2 leden RvT Campus Ontwikkelingsorganisatie van Brainport Industries Campus (gesloten)

Profiel: Ecosysteemontwikkeling, high tech omgeving, publiek-privaat ondernemerschap

Wij zoeken namens de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven twee leden voor de RvT van de Stichting Campus Ontwikkelingsorganisatie BIC. De twee kandidaten samen hebben ervaring met de internationale high-tech industrie, publiek-privaat ondernemerschap, ecosysteemontwikkeling en hebben samen een relevant en actueel netwerk op bestuurlijk niveau.

Op Brainport Industries Campus (BIC) komen de meest innovatieve en succesvolle maakbedrijven en (kennis)instituten en de uit de hightech maakindustrie bij elkaar samen. Als één geheel; bedrijven uit de Brainport regio, uit de rest van Nederland én Europa. De BIC richt zich ook op internationale bedrijven. BIC wordt daarmee dé plek waar innovatie- en concurrentiekracht van de hightech maakindustrie vleugels krijgt.

Vooraanstaande kennisinstellingen en gerenommeerde bedrijven werken op Brainport Industries Campus samen om ideeën te realiseren en business cases te ontwikkelen. Hier wordt jong talent, de volgende generatie van de hightech maakindustrie opgeleid in een state of the art werk- en leeromgeving. Brainport Industries Campus is de thuisbasis voor vergaande samenwerkingsverbanden tussen toeleveranciers, specialistische en innovatieve maakbedrijven en toekomstgerichte onderwijs- en kennisinstellingen.

Bakermat van open innovatie

Brainport Industries Campus is de allereerste locatie waar hightech toeleveranciers samen innoveren en produceren. Hier delen de meest succesvolle bedrijven hoogwaardige faciliteiten, zoals cleanrooms, 3D-printers, flexibele productieruimtes, magazijnen en geavanceerde voorzieningen. Hier presenteren ze zich samen als één showcase aan hun (inter)nationale klanten. Letterlijk, door hun ligging aan een centrale corridor met gemeenschappelijk voorzieningen, het Atrium.

Op de campus vestigen zich gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. De campus ligt vlakbij Eindhoven Airport, de A2/N2 en het Beatrixkanaal. De totale oppervlakte is 200 hectare, waarvan een derde deel wordt bebouwd met vijf grote bedrijfsgebouwen. Elk gebouw beschikt over gedeelde faciliteiten en kan telkens worden aangepast aan de veranderende eisen van gebruikers. Door de gebouwen loopt het bovengenoemde ‘glazen’ Atrium met horeca en paviljoens voor onderwijs en projecten. De ruimte om de gebouwen vormt een geheel met het groene, bosrijke gebied van het nieuwe stadspark Brainport Park. Daar komen wandel- en fietspaden, weiden en bijzondere tuinen.

Waarom is de campus belangrijk voor de regio?

De hightech maakindustrie is de tweede pijler van de Nederlandse economie. Op de campus bundelt deze industrie haar krachten om de internationale positie van de maakindustrie te versterken. De campus is geen traditionele verzameling van bedrijven op één locatie, maar is een ecosysteem waarin intensief wordt samengewerkt om innovatie te bevorderen.

Het unieke concept van de campus versterkt de innovatie- en concurrentiekracht van de individuele bedrijven, die in samenwerking met overheden en betrokken partijen ambitieuze innovatieprogramma’s ontwikkelen. Het is de ideale vestigingsplaats voor bedrijven die samen willen ondernemen, innoveren en produceren.

Op welke termijn wordt de campus gerealiseerd?

De Brainport Industries Campus wordt de komende jaren in een aantal stappen ontwikkeld. Eind 2017 startte de eerste fase aan de zuidkant van het gebied. Inmiddels is het eerste bedrijfsgebouw en dit deel van de groene omgeving gerealiseerd.

Vervolgens worden met tussenposen van drie tot vier jaar de andere gebouwen en de overige delen van het park opgeleverd. De behoefte vanuit de bedrijven is bij deze fasering leidend. Afhankelijk van de marktvraag zal naar verwachting BIC 2 in 2035 en de hele campus in 2050 voltooid zijn.

Campus Ontwikkelingsorganisatie COO

Afgelopen periode is verkend op welke manier we de ambities voor de doorontwikkeling van BIC als dé campus voor de toeleverende bedrijven in de kennisintensieve maakindustrie samen met de partners – provincie, gemeente Eindhoven en VOF BIC en Brainport Industries –  kunnen bereiken.

Aan de hand van de gezamenlijke ambitie om BIC tot een groot (internationaal) succes te maken zijn partijen een onderzoek gestart naar een structurele samenwerking. SDK Vastgoed, gemeente, provincie, BOM en BI hebben zichzelf de vraag gesteld wat deze samenwerking in zou moeten houden: wat neemt de markt voor zijn rekening, wat de overheid en wat zouden markt en overheid absoluut gezamenlijk moeten doen om BIC-2 en verder beter, sneller en efficiënter te kunnen ontwikkelen?

Samengevat is COO een overkoepelende stichting die stuurt op conceptwaarde voor het hele gebied en in relatie tot de regio. Hoofddoel van de COO is zoveel mogelijk maatschappelijk-economische meerwaarde van BIC te creëren. De onafhankelijke status van COO speelt een belangrijke rol in het bewerkstelligen van deze doelen die partijen moeilijk (of niet) voor elkaar zouden krijgen in meer reguliere samenwerking, hetgeen de meerwaarde van de campus aantoont.

Uit de missie van de COO volgen direct haar doelen en taken: (1) de COO creëert en onderhoudt de conceptwaarde, (2) de COO ondersteunt de deelactiviteiten en zorgt voor ‘meewind’ en (3) de COO zorgt voor de marketing, communicatie en leadgeneratie (geen dealmaking) van BIC.

DE RAAD VAN TOEZICHT (RvT)

Ieder van de partners van de COO – provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en VOF BIC – werven één lid voor de RvT. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het door het bestuur beoogde en gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Daarnaast staat de RvT het Bestuur met raad en advies ter zijde. De RvT houdt daarbij specifiek toezicht op de naleving van de interne procedures die door het bestuur zijn vastgesteld voor het opstellen van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie.

De RvT zal in beginsel zijn samengesteld uit minimaal drie natuurlijke personen waarbij de partners ieder een benoemingsrecht hebben voor één lid.

Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming voor één periode van vier jaar is mogelijk.

Kennis en vaardigheden

De leden van de RvT moeten samen beschikken over een combinatie van kennis, vaardigheden en (inter)nationale ervaring. Meer specifiek zoeken we in het nieuw samen te stellen team:

 • Kennis van de hightech maakindustrie;
 • Ervaring met vraagstukken waar innovatieve en ambitieuze hightech ondernemingen mee worden geconfronteerd bij de groei en internationalisering van hun ondernemingsactiviteiten
 • Kennis van regionale, nationale en Europese economische ontwikkelingen, meer specifiek rondom (cross-sectorale) innovaties in het bedrijfsleven, valorisatie van kennis en het ontwikkelen van businesskansen, alsmede van foreign investment-ontwikkelingen (acquisitie en verankering buitenlandse ondernemingen);
 • Kennis van de dynamiek, het bouwen en het onderhouden van regionale en sectorale business- en innovatie ecosystemen;
 • Kennis van alle aspecten van moderne bedrijfsvoering van profit-organisaties op het grensvlak van overheid en bedrijfsleven (w.o. strategievorming, leidinggeven, business control, ICT, HRM, medezeggenschap);
 • Bekend zijn met het functioneren van regionale, rijks- en Europese overheidsorganisaties, alsmede van onderwijs- en kennisinstellingen.

Daarnaast is belangrijk dat ieder lid over een relevant (regionaal) netwerk beschikt en vertrouwd is met de bijdrage die de COO hieraan kan leveren. De competentie duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor een van de commissarissen. Tevens is van belang dat de Raad beschikt over inzicht in de rol en het functioneren van overheidsdeelnemingen in brede zin en in daaraan gerelateerde aangelegenheden.

Concreet betekent dit dat binnen de RvT ten minste de volgende kwaliteiten aanwezig moeten zijn:

Algemeen management

Deze kwaliteit is met name van belang voor het profiel van de voorzitter van de RvT. Ervaring hebben met het ondernemen en managen van bedrijfsorganisaties in concurrentie met derden en bij voorkeur als lid/voorzitter Raad van Bestuur van een (middel) grote onderneming in Nederland dan wel ervaring op hoogste bestuurlijke niveaus passen in het gewenste profiel. Hij/zij dient een uitstekend strategisch inzicht te hebben en in staat te zijn de reikwijdte van de genomen beslissingen op de stichting goed in te schatten. Op basis van brede ervaring en het (inter)nationale netwerk van contacten is hij/zij in staat een controlerende, faciliterende en coachende rol te spelen in het frequente contact met het bestuur.

HighTech maakindustrie

De conceptwaarde van BIC, de kracht van het ecosysteem, bepaalt in hoge mate de concurrentiepositie van BIC (en van de hightech maakindustrie Brainport). De op dit gebied deskundige lid/leden) heeft/hebben op dit aandachtsgebied bij voorkeur een actieve rol (vervuld) en is/zijn tevens bekend met de regionale en (inter)nationale economische ontwikkelingen op dit terrein. Met name de ontwikkelingen in de Brainport regio zijn hierbij van groot belang.

Ecosysteem en campusontwikkeling

Voor het functioneren van de COO vergt vooral adequate kennis van (cross-sectorale) innovatieve ontwikkelingen, clustervorming, valorisatie van kennis (kennis, kunde, kassa) en innovatieve werklocaties (o.m. campusbeleid). De op dit gebied deskundige lid/leden heeft/hebben op dit aandachtsgebied bij voorkeur een actieve rol (vervuld) en is/zijn tevens bekend met de regionale en (inter)nationale economische ontwikkelingen op dit terrein.

Financiële deskundigheid

Dit aandachtsgebied wordt binnen de RvT ingevuld door één (of meer) leden die ruime ervaring heeft/hebben in een eindverantwoordelijke financiële functie in het bedrijfsleven op gebied van business en financial control. Bij voorkeur als financieel directeur van een (middel)grote onderneming. Voorts strekt bekendheid met het veld van de private kapitaalmarkt tot aanbeveling.

Overheidsorganisaties

Een van de leden is goed bekend met de werking en inrichting van overheidsorganisaties op regionaal en nationaal niveau. Hij/zij beschikt over een brede maatschappelijke ervaring en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politieke processen. Ervaring met en kennis van het Europese (financieel-economische) beleid en de regelgeving van de Europese Commissie strekt tot aanbeveling.

Voorzitter

De voorzitter beschikt over zodanige eigenschappen dat hij/zij leiding kan geven aan de RvT. Daarnaast is hij/zij in staat een inspirerende coachende rol te vervullen in de relatie met het Bestuur.

Tevens is hij/zij in staat – indien gewenst- een intermediaire rol te vervullen tussen de COO en haar aandeelhouders en opdrachtgevers/subsidienten. Hij/zij heeft ervaring met het ondernemen en het (doen) managen van bedrijfsorganisaties. Hij/zij heeft een sterk ontwikkeld gevoel om de reikwijdte van de te nemen beslissingen op de COO en haar medewerkers in te schatten evenals het effect van de beslissingen op de posities van de bij de COO betrokken stakeholders.

Persoonlijke kwaliteiten

Ieder lid dient over de volgende eigenschappen te beschikken:

 • analytisch denken en is in staat tot een goede oordeelsvorming te komen;
 • is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de COO te beoordelen;
 • beschikt over voldoende tijd om op adequate wijze toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken bij de COO;
 • is bereid door middel van bijscholing zijn kennis die nodig is voor het goed uitoefenen van zijn functie actueel te houden;
 • is in staat de directie met (een positief kritisch) advies ter zijde te staan bij de voorbereiding en de uitvoering van beleid;
 • is in staat om ten opzichte van de andere leden van de RvT en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren;
 • is in staat in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak aan de hoogste eisen van onafhankelijkheid (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) te voldoen. Het lid dient bij zijn toezichtfunctie iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden;
 • is in staat om zich te laten leiden door het belang van de COO en de met haar verbonden onderneming(en), de taak te vervullen zonder mandaat en zich niet te committeren aan een bepaald deelbelang met voorbijgaan aan andere betrokken belangen;
 • is integer en zorgvuldig en heeft een sterk normbesef;
 • is communicatief vaardig;
 • heeft een goede naam en reputatie;
 • is bereid tot het afleggen van een (transparante) verantwoording. Hierbij gaat het niet alleen om de aandeelhouders, maar ook meer in het algemeen om maatschappelijke verantwoording.

 

Er is sprake van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de RvT als college kan functioneren en zijn verantwoordelijkheden kan nemen. Op initiatief van de voorzitter van de RvT vindt eenmaal per jaar een evaluatie van het functioneren van de RvT plaats.

 

Procedure en voorwaarden

Het tijdsbeslag schatten we in op 4 dagen per jaar (4-5 vergaderingen). De vergoeding bedraagt voor de leden van de RvT € 4.000 per jaar.

Bij een voordracht of (her)benoeming van een lid van de RvT vindt toetsing plaats of aan het geheel van uitgangspunten van deze profielschets en de gewenste samenstelling wordt voldaan, waarbij de maatschappelijk vereiste diversiteit een belangrijk aandachtspunt is. De RvT streeft namelijk naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht, leeftijd, afkomst en achtergrond. Een integriteitsscan door een extern bureau vormt een standaardonderdeel van de werving -en selectieprocedure.

 

Informatie

BIC laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door  een bericht (inclusief actueel CV) te sturen via https://gasselingsearch.nl/vacatures/. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling 073-2032132.