Vacatures

Lid Raad van Commissarissen – WSW (gesloten)

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Een groot deel van de financiering van de volkshuisvesting in Nederland krijgt vorm in het ‘borgstelsel’. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een privaatrechtelijke stichting met publieke achtervangers en heeft de cruciale rol dat stelsel in stand te houden en zo optimale financiering van de volkshuisvesting mogelijk te maken.

Objectief risicomanagement is de kerntaak van WSW. Objectief in de zin van het voeren van een evenwichtig, eenduidig en voorspelbaar risicomanagement dat rekening houdt met alle belangenhouders, waaronder met name het Rijk en de gemeenten die in de achtervang staan voor de borg. WSW zorgt er op die manier voor dat deelnemende woningcorporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen zo optimaal mogelijke financieringskosten. Dat doet WSW door borg te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van door WSW geborgde leningen van woningcorporaties.

De borgstelling van WSW is ingebed in een solide zekerheidsstructuur. Die structuur moet ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om eventuele financiële problemen bij één of meerdere WSW-deelnemers op te lossen zonder dat het borgstelsel zelf in gevaar komt. ’s Werelds belangrijkste kredietbeoordelaars Standard & Poor’s en Moody’s Investors Service hebben WSW hun hoogste ratings, respectievelijk AAA en Aaa, toegekend. Het door WSW geborgde volume bedraagt thans circa 81 miljard euro.

WSW heeft sinds 1 juli 2015 een publiekrechtelijke taak. De minister mandateerde de sanering van woningcorporaties aan WSW. Naast het zijn van borgverstrekker is WSW nu dus ook namens de minister ook publieke saneringsinstelling. WSW is daarmee een centralere speler in het publieke stelsel geworden. Deze saneringsfunctie is onafhankelijk ingebed in de organisatie.

Raad van Commissarissen

De RvC bestaat conform de statuten uit minimaal vijf leden. Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van WSW te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Bij de samenstelling van de RvC wordt gestreefd naar diversiteit, niet alleen voor wat betreft geslacht, maar ook qua kennis, achtergrond, leeftijd, persoonlijkheid en ervaring met de verschillende belangenhouders van WSW. De RvC streeft naar een evenwichtige samenstelling en spreiding van relevante kennisgebieden en netwerken. Dit vraagt een samenstelling van kennis en netwerken op financieel-economisch, financiering, juridisch, politiek-bestuurlijk, openbaar bestuur, bedrijfs- en organisatiekundig/HRM, informatietechnologisch, risicomanagement en volkshuisvestelijk terrein.

Om te voorkomen dat in de RvC tegenstrijdige belangen ontstaan, dienen te benoemen personen niet (meer) betrokken te zijn als bestuurder/directie of commissaris/toezichthouder bij een woningcorporatie. Tevens kan een persoon die actief werkzaam is bij of als commissaris toezicht houdt op een financiële instelling in de ruime zin des woords, geen lid van de RvC van WSW zijn. Voormalige bestuurders van WSW en ook personen in dienst van WSW kunnen geen lid van de RvC van WSW zijn.

De RvC kent twee uit zijn midden geformeerde commissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

De RvC heeft taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting. De RvC vervult tevens de werkgeversrol ten aanzien van de directie.

Bij zijn toezicht hanteert de RvC een toetsingskader en stelt als uitgangspunt de vraag of het vastgestelde beleid wordt gevoerd en of het beleid overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord bestuur is. Daarvoor ziet de RvC erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting is gewaarborgd. De RvC zorgt ervoor dat de stichting voldoende conform de statuten en in het bijzonder de statutaire doelstellingen handelt, en daarmee het publieke belang niet in het geding brengt.

De RvC vergewist zich ervan dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat de RvC naast de informatie van de directie openstaat voor signalen van bijvoorbeeld controller, ondernemingsraad, management, accountant, deelnemersraad, deelnemers, Aedes, Rijk, VNG en gemeenten. De adviestaak betreft zowel het geven van gevraagd als ongevraagd advies.

De Raad komt gemiddeld zesmaal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Van deze bijeenkomsten is er één de evaluatiebijeenkomst waarbij over het eigen functioneren wordt gesproken en in ieder geval één waarin met de externe accountant wordt gesproken over de jaarrekening. Er is meerdere keren per jaar contact met de ondernemingsraad. Een van de leden woont de vergaderingen van de deelnemersraad bij. Tevens vindt minimaal jaarlijks overleg plaats met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ook met het Algemeen Bestuur van Aedes.

Profiel RvC

In de RvC dient een samenstelling en spreiding aan deskundigheden aanwezig te zijn: financieel-economisch, financiering, juridisch, politiek-bestuurlijk, openbaar bestuur, bedrijfskundig/organisatiekunde/HRM, informatietechnologie, risicomanagement en volkshuisvesting. Zoals eerder aangegeven moet sprake zijn van voldoende diversiteit binnen de RvC. Voor zover zulks niet mogelijk mocht zijn, wordt daarnaar zoveel mogelijk gestreefd.

Elk lid van de RvC dient aantoonbaar over de specifieke deskundigheid te beschikken die vereist is voor de vervulling van zijn of haar taken en de specifiek door dat lid te vervullen functie binnen de RvC.

Voor elke commissaris geldt dat hij of zij:

 • Over een brede ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht beschikt;
 • Een brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid heeft;
 • Basiskennis van de volkshuisvesting en financiën heeft;
 • Comfortabel is met het functioneren op een publiek-privaat snijvlak met oog voor de publieke institutionele context en het private krachtenveld;
 • Onafhankelijk en onpartijdig is;
 • Communicatief is;
 • Belang aan kwaliteit hecht, zowel op het terrein van de interne organisatie als op het terrein van de externe dienstverlening.

Onderstaande competenties zijn opgenomen in de betrouwbaarheids- en geschiktheidseisen zoals die op grond van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) van toepassing zijn voor commissarissen van WSW.

 1. Authenticiteit;
 2. Bestuurlijk inzicht;
 3. Helikopterview;
 4. Integriteit en moreel besef;
 5. Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid;
 6. Onafhankelijke oordeelsvorming;
 7. Teamspeler;
 8. Vakinhoudelijke kennis en visie;
 9. Voorzittersvaardigheid (indien van toepassing);
 10. Zelfreflectie.

De RvC hecht eraan, dat de RvC harmonisch kan functioneren. Naast de individuele kwaliteiten van de leden van de RvC dient naar de opvatting van de RvC zijn kracht en waarde te liggen in het team. Een belangrijke kwaliteit is dan ook het vermogen op vruchtbare en efficiënte wijze met de collega’s in de RvC van gedachten te kunnen wisselen over de vraagstukken die tot de competentie van de RvC behoren. Bij de beoordeling is het passen in het team een heel belangrijk onderdeel van de oordeelsvorming. Immers wanneer de samenwerking niet productief is dan functioneert de gehele RvC niet meer adequaat.

Vacature

Per 1 januari 2019 ontstaat in de RvC van WSW een vacature vanwege het aflopen van een tweede en laatste benoemingstermijn.

In aanvulling op de algemene profielkenmerken gelden voor deze vacature specifiek de navolgende eisen:

 • Ruime kennis van en ervaring met vastgoedfinanciering en het functioneren van (internationale) kapitaalmarkten;
 • Bij voorkeur ervaring met de volkshuisvesting; denk bijvoorbeeld aan ervaring met besturen van of toezicht houden op een woningcorporatie;
 • Deskundigheid op het gebied van informatietechnologie en digitalisering strekt tot de aanbeveling;
 • Een wetenschappelijke achtergrond strekt tevens tot de aanbeveling.

Kandidaten dienen voldoende tijd beschikbaar te hebben om de functie adequaat te vervullen.

De leden van de RvC worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door de RvC op te maken rooster. Afgetreden leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Procedure

De RvC heeft een Remuneratiecommissie. De Remuneratiecommissie, o.l.v. mevrouw G. van Vollenhoven, heeft onder andere tot taak het voorbereiden van de besluiten van de RvC op het gebied van de samenstelling, functioneren en bezoldiging van de RvC. De Remuneratiecommissie fungeert tevens als selectie- en benoemingscommissie. Gedurende de procedure zal sondering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over kandidaten plaatsvinden.

In de cao Woondiensten is vastgelegd dat de ondernemingsraad de gelegenheid krijgt om advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming. Dit maakt dan ook onderdeel uit van de procedure.

Een ander onderdeel van de procedure is een toets op geschiktheid en betrouwbaarheid. Dit is vastgelegd in artikel 18a van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting. De Autoriteit woningcorporaties voert deze toets uit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Commissarissen kunnen pas benoemd of herbenoemd worden nadat de Aw zijn positieve zienswijze heeft gegeven. De geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets wijkt vanuit zijn aard niet af van de toets bij kandidaat-commissarissen van toegelaten instellingen.

Nadat een positieve zienswijze is ontvangen, zal de Remuneratiecommissie de voordracht doen voor benoeming. De RvC benoemt de leden van de RvC.

Nadere informatie

WSW laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse voor 27 oktober 2018 kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Nadere informatie over WSW is te vinden op www.wsw.nl.

Download hier het profiel in pdf.