Vacatures

Lid Raad van Commissarissen – Pivot Park Holding (gesloten)

Het Pivot Park is een campus voor bedrijven en instellingen in de sector life sciences & health, met 
name actief in onderzoek naar en ontwikkeling van medicijnen, op industrieterrein Moleneind te Oss.

Het terrein, de gebouwen en de onderzoeksfaciliteiten van Pivot Park behoorden voorheen tot het eveneens op Moleneind gevestigde farmaceutisch bedrijf MSD (Merck Sharp & Dohme). Het park grenst aan het overgebleven deel van MSD Oss en aan het terrein van Aspen Oss, dat voorheen ook tot MSD behoorde.

Samenwerking tussen MSD Oss B.V., de Provincie, de Gemeente, de NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en het Ministerie van EZ heeft in 2012 geleid tot de oprichting van OLSP Vastgoed B.V. en OLSP Holding B.V., die samen de taak hebben om het Pivot Park te ontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft het Pivot Park de eerste fase van zijn ontwikkeling succesvol doorlopen. Er hebben zich ruim vijftig (50) bedrijven gevestigd, samen goed voor de werkgelegenheid van meer dan vijfhonderdvijftig (550) mensen, de samenwerking tussen deze bedrijven onderling en met bedrijven en instellingen elders krijgt steeds meer vorm, de ontvlechting van het park en de terreinen van MSD Oss en Aspen Oss is nagenoeg voltooid, het terrein is openbaar toegankelijk gemaakt en de fysieke inrichting van gebouwen en terrein voor de campusfunctie vindt plaats.

Beide eigenaren omarmen het concept van Pivot Park als plek voor open innovatie en ecosysteemontwikkeling in de life sciences sector. Dat is de reden dat ze participeren in het Park. Om Pivot Park de goede ontwikkeling te kunnen laten doormaken hebben Provincie en gemeente commitment uitgesproken op de totale organisatie van het park. Vijf jaar na haar ontstaan staat Pivot Park voor de tweede fase in haar ontwikkeling. Om deze goedvorm te kunnen geven zijn er de afgelopen tijd wijzigingen in governance en financiële mogelijkheden doorgevoerd. Provincie Noord-Brabant en gemeente Oss hebben besloten gezamenlijk aandeelhouder te blijven van Pivot Park Holding B.V. tot ten hoogste 2026. Daarbij is extra financiering verschaft om voldoende armslag te hebben om tot positieve cashflow te komen. Het is aan Pivot Park Holding B.V. om voor 2026 een gezamenlijke exit voor te bereiden.

Open innovatie en ecosysteem ontwikkeling

Het Pivot Park groeit uit tot een campus voor de life sciences, in het bijzonder voor onderzoek naar en ontwikkeling en productie van medicijnen, waar open innovatie plaatsvindt. Hiertoe faciliteert de Pivot Park organisatie innovatieve (groeiende/accelererende) ondernemers en stimuleert zij de open innovatie binnen de community op het gebied van geneesmiddelen-ontwikkeling. Het is gewenst dat strategische samenwerkingsverbanden tot stand komen met universiteiten, kennisinstellingen of andere campussen, binnen of buiten Nederland. Het Pivot Park is zo een dragend onderdeel van het ecosysteem voor de life sciences in Noord-Brabant.

Vastgoed en exploitatie

De campus van Pivot Park krijgt en behoudt een kwalitatief hoogwaardige uitstraling, zoals beschreven in de Vastgoedvisie. De middelen zijn hiervoor aanwezig. Pivot Park staat bekend om de vele en goede diensten die de organisatie aan bedrijven kan aanbieden. Waarmee Pivot Park een waardevolle en zekere omgeving biedt voor life sciences bedrijven in ontwikkeling.

Apparatuur en PPSC

Het PPSC (Pivot Park Screening Centre) is een unieke onderscheidende service op Pivot Park. PPSC functioneert als zelfstandig onderdeel. Het screening center is een essentieel onderdeel van het Pivot Park en blijft daarom op het park gevestigd.

Raad van Commissarissen

Samenstelling, taken en bevoegdheden

De Raad van Commissarissen zal bestaan uit drie leden. De provincie Noord-Brabant heeft het recht om twee (2) leden voor te dragen. De huidige vacature betreft één van deze posities. De gemeente Oss heeft het recht om 1 (één) lid voor te dragen. De Raad van Commissarissen heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de daaraan verbonden onderneming.

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn:

 • De Raad van Commissarissen toetst of de directie bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op de belangen van alle bij de onderneming betrokken stakeholders, waaronder met name de Aandeelhouders en de holding;
 • De Raad van Commissarissen rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid;
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de onderneming. Hieronder valt ook het goedkeuren van bepaalde besluiten van de directie zoals nader omschreven in de Statuten;
 • Het zorgen voor een goed functionerende statutaire directie o.a. door periodieke evaluatie van diens functioneren;
 • De klankbordfunctie is een belangrijke rol van de Raad van Commissarissen. De directie dient deze functie te initiëren, onder andere door het formuleren van thema’s en onderwerpen, zo nodig voorzien van toelichting en documentatie. In het algemeen betreft het zaken waarbij de Raad van Commissarissen zijn statutaire bevoegdheden niet hoeft uit te oefenen en waarbij de directie de adviesfunctie van de Raad van Commissarissen sec wenst te benutten;
 • Het functioneren van een lid van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Een lid van de Raad van Commissarissen zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid bestaat tussen zijn/haar persoonlijke belangen en de belangen van de onderneming. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de onderneming en de Raad van Commissarissen dient te worden vermeden;
 • Individuele leden van de Raad van Commissarissen hebben een open, betrokken opstelling en kiezen ervoor elkaar daarop aan te spreken. Daarnaast stemmen zij hun eigen gedrag af op de behoeften, doelen en prioriteiten van de onderneming;
 • Het deelnemen aan vergaderingen betekent informatie delen en gedachten uitwisselen. Elk lid draagt naar vermogen bij aan de ontwikkeling en de vorming van de Raad van Commissarissen als team. Alle leden van de Raad van Commissarissen handelen zonder last of ruggespraak.

Competenties leden Raad van Commissarissen:

De Raad van Commissarissen beschikt als collectief over de navolgende competenties:

 • Integriteit: handhaven van sociale en ethische normen in de toezichthoudende rol;
 • Onafhankelijkheid: acties ondernemen die gebaseerd zijn op eigen overtuigingen en daarmee een eigen koers varen;
 • Visie: in hoofdlijnen de richting aanvoelen waarin Pivot Park en haar omgeving zich bewegen, daarin een eigen opvatting hebben en deze kunnen verwoorden;
 • Conceptueel denken: zich breder of dieper inzicht verschaffen in problemen of situaties door deze in een meer omvattend kader te plaatsen en door verbanden te leggen met andere informatie;
 • Oordeelsvorming: mogelijke handelwijzen, en informatie daarover, tegen elkaar afwegen in het licht van relevante criteria; op basis daarvan tot realistische beoordelingen en keuzes komen;
 • Omgevingsbewustzijn: goed geïnformeerd zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en andere omgevingsfactoren; deze kennis effectief benutten voor de toezichthoudende en raadgevende rol.

Inhoudelijke deskundigheden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen beschikt als collectief over de navolgende deskundigheden:

 • Kennis van en ervaring met life sciences bedrijven in de R&D (Research & Development);
 • Kennis van en ervaring met managen van campusorganisaties;
 • Kennis van en ervaring met commercieel vastgoed, bij voorkeur met (life sciences)-campussen;
 • Kennis van en ervaring met investeringsbeslissingen en financieel beleid, bij voorkeur van campusorganisaties;
 • Kennis van en ervaring met de werking van de gemeentelijke en provinciale overheid (bij voorkeur politiek-bestuurlijke ervaring).

Voordracht tot benoeming of herbenoeming

Bij een bindende voordracht tot benoeming of herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen door de desbetreffende Aandeelhouder wordt deze voordracht getoetst aan het geheel van samenstelling, algemene en specifieke kwaliteiten zoals opgenomen in deze profielschets, dit in de context van de samenstelling van de Raad van Commissarissen op dat moment.

De huidige vacature is op voordracht van de Provincie Noord-Brabant. We zoeken iemand met de volgende achtergrond:

 • Kennis van en ervaring met managen van campusorganisaties;
 • Kennis van en ervaring met commercieel vastgoed, bij voorkeur met (life sciences)-campussen;
 • Kennis van en ervaring met de werking van de gemeentelijke en provinciale overheid (bij voorkeur politiek-bestuurlijke ervaring).

Informatie

De provincie Noord-Brabant laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 21 januari 2019 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.