Vacatures

Voorzitter RvC – Flynth Adviseurs en Accountants (gesloten)

De organisatie betreft Flynth Holding N.V. Naast Flynth Adviseurs en Accountants B.V. vallen ook de andere werkmaatschappijen onder deze Holding.

Flynth is een grote accountants- en adviesorganisatie met een heldere klantfocus en een voor de sector uniek besturingsmodel. Na de Big 4 en BDO heeft Flynth de 6e plaats in de ranking naar omvang.

Al bijna honderd jaar streeft Flynth naar de beste dienstverlening voor ondernemers in uiteenlopende sectoren en van diverse omvang. Met het accent op MKB- en agrarische ondernemingen. Met meer dan vijftienhonderd collega’s draagt Flynth bij aan zakelijke groei en maatschappelijke voorspoed. Flynth levert diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies, administratieve ondersteuning, juridisch advies, bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, financieel advies, HR-advies, dealadvies, gebouw- en omgevingsadvies, subsidie-advies en audit.

De onderneming heeft in 2018 een omzet gerealiseerd van € 133 miljoen. Flynth heeft in 2018 op meerdere fronten fors geïnvesteerd in kwaliteit en medewerkers. Flynth ligt hiermee op koers van de ingezette groeistrategie. De RvB stuurt op een verdere kwalitatieve ontwikkeling met een hoogwaardige data- en kennisgedreven dienstverlening.

In de huidige krappe arbeidsmarkt zijn behoud van bestaande medewerkers én werving van nieuwe medewerkers belangrijke randvoorwaarden voor groei. Op dat front heeft Flynth het in 2018 met een instroom van ruim 300 medewerkers goed gedaan. Via interne opleidingen en het cultuurprogramma ‘De Expeditie’ investeert Flynth in behoud en inzetbaarheid van bestaande medewerkers.

De organisatie heeft – in tegenstelling tot de meeste grote accountantskantoren – geen partnerstructuur, maar is eigendom van een stichting met een maatschappelijke doelstelling. De Flynth Groep bv kan – gelet op de wet- en regelgeving in de accountancy- geen coöperatie zijn, waar de klanten tevens de leden van de coöperatie zijn en de algemene ledenvergadering belangrijke eindbevoegdheden heeft. Wel wordt beoogd om het coöperatieve karakter – voor zover mogelijk in een accountancy organisatie-  te borgen en in de praktijk te ontwikkelen en eigentijds vorm te geven en daardoor onderscheidend  te zijn. Flynth kent dus geen dividenduitkering: de winst is beschikbaar voor de organisatie, een deel van de nettowinst kan gekenmerkt worden als het “coöperatief dividend” ten behoeve van de vormgeving van het coöperatieve karakter.

Naast de zakelijke doelstellingen blijven het maatschappelijke profiel en de coöperatieve instelling van Flynth dus onveranderd van belang en staat de onderneming niet alleen pal naast de ondernemer, maar ziet ook de eigen medewerkers én de maatschappij als belangrijke stakeholders. Zo wordt in 2019 extra aandacht besteed aan de advisering en ondersteuning van ondernemers rond oplossingen voor energietransitie en duurzaamheid.

 Met de huidige dienstverlening en schaalgrootte is een stevige basis gelegd voor het verder versterken van de marktpositie voor Flynth. Tegelijkertijd blijven de uitdagingen voor de organisatie niet gering.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Omgaan met de hevige concurrentie op de arbeidsmarkt en inspelen op de behoefte van de nieuwe generatie professionals;
 • Verregaande digitalisering van de (basis) dienstverlening;
 • Huidige medewerkers opleiden om ook in een nieuwe meer gedigitaliseerde omgeving waarde voor klanten te kunnen creëren;
 • Inspelen op veranderende klantwensen bij de verschillende doelgroepen;
 • Ontwikkelen van nieuwe bedieningsconcepten en verder ontwikkelen van de adviesdienstverlening;
 • Verdere groei en versterking van de auditpraktijk;
 • Voldoen aan de voortschrijdende kwaliteitseisen.

Governance

Flynth kent een platte organisatiestructuur met als enige aandeelhouder de beheerstichting.

De Raad van Bestuur rapporteert aan de Raad van Commissarissen en het stichtingsbestuur stelt de jaarrekening vast en borgt de doelstellingen van de organisatie.

In eerste aanleg is het uiteraard aan de driehoofdige Raad van Bestuur om de geschetste ambities waar te maken.

De Raad van Commissarissen (RvC) is primair belast met ‘het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden organisaties’.

Naast de toepasselijke wet- en regelgeving zijn in het Commissarissenstatuut de taken, de organisatie, de werkwijze en de relaties met de verschillende stakeholders van de RvC vastgelegd.

Juist voor een accountantsorganisatie is de inrichting van de governance-structuur inclusief de bijbehorende compliance een continu aandachtspunt. Naast de opgelegde reguleringskaders (o.a. door Autoriteit Financiële Markten (AFM), Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) heeft Flynth met het College Toezicht Accountantsdienstverlening en Publiek Belang (CTA PB) haar eigen toezicht verder ingericht. In het Reglement CTA PB zijn de doelstellingen, taken en werkwijze uitgewerkt.

Het CTA PB bestaat uit drie professionals en is een onafhankelijk college dat de RvC terzijde staat met betrekking tot het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening. Het CTA PB waarborgt de naleving van wet- en regelgeving, bevordert de onafhankelijkheid en deskundigheid van medewerkers en bewaakt de onafhankelijke rol van de compliance officer van Flynth.

Vanuit de historie van de organisatie is er altijd – gebaseerd op de coöperatiegedachte – sprake geweest van een verankering van de doelgroepen (Agro en MKB) in het bestuur van de Stichting en in de RvC.

Het is een voortdurende opgave om missie en kernwaarden werkelijkheid te laten worden in het gedrag van de Flynth organisatie en van de medewerkers. Dat vraagt iets van de competenties en het functioneren van de leiding van het bedrijf. De directie, het (regio-) en de Raad van Commissarissen hebben commitment met het coöperatieve karakter .

Voorzitter Raad van Commissarissen

We zoeken een stevige en ervaren voorzitter voor de RvC. De ideale kandidaat is een zakelijk georiënteerde verbinder. Een professional die zelf – bij voorkeur als bestuurder – ervaring heeft in de uitdagende transitie waar Flynth ook voor staat. Die weet wat het is om een club van zakelijke dienstverleners te managen in een disruptieve marktomgeving. Wij verwachten van de voorzitter dat hij/zij gevoel heeft voor de coöperatieve achtergrond van de onderneming en van daaruit ook affiniteit heeft met de klanten die Flynth bedient. Hij/zij heeft veel gevoel voor de commerciële en zakelijke aspecten van de organisatie. En is daarmee een generalistisch klankbord voor de RvB. De voorzitter moet over een relatief flexibele agenda kunnen beschikken. De voorzitter is lid van het Stichtingsbestuur.

Daarnaast wordt van de voorzitter de volgende achtergrond verwacht:

 • Heeft ervaring met veranderingen in het business model van organisaties;
 • Heeft als voorzitter ervaring met de governance, zoals bij Flynth vormgegeven;
 • Kent en ziet het belang van externe toezichthouders waar Flynth mee te maken heeft;
 • Beschikt over een kritische, onafhankelijke en strategische oriëntatie;
 • Heeft een brede oriëntatie op het werkveld en de doelgroepen van Flynth;
 • Beschikt over een bestuurlijk oordeelsvermogen: heeft het vermogen en de attitude om als stevig klankbord te fungeren.

Uiteraard heeft de voorzitter een onafhankelijke positie en heeft hij/zij op geen enkele wijze belangen bij de Flynth-organisatie en is er ook geen potentieel conflict of interest met andere functies die de persoon uitoefent.

Daarnaast geldt voor alle leden van de RvC dat ze moeten beschikken over de volgende persoonlijke kenmerken: betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, ambitie, ondernemerschap, strategische oriëntatie, bestuurlijke en contactuele eigenschappen. De voorzitter RvC is het eerste aanspreekpunt in de relatie met de RvB en onderhoudt waar nodig contact met de OR Flynth.

Tijdsbeslag en vergoeding

De RvC vergadert ca. vijf maal per jaar. Daarnaast zijn er gemiddeld vijf andere bijeenkomsten. Het tijdsbeslag is ca. drie dagen/maand.

Procedure

De nieuwe voorzitter wordt benoemd door de RvC op voordracht van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Flynth Holding N.V., zijnde het bestuur van de Stichting Beheer Flynth.

Flynth laat zich in deze procedure bijstaan door ir. Marcel Gasseling van Gasseling Search.

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen naar info@gasselingsearch.nl. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

De gesprekken met de commissie van Flynth vinden in september plaats.

Download hier het profiel in pdf.