Bestuursleden Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)

Profiel: bestuurder, geëngageerd, vrijwilligersorganisatie

De PCOB is een vereniging van en voor senioren, die een samenleving nastreeft waarbij iedereen – senior of jongere – zich betrokken weet. De vereniging maakt zich extra sterk voor een samenleving waaraan senioren een volwaardige bijdrage kunnen leveren en waarin mensen omzien naar elkaar. Eenieder vanuit zijn/haar talenten en mogelijkheden. De vereniging doet dit alles vanuit een protestant christelijke levensbeschouwing.

Sinds 2016 bundelen de Katholieke Bond voor Ouderen (de Unie KBO) en de PCOB op landelijk niveau hun krachten, wat heeft geresulteerd in de oprichting van de vereniging KBO-PCOB. Met ingang van 1 juli 2021 zijn de Unie KBO en de PCOB – met behoud van hun eigen identiteit – een federatie aangegaan, om de samenwerking te kunnen versterken en zodoende een duidelijke en eenduidige stem te kunnen laten horen aan onder andere de ‘Haagse’ overlegtafels. Met meer dan 200.000 leden is KBO-PCOB de grootste senioren- organisatie van Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen. Wij richten ons daarbij op thema’s als wonen & bouwen, welzijn & zorg, veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving.

De PCOB is primair een vrijwilligersorganisatie, die geworteld is in lokale afdelingen overal in het land. Onze leden weten wat senioren beweegt en zetten zich als vrijwilliger actief in op allerlei terreinen. Het gaat daarbij om sociale activiteiten, gericht op ontmoeting en ontspanning, om individuele ondersteuning van leden en om belangenbehartiging, zowel lokaal als landelijk.

Het PCOB-bestuur overlegt met de ledenraad PCOB over het te voeren beleid binnen de vereniging en legt vervolgens verantwoording af aan diezelfde ledenraad. De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het bestuur van de PCOB bestaat idealiter uit vijf leden. Drie leden van het bestuur van de PCOB vormen samen met drie leden van het bestuur van de Unie KBO het bestuur van de vereniging KBO-PCOB. De directeur, die leiding geeft aan het landelijk bureau KBO-PCOB, vervult in- en extern de rol van boegbeeld van de vereniging.

Sinds enige tijd waren er twee vacatures in het bestuur PCOB, waarvan de invulling was opgeschort in afwachting van de definitieve vormgeving van de federatie. Eind dit jaar loopt de zittingstermijn van een van de huidige bestuurders af. Daarom zijn we op zoek naar drie nieuwe bestuurders. Gezien de ontwikkeling van de vereniging zoeken wij naar bestuursleden die expertise hebben op een gebied dat in deze fase belangrijk is. Hierbij kan gedacht worden aan verenigingsmarketing of procesbegeleiding.

Het bestuur streeft naar een evenwichtige en diverse samenstelling qua leeftijd en geslacht. Met het oog hierop worden vrouwelijke belangstellenden uitdrukkelijk uitgenodigd te reageren.

Een kandidaat-bestuurslid van de PCOB:

  • Staat achter de missie en visie van de PCOB en heeft een protestants-christelijke levensbeschouwing;
  • Staat achter de missie en visie van KBO-PCOB en is in staat om de belangen van de PCOB en KBO-PCOB op een integere en zorgvuldige manier te combineren en te behartigen;
  • Heeft een visie op ontwikkelingen die relevant zijn voor onze doelgroep en kan deze op strategisch niveau vertalen in te voeren beleid;
  • Beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring;
  • Beschikt over een sterk en relevant maatschappelijk netwerk en kan dit inbrengen;
  • Is verbindend, kan “van buiten naar binnen” denken en staat open voor nieuwe ontwikkelingen;
  • Heeft inzicht in en ervaring met het functioneren van maatschappelijke organisaties;
  • Is een teamspeler en kan werken in een collegiaal bestuur, dat op strategisch niveau functioneert;
  • Is in staat en bereid om energie en tijd in de functie te steken.

Ten tijde van de voordracht aan de Ledenraad PCOB dient de kandidaat PCOB-lid te zijn. De bestuursfunctie betreft een vrijwilligersfunctie met een vergoeding voor gemaakte kosten.

Informatie

PCOB laat zich in deze procedure bijstaan door René Hanssen van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacature. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met René Hanssen of Elise van Mil op 073-2032132.

De vacature is ook intern door PCOB uitgezet.