Algemeen directeur NOC*NSF (gesloten)

Profiel: charismatische verbindende leider en belangenbehartiger

NOC*NSF is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. Negentig landelijke sportorganisaties (77 sportbonden en 13 geassocieerden) zijn aangesloten bij NOC*NSF en vertegenwoordigen samen bijna 24.000 sportverenigingen met in totaal 5,2 miljoen georganiseerde sporters. NOC*NSF is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. Bij NOC*NSF werken ca. 200 mensen en NOC*NSF werkt met een begroting van rond de € 135 miljoen.

De huidige Algemeen Directeur Gerard Dielessen zal na de Olympische en Paralympische Spelen 2021 in Tokio met pensioen gaan.

Missie en kernactiviteiten
De missie van NOC*NSF is het creëren van optimale sportomstandigheden.
Voor iedereen: van recreant tot topsporter, van gehandicapte sporter tot vrijwilliger.
Gericht op een hoge sportdeelname en excellente topsportprestaties.
Deze resultaten worden bereikt met de volgende kernactiviteiten.

 • Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit en infrastructuur van de Nederlandse sportsector; Het behartigen van de belangen van de sportsector;
 • Het bevorderen van de sportparticipatie;
 • Uitzenden topteams naar Olympische en Paralympische (Jeugd) Spelen, het verbinden van Nederland door de prestaties van TeamNL;
 • Het genereren en samen met de sportbonden verdelen van inkomsten voor diverse (sport)programma’s.

Waarden
NOC*NSF werkt vanuit de volgende waarden:
Samen: Samen is de route naar succes. Elkaar beter en sterker maken. Dit komt tot uiting in onze relaties onderling, in partnerships, met sportbonden, verenigingen, het bedrijfsleven, overheden en de politiek.
Excelleren: Excelleren zit in elke keuze die we maken. We leggen de lat steeds hoger en streven naar het hoogst haalbare binnen en buiten de sport.
Respectvol: Respect is wat we geven en hoe we ons gedragen, ook als het moeilijk wordt. Ongeacht afkomst, leeftijd, gezondheid, beperking, religie of sociale positie.
Verantwoordelijk: De impact van sport op onze maatschappij is groot, onze verantwoordelijkheid daarmee ook. We nemen onze rol als verantwoordelijke organisatie voor de Nederlandse sport serieus, in goede en in minder goede tijden.
Dynamisch: De sport is altijd dynamisch, wij ook. We zijn flexibel, veerkrachtig, innovatief en slagvaardig, op het sportveld en daarbuiten.

Uitdagingen
NOC*NSF gaat in de komende periode onder leiding van de Algemeen Directeur met een aantal uitdagingen aan de slag. Samengevat zijn dat de volgende thema’s:

 • Versterken claim maatschappelijk belang sport, verder positioneren NOC*NSF in het maatschappelijk veld;
 • Positioneren NOC*NSF als de brancheorganisatie voor de georganiseerde sport en betrouwbare samenwerkingspartner voor andere sportkoepels en overheden;
 • Realiseren sterkere positie en financiering van de sport;
 • Realiseren Veranderagenda. NOC*NSF herijkt fundamenteel haar rol in de richting (nieuwe) leden en samenleving. NOC*NSF:
  • Vergroot het belang van sportparticipatie binnen de NOC*NSF-organisatie en mogelijk ook in de directiestructuur;
  • Gaat optreden als bredere brancheorganisatie met een grotere faciliterende en ondersteunende rol richting de sportbonden;
  • Versterkt haar maatschappelijke inzet en legt daarover verantwoording af die van groot belang is.
 • Het realiseren van de Veranderagenda heeft impact op:
  • De vernieuwing van de georganiseerde sport in de meest brede zin;
  • De vereniging en relatie met de leden;
  • De werkorganisatie (organisatie, cultuur).

De thema’s Integriteit en Inclusiviteit in de sport zijn en blijven een hoge prioriteit.
Tot slot, op de korte termijn spelen de thema’s ‘Terugkomen uit het Coronadal’ en de toekomstige Olympische en Paralympische Spelen.

Dit is een meer dan breed portfolio van prioriteiten en uitdagingen. Het Bestuur is van mening dat de nieuwe Algemeen Directeur op al deze thema’s moet kunnen acteren samen met een krachtig Directie/Managementteam waarmee hij/zij aan de slag zal gaan.

Beelden vanuit de organisatie
De afgelopen maanden zijn door het Bestuur en de Vertrouwenscommissie bij leden en bij de bureauorganisatie beelden opgehaald over het gewenste profiel van de nieuwe Algemeen Directeur.
Hieronder vatten we deze input samen.

De AD van NOC*NSF is het verbindende gezicht van de sportbeweging in Nederland. Een alliantiebouwer die zich gemakkelijk beweegt in de maatschappelijke context. Is in staat deze maatschappelijke positie te vertalen naar een sterkere financiële positie van de sport. De AD is een toplobbyist die NOC*NSF gidst door het stakeholdersveld van de politiek, maatschappelijke organisatie, ministeries etc. etc.
Hij/zij zal leiding geven aan de implementatie en doorlopende ontwikkeling van de ingezette veranderingen. Verwacht wordt dat hij of zij gevoel heeft bij de veranderingen die in gang zijn gezet en tegelijk om kan gaan met de dynamiek van een vereniging en organisatie in transitie.
Het is een ervaren directeur die vanuit de inhoud koers houdt en de confrontatie waar nodig niet uit de weg gaat.
De AD zal vooral vanuit een maatschappelijk en extern engagement actief zijn maar combineert dat met voldoende affiniteit om de interne verandering te leiden. We zoeken een teambuilder, een verbinder, een inspirerend voorbeeld. De AD van NOC*NSF is natuurlijk zelf een toonbeeld van integriteit, van onbesproken gedrag en het gezicht van een doortastende en duurzame aanpak van integriteitsissues in de sport.

Governance
NOC*NSF is een vereniging van leden. Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Vergadering. Het collegiale bestuur van NOC*NSF is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging.
Het bestuur heeft de uitvoering van deze taak voor een zeer groot deel gemandateerd en gedelegeerd aan de directie – die op haar beurt sturing en leiding geeft aan de werkorganisatie NOC*NSF.
De directie werkt aan de hand van een directiereglement. De Algemeen Directeur is eindverantwoordelijk ondanks de collegiale wijze van werken binnen de Directie.
Voor het goed functioneren van de vereniging is het van belang dat alle betrokkenen zich goed bewust zijn van deze verdeling van taken, verantwoordelijkheden en rolzuiverheid betrachten.
De voorzitter en directeur dienen in dit besturingsmodel voortdurend de optimale balans te vinden tussen het besturen door het bestuur middels delegatie en toezichthouden, en het leidinggeven met mandaat vanuit deze delegatie, door de directie.

Naar aanleiding van de veranderagenda zal een onderzoek starten naar de gewenste doorontwikkeling van NOC*NSF. De beoogd AD helpt deze ontwikkeling verder naar een duurzame governance en de daarbij behorende management- en organisatiestructuur.

Profiel
Het spreekt voor zich dat de ideale kandidaat op de eerste plaats een groot maatschappelijk sporthart heeft en met veel charisma, statuur en uitstraling een prettig boegbeeld voor de sportbeweging is.

De AD schakelt op verschillende thema’s vanuit verschillende rollen en heeft daarbij een breed repertoire dat situationeel ingezet wordt. De diverse gesprekspartners en het beoogde repertoire zijn:

 • Landelijk maatschappelijk politiek bestuurlijk veld: is het charismatische gezicht van de sport in Nederland, verbindt, staat voor de maatschappelijke relevantie van de sport;
 • Bestuur/Voorzitter: snapt de Governance van een (koepel)vereniging, organiseert een effectieve tandem met de Voorzitter;
 • Sportbonden in Nederland: haalt op, verbindt;
 • Collega’s MT en Directie: inspireert en verbindt, empathisch en resultaatgericht;
 • Internationaal: positioneert de Nederlandse sportbeweging in de complexe en veranderende internationale bestuurlijke sportcontext.

We zoeken kandidaten met de volgende achtergrond:

 • Is actief in het maatschappelijke speelveld waarin NOC*NSF opereert: op het snijvlak van de publieke en private sector en het maatschappelijk middenveld; Heeft een scherpe maatschappelijke antenne;
 • Is een ervaren boegbeeld, belangenbehartiger, stakeholdermanager;
 • Heeft kennis van en ervaring met koepelorganisaties en/of brancheorganisaties;
 • Heeft als eindverantwoordelijke ervaring met leiding geven aan stevige multidisciplinaire organisaties; En heeft ervaring met het leiden van een veranderingsproces (bestuurlijk en organisatorisch);
 • Heeft ervaring met commerciële processen, snapt hoe je vanuit een ijzersterk label partijen/ondernemingen kunt interesseren voor een partnership;
 • Is internationaal bestuurlijk betrokken geweest, begrijpt de internationale bestuurlijke context en is in staat Nederland daarin optimaal te positioneren;
 • Heeft WO werk- en denkniveau en een goede beheersing op zijn minst de Engelse taal.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende set aan competenties:

 • Is een strategische conceptueel sterke denker, is visionair;
 • Is betrokken en benaderbaar;
 • Is empathisch en verbindend. Combineert dat met de nodige dosis resultaatgerichtheid en zakelijkheid;
 • Is een teamplayer. Is ook in staat teams beter te laten functioneren;
 • Is dienend en leidend tegelijkertijd. Kan stevig uit de hoek komen en het voortouw nemen vanuit een basishouding dat je als sportkoepel acteert op basis van wat de leden van de koepel verwachten.

De Algemeen Directeur is een stevige professional en bestuurder die een breed repertoire van vaardigheden en stijlen op een adaptieve manier in verschillende rollen en omgevingen kan inzetten.

Procedure
NOC*NSF streeft naar divers samengestelde teams. Bij de beoordeling van kandidaten zal diversiteit en inclusiviteit een belangrijk criterium zijn. Ook beoordelen we kandidaten op hun vermogen NOC*NSF en de sport diverser te krijgen.

NOC*NSF heeft onder leiding van de vicevoorzitter Jan Willem Maas een vertrouwenscommissie in het leven geroepen. Deze commissie kent een afvaardiging van het Bestuur, van de Leden en van de Bureauorganisatie. De Vertrouwenscommissie draagt een aantal benoembare kandidaten voor aan het Bestuur dat begin april tot een besluit komt, na advies van de OR.

De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Marcel Gasseling van Gasseling Search begeleidt de procedure en is het eerste aanspreekpunt voor kandidaten. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door hun motivatie en cv te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures. Wilt u meer informatie over deze vacature, dan vragen wij u een mail met uw contactgegevens te sturen aan info@gasselingsearch.nl.