Vacatures

Lid Raad van Commissarissen – ZLM Verzekeringen (gesloten)

ZLM Verzekeringen is de handelsnaam van De Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A.
(Uitgesloten Aansprakelijkheid). ZLM Verzekeringen (ZLM) is een onderlinge Verzekeringsmaatschappij.

ZLM is op 1 januari 1951 opgericht vanuit de landbouworganisatie Zeeuwse Landbouw Maatschappij. Oorspronkelijk konden daarom alleen agrariërs verzekerd worden. De band met de moederorganisatie werd in 1994 losgesneden. De inmiddels gefuseerde Zuidelijke Landbouw Maatschappij is opgegaan in het ZLTO, waardoor ZLM de enige organisatie is die in naam nog herinnert aan de in 1843 opgerichte Zeeuwse Landbouw Maatschappij.

Anno 2018 is ook de band met de agrarische sector vrijwel helemaal verdwenen. Vanaf 2007 heeft ZLM de focus gericht op het schadeverzekeringenpakket van de particuliere klant. Wat wel gebleven is, is de beperking van het werkgebied: de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Vandaag de dag is ZLM er voor iedereen in Noord-Brabant en Zeeland die goed en voordelig verzekerd wil zijn.

Verzekeringen

ZLM biedt schadeverzekeringen aan: verzekeringen voor motorrijtuigen, woonhuis, inboedel, particuliere aansprakelijkheid, in- en opzittende verzekeringen, gezinsongevallen en rechtsbijstand. De rechtsbijstand is overigens ondergebracht in een onafhankelijke stichting (Stichting Rechtsbijstand ZLM). ZLM is een zogenaamde multichannelmaatschappij: verzekeringen kunnen rechtstreeks worden afgesloten of via één van haar zeven tussenpersonen. ZLM kent ook een eigen bemiddelingsafdeling: voor verzekerden die behoefte hebben aan een verzekering die ZLM niet aanbiedt, wordt een andere verzekeraar gezocht.

Klant- en medewerkerstevredenheid

ZLM is een verzekeraar en dienstverlener die uitblinkt in klanttevredenheid. De organisatie scoort hierop al jaren achter elkaar een 8 of hoger. Zie hierover ook: www.verzekeraarsinbeeld.nl. Maar ook met betrekking tot medewerkerstevredenheid scoort ZLM structureel hoog.

Kerncijfers

Eind 2017 had ZLM een premieomzet van ca. 110,4 miljoen euro, waren er ruim 243.500 klanten bij ZLM verzekerd en werkten er ca. 242 mensen. Het kantoor van ZLM bevindt zich aan de Cereshof te GOES.

Visie

“In onze maatschappij heeft iedereen te maken met onzekerheden en risico’s. Traditioneel kunnen veel van deze risico’s worden beheerst door middel van verzekeringsoplossingen. We zien echter door onder andere technologische ontwikkelingen en veranderende overheidsbeleid steeds weer nieuwe risico’s ontstaan. Als ZLM willen we actief inspelen op deze behoeften door zekerheid te bieden en te ontzorgen. Dit doen wij door middel van het aanbieden van verzekeringen, door preventie-activiteiten en door het leveren van specifieke dienstverlening. Daarbij hebben we de ambitie om één van de beste aanbieders in de markt te zijn”.

Deze visie leidt tot de volgende kernwaarden en strategische doelstellingen:

De kernwaarden:

 • Persoonlijk: met een mensgerichte benadering en oprechte interesse;
 • Betrouwbaar: u kunt op ons rekenen, we komen onze afspraken na en zijn deskundig.

De strategische doelstellingen:

 1. Tevreden klanten;
 2. Tevreden medewerkers;
 3. Continue organisatie verbetering;
 4. Continuïteit.

Governance:

ZLM is een onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid (UA).

De algemene ledenvergadering heeft een aantal belangrijke bevoegdheden zoals het vaststellen van de jaarrekening, het benoemen van commissarissen, het aanwijzen van de accountant, het wijzigen van de statuten en het verlenen van decharge aan directie en commissarissen.

De RvC benoemt de directie. Daarnaast oefent zij toezicht uit op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van ZLM. De RvC dient goedkeuring te verlenen aan onder andere de begroting, de jaarrekening en de risicobereidheid van ZLM

De Audit- en Risicobeheerscommissie houdt toezicht op de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Daarnaast richt deze commissie zich op de ORSA, de financiële rapportages, de risicobereidheid en de rol en het functioneren van de Interne Auditfunctie, de Compliancefunctie en de Risicomanagementfunctie.

Bedrijfsstructuur, directie en RvC:

De directie bestaat uit 2 personen. Marinus Schroevers, algemeen directeur en Oscar Monshouwer, directeur Verzekeringszaken. De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid van ZLM. De RvC bestaat uit 5 functionarissen. Een voorzitter, een vicevoorzitter en 3 leden.

De bedrijfsstructuur/ organogram van ZLM is als volgt:

Zoals hierboven omschreven is ZLM een stabiele organisatie met stevige fundamenten die structureel hoog scoort op onderwerpen als klant- en medewerkerstevredenheid. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven continueren zoekt de RvC in het nieuwe lid, iemand die vanuit nieuwe kaders een inspirerende en nieuwe invalshoek kiest in de toezichthoudende rol.

Profiel lid RvC

Voor deze specifieke positie is het met name van belang dat de juiste persoon:

 • Affiniteit heeft met technische-/ digitale innovaties en de hiermee gepaard gaande marktontwikkelingen
  (ICT/ R & D/ digital achtergrond). Denk hierbij aan onderwerpen als de opkomst van de zelfsturende auto en de implicaties hiervan voor de verzekeringsmarkt;
 • Affiniteit heeft met het gebruik van big data, social media en digitalisering van werkprocessen;
 • Op basis van kennis, ervaring en interesse verfrissende ideeën en denkrichtingen met betrekking tot dit soort onderwerpen weet te genereren (out of the box);
 • Een visionaire blik, heeft oog voor de risico’s en mogelijkheden die er in de verzekeringswereld van morgen bestaan (toekomst- en innovatiegericht denken).

Daarnaast wordt van de geschikte kandidaat verwacht dat hij/ zij:

 • Beschikt over een kritische, onafhankelijke en strategische oriëntatie;
 • Affiniteit heeft met “de verzekeringswereld”;
 • Beschikt over deskundigheden en vaardigheden die passen bij een commissariaat van een organisatie met de omvang en complexiteit van ZLM;
 • Op basis van kennis, ervaring en interesses een volwaardige en prikkelende gesprekspartner is voor de directie en andere stakeholders;
 • Bij voorkeur reeds ervaring heeft als RvC of bestuurslid, maar dit is niet noodzakelijk;
 • Thuis is in een consumentenmarkt met (sterk) veranderende klantbehoeften;
 • Vanuit ervaring en expertise een betrouwbare, kritische en uitdagende gesprekspartner is voor directie en andere RvC leden;
 • Bestuurlijk oordeelsvermogen heeft en het vermogen en de attitude om als klankbord te fungeren en raad te geven;
 • Affiniteit heeft met het coöperatieve karakter of de structuur van “een onderlinge” organisatievorm;
 • Gevoel heeft bij de missie, kernwaarden en cultuur van ZLM (het moet passen, er moet een klik zijn).

Competenties:

Naast de kennis en ervaring, zoals beschreven bij bovenstaande bullets, beschikt de juiste kandidaat over goede  communicatieve en contactuele eigenschappen. Is hierbij omgevings- en organisatiesensitief, signaleert vroegtijdig wat er in- en extern leeft. Weet zodoende op een natuurlijke wijze zowel verbeterpunten te duiden en te benoemen als te complimenteren bij succes. Dit alles aansluitend op de missie, visie en strategische doelstellingen van ZLM en passend binnen de bedrijfscultuur. Hij of zij hoeft geen Zeeuw of Brabander te zijn, maar “heeft wel gevoel bij en kennis van de regio” (economie – arbeidsmarkt – cultuur).

Onafhankelijkheid:

De geschikte persoon mag op geen enkele wijze belangen hebben bij de organisatie ZLM of anderszins in een belangenconflict kunnen komen door andere functies die hij/zij uitoefent.

Tijdbeslag:

Naast de tijd die nodig is in het kader van voorbereiding en verdieping, dient er rekening gehouden te worden met
6 – 8 bijeenkomsten per jaar (dagdelen). Doelstelling is dat de benoeming in de maand mei 2019 kan plaatsvinden.

Procedure en informatie:

ZLM laat zich in deze procedure bijstaan door Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Frank Rudolph of Marcel Gasseling op 073-8200374.