2 leden RvT JOGG Jongeren Op Gezond Gewicht (gesloten)

Het is de ambitie van JOGG om alle kinderen en jongeren in Nederland te laten opgroeien in een gezonde leefomgeving, met aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en gezonde voeding, voldoende bewegen, ontspanning en slaap in het bijzonder. JOGG richt zich daarbij op die omgevingen waar kinderen en jongeren veel zijn, thuis, buurt, kinderopvang en school, sport en vrije tijd, werk en online media. De implementatie is gebaseerd op een lokale en integrale aanpak, de JOGG-aanpak. Daarnaast biedt JOGG passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun gezin.

JOGG bouwt daarom aan een lokaal, landelijk en internationaal netwerk waarin beleid en praktijk worden verbonden, kennis en goede voorbeelden worden  gedeeld en lokale JOGG-teams daarin worden ondersteund met expertise en middelen. Het landelijke JOGG-team bestaat uit ruim 50 medewerkers en er is een pool van flexibel inzetbare externe medewerkers zowel ter versterking van de lokale JOGG-teams. Met een totaalbudget van zo’n € 10 miljoen, als subsidie afkomstig van het ministerie van VWS, ondersteunt het landelijk JOGG-team JOGG gemeenten bij de implementatie van de lokale integrale aanpak. Samen maken we gezond gewoon!

Governance

JOGG is een stichting en kent een governance structuur bestaande uit een Raad van Toezicht en een éénhoofdig bestuur (directeur/bestuurder). Het bestuur wordt ter zijde gestaan door een MT bestaande uit drie leden. Daarnaast is er een partnerplatform, waarin maatschappelijke partners van JOGG jaarlijks bijeenkomen, met een adviesrecht richting het bestuur.

De Raad van Toezicht

JOGG heeft een Raad van Toezicht die bestaat thans uit vijf leden. Zij zijn afkomstig uit en/of werkzaam in voor JOGG relevante domeinen en hebben vanuit hun achtergrond of persoonlijke interesse affiniteit met het doel van JOGG en de wijze waarop JOGG dit doel wenst te bereiken. Leden van de Raad van Toezicht worden op persoonlijke titel benoemd.  Zij vervullen hun taak naar het belang van de organisatie en verrichten deze taak zonder last of ruggespraak.

Taken:

 • Toezicht: de Raad van Toezicht houdt het toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken, waaronder tevens begrepen goedkeuring van begroting incl. beleidsplan en jaarrekening
 • Advies: de Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde, onder meer ten aanzien van beleid en strategie;
 • Werkgever: de Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever bestuur, tevens directeur.

Huidige samenstelling is:

 • Paul Depla, voorzitter – burgemeester Breda
 • Erik Lenselink              – manager corporate affairs NOC*NSF
 • Tom Oostrom               – directeur Nierstichting
 • Araya Sumter               – directeur Werknemersregelingen ministerie SZW
 • Nicole Teeuwen           – voorzitter bestuur en vereniging sectorraad Praktijkonderwijs

De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar, in de regel op het JOGG-kantoor in Den Haag, maar als de agenda het toelaat ook online. Naast de reguliere vergaderingen is er jaarlijks een strategische sessie met het bestuur en het MT. Binnen de Raad van Toezicht is een auditcommissie benoemd, bestaande uit twee leden die de financiële aangelegenheden voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht voorbereidt. Er is een reglement voor het functioneren van de Raad van Toezicht en de samenwerking met het bestuur. De leden hebben een aantal specifieke portefeuilles verdeeld hetgeen in het reglement is opgenomen.

Twee vacatures Raad van Toezicht

Vanwege het einde van de zittingstermijn van Tom Oostrom en de wens de Raad van Toezicht met één extra lid aan te vullen zijn er twee vacatures. Vanwege de achtergrond van de vertrekkende toezichthouder zal voor één vacature de voorkeur uitgaan naar een toezichthouder afkomstig uit of affiniteit met maatschappelijke organisaties. De 2 toezichthouders die we zoeken brengen samen de volgende expertise mee:

 • Affiniteit met en netwerk in de wereld van maatschappelijke organisaties, NGO’s, belangenorganisaties, kennisinstellingen en adviesraden in de wereld van gezondheid, jeugd, vitaliteit; Iemand die de activiteiten van JOGG in een breder domein kan duiden;
 • Kennis van financiën, van publieke financiering, zowel voor wat betreft inkomsten van JOGG (subsidie, projectgelden, fondsenwerving, publieke financiering) als ook van het financieel beheer en de verantwoording achteraf (rapportage, Administratieve Organisatie, inrichting verantwoording, ICT);

Kennis van de inrichting van netwerkorganisaties, partnering, publiek-private samenwerking is een pré. Bij voorkeur heeft 1 van de 2 toezichthouders ook een meer private achtergrond.

Voor alle leden van de RvT geldt daarnaast het volgende profiel:

 • Affiniteit hebben met het doel van de stichting en de wijze waarop de stichting haar doel wenst te bereiken.
 • Een relevant netwerk hebben en bereid zijn deze in te zetten.
 • Toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring bij voorkeur opgedaan in vergelijkbare organisaties met een vergelijkbare publieke financiering en waarin wordt samengewerkt met een grote diversiteit aan partijen.
 • Ervaring dan wel affiniteit met toezicht, het onderscheid tussen toezicht en bestuur goed kunnen benoemen. En daarbij een goede balans weten aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie conform de geldende governance regels.
 • Ervaring is niet per se een vereiste. Een kandidaat zonder toezichthoudende ervaring, moet wel een heldere visie hebben op het houden van toezicht.
 • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling, geen zakelijk belang hebben bij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht

Bij de samenstelling wordt gekeken naar een voldoende afspiegeling die relevant is voor de ambitie en verbinding met de doelgroep van JOGG, waaronder diversiteit en sociale tegenstellingen in de maatschappij. En naar een goede mix van expertise/ervaring bij de toezichthouders ten aanzien van:

 • financiële expertise (ten minste één lid heeft deze expertise);
 • landelijk en/of lokaal openbaar bestuur;
 • publiek private samenwerking;
 • public affairs, communicatie en/of marketing;

Wat betreft de gewenste mix van expertise kan deze liggen op één of meerdere van genoemde gebieden (niet al deze expertise hoeft binnen de rvt aanwezig te zijn, de organisatie kan hier bijvoorbeeld ook voldoende ondersteunend in zijn), met uitzondering van de financiële expertise die moet in raad van toezicht aanwezig zijn.

Vergoeding

Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die aansluit bij wat passend wordt geacht als vergoeding voor vergelijkbare werkzaamheden in de(semi) publieke sector.

Proces

JOGG laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 1 mei een bericht (inclusief actueel CV) te mailen naar info@gasselingsearch.nl. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.