bij de mkb-ondernemer in de regio is georganiseerd en de mkb-ondernemer beter zijn of haar weg weet te vinden in het aanbod van innovatie-instrumenten. Dit zijn belangrijke vereisten voor ondernemers om innovaties tot stand te brengen en door te kunnen ontwikkelen.

De Provincie Zuid-Holland is opdrachtgever voor MIT Zuid-Holland en heeft hiervoor een budget van ruim € 13 mio miljoen tot haar beschikking. Van dit budget wordt een deel besteed aan innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten en is er een tweede budget ter beschikking voor R&D-samenwerkingsprojecten. De provincie toetst de subsidieaanvragen en is verantwoordelijk voor de besluitvorming en de daar uit voortkomende communicatie en publiciteit.

Voor een uitgebreide beschrijving van de MIT regeling verwijzen we naar https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/subsidies/mkb-innovatie/

Deskundigencommissie

De onafhankelijke deskundigencommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de R&D samenwerkingsprojectaanvragen. Alle aanvragen worden vooraf gecontroleerd op volledigheid. De business developers van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland, werken actief mee aan het scherp krijgen van het plan en het ontwikkelen van de R&D-samenwerkingsprojecten. De deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de in de subsidieregeling MIT Zuid-Holland gedefinieerde criteria en geeft een zwaarwegend advies.

De deskundigencommissie adviseert de Provincie Zuid-Holland over de toepassing van de inhoudelijke subsidievereisten op basis van afgesproken selectiecriteria zoals die in de subsidieregeling MIT Zuid-Holland zijn vastgesteld:

 • Belang voor de sector;
 • Technologische vernieuwing;
 • Economische waarde voor Zuid-Holland;
 • Kwaliteit van de R&D samenwerking;
 • Niet conventionele sector-overstijgende combinaties.

Profiel lid deskundigencommissie Logistiek

De Deskundigencommissie werkt vanuit een aantal subcommissies. In 1 van de subcommissies worden de ondernemersvoorstellen uit de topsectoren HTSM-ICT, Logistiek en Aerospace besproken en beoordeeld. Voor deze commissie zoeken wij een nieuw lid met een specifieke achtergrond op het terrein van Logistiek. De ideale kandidaat heeft ervaring als ondernemer en als bestuurder en heeft een relevant netwerk en een brede kennis van de innovatie binnen de logistieke sector. De afgelopen jaren is een breed scala aan voorstellen beoordeeld, vaak op het terrein van opslag & overslag, het ontwikkelen en bouwen van nieuwe transportmiddelen, de inzet van technologie in het kader van duurzaamheid, digitalisering en het opzetten van publiek-private samenwerking

Naast de sectorkennis en het ondernemerschap gelden voor alle leden van de deskundigencommissie de volgende eisen:

 • Ervaring met de markttechnische beoordeling van businessvoorstellen;
 • Gevoel voor innovatie, voor disruptieve ontwikkelingen;
 • kennis en ervaring met financieringsvraagstukken, beoordeling van risicovolle investeringen;
 • Ervaring in samenwerking binnen consortia, netwerkorganisaties, M&A;
 • Kennis van de Zuid-Hollandse economie strekt tot de aanbeveling.

Alle leden moeten voldoen aan de volgende competenties:

 • Is in staat tot goed gemotiveerde beoordelingen te komen;
 • Is integer, onafhankelijk en beschikbaar;
 • Kennis en/of ervaring met subsidietrajecten strekt tot aanbeveling;
 • Los van inhoudelijke achtergrond zoeken we onafhankelijke en doortastende denkers. Inspirerend, prikkelend, out-of-the-box denkend.

Voor alle leden van de commissie geldt dat (de schijn van) een ‘conflict of interest’ in relatie tot te beoordelen projecten te allen tijde uitgesloten dient te worden.

Per jaar worden door deze commissie ca 55 aanvragen beoordeeld (over de verschillende sectoren die in deze subcommissie aan de orde zijn).

Voorwaarden

De zittingstermijn voor de commissieleden is vier jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De commissie komt jaarlijks in de periode oktober / november bij elkaar om de aanvragen te beoordelen.. In 2020 zijn deze data 8, 12 en 29 oktober van 16.00-20.00.

De leden krijgen een vergoeding per bijeenkomst.

Procedure

De selectiecommissie zal bestaan uit de Voorzitter van de Deskundigencommissie, de heer Martin van Pernis, en een vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-Holland, mevrouw Mariska Hakkenberg. Deze commissie is onder mandaat van de gedeputeerde ingesteld om te zoeken naar de leden van de deskundige commissie. De provincie Zuid-Holland laat zich in deze procedure bijstaan door ir. Marcel Gasseling van Gasseling Search. U kunt uw interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen naar info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Elise van Mil op 073-8200374.