3 leden RvC Groen Ontwikkelfonds Brabant GOB (gesloten)

profiel: governance, visie op domein, publiek-privaat

In een groene provincie is het beter wonen, werken en recreëren. De provincie, de Brabantse waterschappen, natuurorganisaties, gemeenten, grondeigenaren en andere partijen werken samen om het Natuurnetwerk Brabant te realiseren, te verbinden en te verbeteren. Als onderdeel van de gemaakte afspraken heeft de provincie Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) opgericht. Met een gemotiveerd team werkt het fonds aan een meer dan grote uitdaging.

De provincie wil in 2027 zicht hebben op de realisatie van Natuurnetwerk Brabant. Een stevige ambitie. De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om belanghebbenden te ondersteunen om nieuwe natuur aan te leggen op die plekken waar het Natuurnetwerk nog niet verbonden is. GOB is in 2014 door de Provincie Noord-Brabant opgericht en werkt sinds samen met ondernemers, organisaties, overheden en particulieren aan een robuust en aaneengesloten natuurnetwerk in Brabant. De provincie stelde bij de start in 2014 daarvoor via GOB in totaal 240 miljoen euro en daarnaast ruim 3000 hectare grond beschikbaar. Later zijn daar Rijksmiddelen aan toegevoegd, tot een bedrag van 422 miljoen. GOB ondersteunt – tot 2027 – projecten met geld, grond en kennis door:

 • een financiële bijdrage bij de aankoop of het waardeverlies van grond.
 • een bijdrage aan de inrichtingskosten
 • aankoop en verkoop van grond

GOB beoordeelt de aanvragen aan de hand van het investeringsreglement en kent bijdragen toe tot een maximum van 85% van de kosten.

2023 is een belangrijk jaar voor de natuur in Brabant – en daarmee ook voor GOB. De provincie Noord-Brabant maakt momenteel, in opdracht van het kabinet, plannen voor een structurele reductie van de stikstofuitstoot. Deze plannen gaan ongetwijfeld ook effect hebben op de opdracht van GOB. GOB heeft bovendien in 2023 aanvullende opdrachten gekregen voor het verkopen van ingerichte nieuwe natuur in enkele N2000-gebieden. Ook de bezuiniging op de financiële middelen die beschikbaar zijn voor de realisatie van het provinciale deel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en Ecologische Verbindingszones (EVZ) is van invloed op de opdracht.

Ondanks alle onzekerheden is het belangrijk om in 2023 de focus op de uitvoering te houden. Er is immers nog een flinke klus te klaren. Dat vraagt uitvoeringskracht én vindingrijkheid. Tegelijkertijd zal in de komende jaren ook duidelijk worden op welke wijze en vanuit welke structuur in de toekomst gewerkt wordt aan de doelstellingen van de Provincie.

Governance tot op heden

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 22 april 2014 Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) opgericht. Voor de uitvoering en het beheer van het fonds hebben Gedeputeerde Staten (GS) GOB BV als uitvoeringsorganisatie van de provincie opgericht. De provincie is enig aandeelhouder. De middelen die GOB BV beheert, bestaan uit financiële middelen en het economisch trekkingsrecht over gronden. GOB BV is beoogd als een kleine slagvaardige organisatie die opereert met in achtneming van de aandeelhoudersinstructie en de subsidieregeling die door GS zijn vastgesteld. Zij kan zelfstandig beslissen over aanvragen en investeringsvoorstellen binnen de kaders van het provinciale natuurbeleid en het grond- en vastgoedbeleid.

De formele werkzaamheden van GOB BV zijn de volgende:

 1. Het in mandaat uitvoeren van de door GS vastgestelde subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant.
 2. Grondverwerving (inclusief het ruilen van gronden) namens en in opdracht van de provincie.
 3. Het (risicodragend) participeren in privaatrechtelijke rechtspersonen.

Op 1 januari 2020 is, naar aanleiding van een uitspraak van Raad van State, de juridische basis van Groen Ontwikkelfonds Brabant gewijzigd. De aanpassing heeft vooral gevolgen gehad voor de (juridische) wijze waarop provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant met elkaar samenwerken. Op 1 januari 2020 is daartoe het Investeringsreglement vervangen door “Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant”. Deze provinciale regeling wordt uitgevoerd door Groen Ontwikkelfonds Brabant. De BV heeft het mandaat om de financiële middelen en de beschikbare gronden te beheren en heeft trekkingsrechten over de gronden.

GOB BV heeft twee medewerkers in dienst en werkt voornamelijk met detacheringen vanuit de provincie. De directeur is tevens de fondsmanager. Voor een grondtransactie (aan- en verkopen) die een totale waarde van meer dan € 3 miljoen vertegenwoordigt, is voorafgaande goedkeuring vereist van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Het vereiste van de voorafgaande goedkeuring door de AvA geldt voor aan- en verkopen van grond met gebouwen indien deze een totale waarde te boven gaat van € 4 miljoen.

De Investeringscommissie adviseert de directeur inhoudelijk over de natuurplannen. Op basis van deze adviezen kan de directeur subsidiebeschikkingen afgeven en grondtransacties uitvoeren.

Raad van Commissarissen

GS heeft – op advies van de Directie –besloten om een Raad van Commissarissen in te stellen. De redenen hiervoor zijn:

 • GOB acteert in een sterk veranderende complexe omgeving. Met een RvC (naast een Investeringscommissie) is er een breder en stabieler klankbord voor de directie;
 • Met een RvC ‘tussen’ AvA en Directie is de Governance en het toezicht meer in balans.

De opdracht van het huidige GOB loopt tot en met 2027. Toekomst is ongewis, maar de problematiek is ook dan nog actueel. Met een nieuwe RvC wordt meer denkkracht gemobiliseerd.

De raad van commissarissen (RvC) is de sparringpartner en toezichthouder voor de directie en behartigt daarbij de belangen van de vennootschap, haar medewerkers en de aandeelhouders. De RvC vindt daarbij een juiste balans tussen toezicht en advies. Leden van de RvC worden aangesteld door de Provincie (aandeelhouder).

Samenstelling

De RvC bestaat uit drie leden en wordt samengesteld op basis van een evenwichtige verdeling van kennis, kunde en vaardigheden. Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling qua achtergronden in het algemeen en man-vrouw verhouding in het bijzonder. De RvC wordt benoemd op voorstel van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant.

De zittingsduur van de leden van de RvC is vier jaar. De RvC vergadert minimaal 4 maal per jaar. Daarnaast wordt er éénmaal per jaar vergaderd in gezamenlijkheid met de AvA.

Taken

De RvC houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de onderneming. Daarnaast heeft de Raad ook de rol van werkgever en klankbord voor het bestuur.

De uitoefening van het toezicht is zodanig ingericht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Thema’s zijn:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
 • de organisatie en de geboekte resultaten;
 • de directie, haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;

Verdere taken zijn

 • het beoordelen van de financiële administratie, interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • het bewaken van het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken inzake het houden van toezicht;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en optreden als klankbord;
 • het nemen van in statuten en rvc-reglement toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, investerings- en performancebeslissingen;
 • het functioneren als werkgever van het bestuur.

Deskundigheidsprofiel Raad van Commissarissen

Om bovengenoemde evenwichtige samenstelling van de RvC te bereiken, kunnen ten aanzien van individuele leden specifieke kwaliteiten worden gevraagd op gebieden als:

 • financieel-economische deskundigheid; Ervaring met vergelijkbaar door overheden gefinancierde ondernemingen;
 • deskundigheid in grond- en vastgoedtransacties;
 • deskundigheid en ervaring op het gebied van projectmanagement en langetermijninvesteringen; ervaring met en inzicht in risicomanagement en risicobeheersing;
 • deskundigheid en ervaring met de kerndomeinen van GOB. Het beschikken over een helicopterview en landelijk netwerk;
 • deskundigheid in het bouwen aan Ecosystemen, in het ontwikkelen van de samenwerkingsverbanden van de toekomst;
 • deskundigheid en ervaring op het gebied van Governance, wet- en regelgeving;
 • ervaring met politiek-maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen in Noord-Brabant; Ervaring met de besluitvormingsprocessen;

We zoeken 3 leden voor een nieuw in te stellen Raad. Samen hebben ze de achtergrond en de competenties om een effectief team te vormen. Afhankelijk van het aanbod van kandidaten formeren we het geheel. Op voorhand zien we de volgende basisprofielen:

 1. kennis van Governance, AO, financieel management;
 2. kennis van de inhoudelijke domeinen; Landelijk netwerk & statuur; Verstand van ecosystemen/uitvoering van natuurprojecten;
 3. kennis van grond- en vastgoedtransacties;
 4. kennis van de bestuurlijke setting van een Verbonden Partij.

Minimaal 2 van de 3 kandidaten hebben veel ervaring met toezichthoudende rollen.

Informatie

De provincie Noord-Brabant laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 5 mei een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2031132.