2 leden Deskundigencommissie OPZuid en REACT-EU Stimulus Programmamanagement (gesloten)

Profiel: financiering R&D, ondernemerschap, kennisinstellingen

OPZuid is het Europese programma dat innovatie stimuleert binnen met name het MKB in de regio Zuid-Nederland. Ondernemingen en kennisinstellingen investeren samen met de provincies, de Nederlandse overheid en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in honderden projecten die bijdragen aan een betere en slimmere samenleving. Het programma wordt uitgevoerd door Stimulus Programmamanagement, in opdracht van de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. De kerncijfers over de periode 2013-2019 zijn: 127 mio aan subsidiegelden, geïnvesteerd vermogen 325 mio, toegekend aan 140 projecten, vanuit ca 1000 aanvragen.

Samen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere partijen uit het speelveld, is een nieuwe Regionale InnovatieStrategie (RIS) opgesteld. Deze strategie is uitgewerkt tot een nieuw OPZuid-programma voor de periode 2021-2027, meer informatie vindt u hier.

De nieuwe RIS geeft een impuls aan de vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én op (inter)nationale schaal spelen, op het gebied van landbouw, energie, klimaat, gezondheid en grondstoffen. Centraal in de strategie staat de economische, technologische en maatschappelijke kracht van de regio, die ingezet wordt voor versnelling van de transities. Het begrip innovatie wordt daarbij breder opgevat dan alleen technologische vernieuwing.

REACT-EU
Naast het OPZuid programma heeft de nieuwe economische realiteit geleid tot het nieuwe programma REACT-EU. Vanuit de Europese Unie is onder de naam REACT-EU een fors Corona-ondersteuningspakket gelanceerd. Voor REACT-EU wordt 5 miljard euro vrijgemaakt uit het lopende budget voor 2020. Daarnaast wordt voor 2021-2020 nog eens 47,5 miljard euro uit het coronaherstelfonds ‘Next Generation EU’ toegewezen volgens het voorstel van de Europese Raad.
De extra middelen die worden ingezet binnen REACT-EU zijn bedoeld voor EU-programma’s in 2020, 2021 en 2022. Om de uitvoering te bespoedigen wordt er geen nieuw los programma opgericht, maar worden de beschikbare middelen via de bestaande EFRO- en ESF-programma’s uitgegeven. Daartoe wordt binnen de EFRO-fondsen voor regionale ontwikkeling een nieuwe prioriteit toegevoegd rond crisisherstel voor getroffen sectoren en/of investering ter vergroening en digitalisering van de economie. In Nederland wordt dat o.a. ingevuld binnen het Programma OPZuid. Voor Zuid-Nederland betekent dat dat door 1 Deskundigencommissie de aanvragen OPZuid en REACT EU beoordeeld worden.

Overige programma’s
Naast bovenstaande programma voert Stimulus nog een variëteit aan andere economische stimuleringsprogramma’s uit. Hierbij valt te denken aan het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en het MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Ook voor deze programma’s doen zich nieuwe ontwikkelingen voor en zal de deskundigencommissie ingezet worden voor de beoordeling van projecten.

Deskundigencommissie
De deskundigencommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de projectaanvragen. Alle volledige aanvragen zullen voorafgaand een financieel-technische beoordeling door Stimulus Programmamanagement ondergaan en een beoordeling over passendheid binnen het programma door de provincies. De deskundigencommissie beoordeelt deze aanvragen inhoudelijk aan de hand van landelijke criteria en geeft een zwaarwegend advies.

Selectiecriteria zijn:

 • het project draagt voldoende bij aan de doelstellingen van het programma;
 • in welke mate het project een innovatief karakter kent;
 • wat de marktpotentie is van de business case;
 • wat de kwaliteit is van het project(plan);
 • in hoeverre het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

De deskundigencommissie kent een vaste kern en een flexibele schil. De vaste kern zal bestaan uit twee leden, waaronder de voorzitter. Zij dienen te zorgen voor continuïteit in de beoordeling. De flexibele schil bestaat uit ca. 20 deskundigen uit het bedrijfsleven en wetenschap. Deze deskundigen worden per call / tender specifiek gekozen op basis van inhoudelijke gronden en beschikbaarheid.

De twee vaste leden hebben een ‘ander’ profiel: meer generiek en gericht op innovatie- en investeringservaring. Ze worden geselecteerd door de selectiecommissie en hun benoeming wordt voorgelegd aan het Comité van Toezicht (CvT) van het OPZuid programma.

Profiel vaste leden deskundigencommissie
Voor alle leden van de investeringscommissie, vast en flexibel, geldt dat een wezenlijke randvoorwaarde is dat (de schijn van) een ‘conflict of interest’ in relatie tot de te beoordelen projecten te allen tijde uitgesloten dient te worden. Hierop zal in de selectie scherp worden gelet; sluitstuk is het door de vaste en flexibele leden laten tekenen van een daartoe strekkende verklaring.

Los van de inhoudelijke achtergrond zoeken we integere kandidaten; onafhankelijke en doortastende denkers. Inspirerend, prikkelend, out-of-the-box denkend. In staat om tot goed gemotiveerde beoordelingen te komen.

Deskundig op het gebied van Innovatie (voorzitter)
Eén van de vaste leden heeft aantoonbare ervaring met ondernemerschap & innovatie. Deze ervaring is opgedaan bij het bedrijfsleven (CEO, CTO, Directeur R&D) en/of in de wetenschap.
Daarnaast dient het lid de volgende achtergrond te hebben:

 • kennis van en ervaring met innovatieprocessen en product- en procesontwikkeling; in het bijzonder op het gebied van toegepast onderzoek, beproeving en testing;
 • kennis van technologie- en kennistransfer tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen, en strategische samenwerkingsverbanden hiertussen;
 • ervaring met het oprichten en begeleiden van spin-offs – inclusief financiering van hoogtechnologisch ondernemerschap en innovatie;
 • ervaring op het vlak van innovatiemanagement en innovatiebeleid;
 • voldoende kennis van de economische kenmerken van Zuid Nederland;
 • kennis van en/of ervaring met subsidietrajecten strekt tot aanbeveling.

Deskundig op het gebied van Investeringsvermogen
Het tweede lid heeft een aantoonbare ervaring met de beoordeling van risicovolle investeringen. Een verleden in de private equity of de bancaire sector is een pré. Ervaring binnen het bedrijfsleven is een must. Daarnaast dient het lid de volgende competenties te hebben:

 • brede en aantoonbare ervaring met het financieel en commercieel beoordelen van business cases en het koppelen daarvan aan toekomstige investeringen. Dat kan vanuit een specifieke financiële positie of vanuit algemeen ondernemerschap;
 • kan een onderbouwde inschatting maken in hoeverre een project value of money oplevert (marktpotentie, investeringen vs. outcome);
 • ervaring op het gebied van private equity / venture capital bij organisaties met winstoogmerk;
  relevante ervaring in projectfinanciering, investeringsmanagement of fusies en overnames bij een investeringsfonds, bank, corporate finance adviesbureau;
 • gedegen kennis van financieringsmethoden, structuren en waarderingen en vaardig met financiële modellen;
 • voldoende kennis van de economische kenmerken van Zuid Nederland;
 • kennis van en/of ervaring met subsidietrajecten strekt tot aanbeveling.

Voorwaarden
De zittingstermijn voor de leden is drie jaar, met mogelijkheid tot verlenging. De vergaderfrequentie van de commissie varieert. Het tijdsbeslag voor de twee vaste leden bedraagt naar verwachting 5 dagen per kwartaal. De leden krijgen een vergoeding conform wat gebruikelijk is bij dit soort commissies (€ 1.000 per vergadering). Naar verwachting start het programma begin 2021.

Informatie
Stimulus Programmamanagement laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.