Algemeen Directeur Goudappel Groep

boegbeeld, strateeg, ondernemer

Algemeen Directeur Goudappel Groep

Goudappel Groep is een groep van samenwerkende ondernemingen die zich bezighoudt met integrale mobiliteitsoplossingen. In onze ogen verdient iedereen een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving, een cruciaal onderdeel van brede welvaart in onze maatschappij. Wij hebben onszelf dan ook tot doel gesteld de brede welvaart in de samenleving te vergroten door een betere leefomgeving te creëren voor iedereen. Sinds onze oprichting in 1963 vertalen wij als betrokken mobiliteitsexpert met 280 deskundige medewerkers trends, data en inzichten naar beslisinformatie en handelingsperspectief voor onze klanten.

De Goudappel Groep bestaat uit de bedrijfsonderdelen Goudappel, Dat.mobility en Meet4research alsmede uit minderheidsdeelnemingen in de gelieerde bedrijven MAPtm, NDC Nederland, Assets4Mobility, MINT (België), Urbanista (Zweden), CSS (Italië), Fair Spaces (Duitsland) en M-Flow (Verenigde Staten).  In Nederland is de Goudappel Groep actief vanuit vijf locaties, waarbij het kantoor in Deventer de hoofdvestiging is.

De ruim 280 experts leveren state of the art professionaliteit en vakkennis, maar ook innovatieve concepten, nieuwe technieken en formuleren daarbij altijd een zorgvuldig afgewogen aanpak voor onze klanten. Dit kan binnen een brede waaier van activiteiten vraagstukken betreffen op bijvoorbeeld het gebied van verkeersmodellering, parkeerbeleid, inrichting van de openbare ruimte, gedragsonderzoek in relatie tot mobiliteit, het beheer van assets, openbaar vervoer en strategie vormgeving. De combinatie van advies en mobiliteitsdata is wat ons als organisatie uniek maakt. Vanuit het kennisleiderschap verbinden de binnen de Goudappel Groep opererende bedrijven op slimme wijze hun expertises tot integrale oplossingen die ten goede komen aan de wereld waarin we ons blijven bewegen. Hierbij adviseren wij niet alleen over mobiliteit maar ontwikkelen wij ook zelf producten en diensten om relevante mobiliteitsdata te ontsluiten en om te zetten naar beslisinformatie voor onze klanten.

Onze klanten bevinden zich veelal in het publieke domein (ministeries, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en waterschappen), maar ook bijvoorbeeld openbaar vervoerbedrijven en projectontwikkelaars zijn klanten.

Governance

Eigenaarschap/STAK

De Goudappel Groep is een moderne organisatie en hanteert een moderne vorm van eigenaarschap. 100% van de aandelen is in handen van onze medewerkers. Dit maakt de Goudappel Groep een financieel onafhankelijke organisatie waarin betrokkenheid voorop staat. Deze medewerkersparticipatie geschiedt in de vorm van certificaten van aandelen in de Goudappel Groep BV. Het overgrote deel van medewerkers is participant in de Goudappel Groep, waarbij er geen grootaandeelhouders zijn. Deze eigendomsverhouding weerspiegelt de onafhankelijkheid van de Goudappel Groep alsmede de interne samenwerking en de grote betrokkenheid van de medewerkers bij het bedrijf.

 

De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar, maar in eigendom van de Stichting Administratiekantoor Goudappel (STAK). De STAK heeft het verkrijgen en administreren van aandelen en het uitoefenen van aan de aandelen verbonden zeggenschaps- en vermogensrechten tot doel. Het bestuur van de STAK wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en vier medewerkers/ certificaathouders. Deze laatste bestuursleden worden gekozen door en vanuit de certificaathouders.

 

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) behartigt als toezichthouder de belangen van de vennootschap, haar aandeelhouders en medewerkers en is daarbij werkgever en sparringpartner voor de directie. De RvC vindt daarbij een juiste balans tussen toezicht en advies. Leden van de RvC worden aangesteld door de STAK.

 

Directie

Het directieteam van de Goudappel Groep wordt gevormd door twee statutaire directeuren. De directie is daarbij verantwoordelijk voor het besturen van de onderneming, waarbij de werkzaamheden binnen de directie in onderling overleg zijn verdeeld. Beide directeuren zitten daarbij (afwisselend) het gecombineerd directie-management overleg voor. Ook de interne bedrijfsvoering is onderling verdeeld qua eerste aanspreekpersoon, waaronder Financiën, HRM, IT en Marketing & communicatie.

 

De algemeen directeur is primair gericht op het vormgeven van een goede verbinding met klanten, externe stakeholders en de diverse geledingen binnen de organisatie. De externe positionering van de Goudappel Groep is ook een belangrijk onderdeel van het taakveld van de algemeen directeur. Daarnaast signaleert de algemeen directeur belangrijke trends en ontwikkelingen in het werkveld cq. de markt van de Goudappel Groep en wordt er voor gezorgd dat deze worden vertaald naar beleidsinitiatieven. Ditzelfde geldt voor het signaleren van kansen en risico’s. Hierdoor draagt de algemeen directeur actief bij aan het blijvend ontwikkelen van het ondernemerschap van de Goudappel Groep.

 

Uitdagingen

De Goudappel Groep is sterk gepositioneerd in de markt en staat er inhoudelijk, markttechnisch en financieel goed voor. De onderneming loopt voorop in de ontwikkeling van het vakgebied mobiliteit en is daardoor in staat om ook in de huidige complexe arbeidsmarkt hooggekwalificeerde medewerkers te werven, te boeien en te binden. Hiervoor worden tal van activiteiten vormgegeven.

De uitdagingen voor de directie zijn:

 • De huidige klanten alsmede nieuwe klanten van de Goudappel Groep goed blijven bedienen: In een tijd waarin de uitdagingen en vraagstukken rond mobiliteit zich blijven ontwikkelen is het cruciaal dat de klantgerichtheid en de kennisontwikkeling van onze medewerkers blijven resulteren in toegevoegde waarde voor de klant en voor de onderneming;
 • Rendabel koers houden: Goudappel Groep acteert in een grote markt met vele stakeholders. Om hier de juiste verantwoorde keuzes te maken beschikt de directie over overzicht, visie en besluitvaardigheid;
 • Aanjagen innovatie en business development: De wereld van mobiliteit is enorm in beweging. Ontwikkeling van de vraagzijde, technologische mogelijkheden, ontwikkelingen op het terrein van ICT en data maken dat Goudappel Groep haar positie als beste adviesbureau in Nederland op het terrein van mobiliteit alleen kan continueren en uitbouwen als de onderneming volop inzet op innovatie en business development; Naast de nieuw te werven directeur gaat Goudappel Groep op korte termijn ook een nieuwe functie CTO invullen, waarbij deze functionaris rapporteert aan de directie;
 • De Goudappel Groep governance goed laten functioneren: Voor een middelgrote onderneming als Goudappel Groep kent de onderneming een governance waaruit een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid voortkomt en goede checks and balances bij het maken van afwegingen en het maken van keuzes zijn ingebouwd. Op deze wijze wordt ook een zeer hoge mate van medewerkersbetrokkenheid bereikt. Het is aan de directie om alle actoren binnen dit model goed te laten functioneren;
 • Het managen van de groei: De Goudappel Groep is de laatste jaren groeiende naar de omvang van een grote onderneming. Dit gaat gepaard met toenemende uitdagingen op het gebied van interne besturing, samenwerking, kennisdeling, executiekracht, koers en visie;
 • Personeel en kennis vasthouden en ontwikkelen: Personeel en kennis is de belangrijkste asset voor Goudappel Groep. Het aantrekken en behouden van hooggekwalificeerd personeel is een topprioriteit die in een groeiende “war of talent” specifieke aandacht vraagt;

Inspelen op toenemende consolidatie en globalisering: In de mobiliteitssector en advieswereld treedt meer consolidatie en globalisering op. Het werk wordt meer integraal waarmee het niet meer altijd volstaat om alleen over mobiliteit te adviseren. Samenwerkingsverbanden, partnerships en co-creatie zullen steeds belangrijker worden om als onderneming van toegevoegde waarde te blijven voor onze klanten. Dit impliceert een groter wordende uitdaging op het gebied van extern stakeholdermanagement;

Inspelen op nieuwe marktdynamiek als gevolg van digitalisering: digitalisering zorgt voor de opkomst van nieuwe spelers, veranderende klantwensen en werkomstandigheden. De onderneming moet hierin meebewegen, trends weten te signaleren en hierop wendbaar weten in te spelen, waarbij IT en digitalisering een steeds belangrijker onderdeel van de business worden;

 • Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen:

maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt in een maatschappelijk en klimaat bewuste wereld steeds meer relevant en vraagt om een duidelijke positie in de visie en strategie.

Profiel nieuwe Algemeen Directeur/Bestuurder

Vanuit het vertrekpunt dat de algemeen directeur “het gezicht” is van de onderneming naar de externe stakeholders en klanten zijn wij op zoek naar een ervaren directeur die goed in staat is tot het vormgeven en toepassen van een zorgvuldig afwegingskader wat leidt tot duidelijke besluitvorming voor de vraagstukken waarover de Goudappel Groep zich buigt. Hierbij zorgt de algemeen directeur voor een goede verbinding met alle onderdelen van de onderneming en worden de genomen besluiten standvastig ten uitvoer gebracht. Wij zoeken een verbindende strateeg, een leider die draagvlak borgt maar ook de knopen doorhakt. Een teamspeler. Een professional die technologische oplossing koppelt aan maatschappelijke relevantie. En omgekeerd.  Zoals eerder al benoemd zijn professionaliteit, vakkennis, innovatie, data gedreven werken en IT belangrijke onderwerpen voor de Goudappel Groep. De nieuwe directeur doorziet de impact hiervan, heeft er voldoende kennis van om de ambities van Goudappel Groep te vertalen naar de nieuw in te vullen CTO-functie.

Specifieke achtergrond en competenties:

Meer specifiek zijn wij voor de nieuwe algemeen directeur op zoek naar kandidaten met de volgende achtergrond en competenties:

Achtergrond:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaren en sterk in het ontwikkelen en bewaken van visie en strategie en daarbij kundig in het vormgeven van een goede positionering van de Goudappel Groep richting alle externe en interne stakeholders;
 • Ervaren in het voeren van de directie over een onderneming;
 • Ervaring met politieke en bestuurlijke verhoudingen, waarbij de context van de thema’s van c.q. voor Goudappel Groep in dit domein goed kunnen worden gepositioneerd
 • Ervaring met externe bestuurlijke vertegenwoordiging, de ambassadeursfunctie op stevig niveau kunnen invullen;
 • Bij voorkeur beschikt de kandidaat over een relevant netwerk in de stakeholderomgeving van Goudappel Groep.

Het is belangrijk dat de kandidaat een stevige ervaring heeft in een business to government omgeving en dat de kandidaat een toegankelijke, verbindende persoonlijkheid heeft met gevoel voor maatschappelijk bewust werken en handelen. Bij voorkeur heeft de kandidaat ervaring met het leiden van een adviesorganisatie en beschikt de kandidaat over enige domeinkennis c.q. affiniteit met betrekking tot verkeer, vervoer en mobiliteit.  Ook de inrichting van de organisatie (effectiviteit vs efficiency) is een continu thema.

Gezochte competenties:

 • Conceptueel denken;
 • Resultaatgericht leiderschap;
 • Empathie en organisatorische sensitiviteit;
 • Verbindend vermogen;
 • Vernieuwend kunnen denken, beschikken over helicopterview;

Met als basis een breed instrumentarium aan politiek-bestuurlijke vaardigheden.

Informatie

De Goudappel Groep laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 16 juni een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132. Een assessment maakt onderdeel uit van het selectieproces.