Vacatures

Leden Raad van Toezicht – Ascert (gesloten)

Stichting Ascert heeft als doel het bevorderen dat asbest in de gehele asbestketen maatschappelijk verantwoord wordt verwijderd. Om dat doel te bereiken faciliteert de stichting de certificatie van personen en bedrijven binnen de asbestketen, houdt de stichting het certificatieregister bij en organiseert het overleg met stakeholders. Doel is om draagvlak te creëren voor het beheersen van de risico’s van asbest. Het ministerie van SZW heeft met de stichting een convenant gesloten. Op basis daarvan draagt de stichting bij aan de ontwikkeling van certificatieschema’s voor het werkveld asbest en beheert deze. Het gaat hierbij om certificatie van het proces van asbestinventarisatie en -verwijdering en om persoonscertificatie. De stichting richt zich op personen en organisaties die bedrijfsmatig een rol vervullen binnen de keten van asbestverwijdering.

Onder ‘een veilige maatschappelijk verantwoorde wijze’ wordt verstaan dat Ascert  werkt binnen ecologische randvoorwaarden en oog heeft voor milieu en stuurt op een combinatie van respect hebben voor de sociale kant (en de gezondheid en veiligheid) van mensen en tegelijkertijd scherp blijven op de economische prestaties.

Governance

De kerntaak van Ascert betreft het bevorderen dat in de hele procesketen asbest op een veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze wordt gesaneerd. Dit doet Ascert in de juridische vorm van een (beheers)stichting, waar verschillende organen onderdeel van uitmaken.

Door de samenstelling van de verschillende organen en door onze besluitvormingsprocessen vast te leggen wordt de kennis en deskundigheid geborgd en transparant aangeboden.

De governance van Ascert is ingericht op basis van de kernwaarden. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld  om binnen de verschillende organen van de organisatie de onafhankelijkheid te waarborgen, waarbij de kennis en ervaring (deskundigheid) van de leden de basis is van het functioneren.

In verschillende gremia (Bestuur, Raad van Toezicht, CCvD, werkkamers etc.) worden leden benoemd op grond van een vooraf opgestelde profielschets, zowel van de individuele functionaris als van het orgaan in zijn geheel. Daar waar sprake is van een samenstelling op basis van vertegenwoordiging draagt Ascert er zorg voor dat deze vertegenwoordiging evenredig verdeeld is. De benoemingsprocedure is vooraf vastgesteld en transparant.

Voor zover de statuten van de stichting daar niet in voorzien zal door middel van reglementen per orgaan het volgende worden vastgelegd:

 • De doelstelling en de (verdeling van) taken en bevoegdheden;
 • Het aantal leden en de portefeuilleverdeling;
 • De procedure van voordracht en benoeming;
 • De procedure van evaluatie en herbenoeming;
 • De zittingstermijn van de leden;
 • Het rooster van aftreden;
 • Wie stemrecht heeft en hoe besluitvorming plaatsvindt;
 • De werkwijze (organisatie vergaderingen, notulering etc.).

In alle organen van de organisatie is sprake van een eindige zittingstermijn. Er dient een balans te zijn tussen enerzijds kennis, ervaring en continuïteit van de organisatie versus vernieuwing en een “frisse blik”.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en op het beleid van het bestuur.

De Raad van Toezicht en haar leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie. Ten aanzien van de Stichting vervult de Raad van Toezicht zijn taak vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling daarvan.

De Raad van Toezicht toetst of het bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting zijn betrokken.

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • Het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting en de daarmee verbonden organisatie waarbij ieder lid van de Raad van Toezicht door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
 • Het toezicht op het realiseren van de doelstelling van de Stichting;
 • Het overeenkomstig de Statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het Bestuur;
 • Het onderwerpen van andere besluiten van het Bestuur, dan die genoemd in de Statuten, aan zijn goedkeuring;
 • Het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de Stichting;
 • Het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • Het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de statutaire en andere doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen van de Stichting. De Raad van Toezicht en het Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de activiteiten van de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin.

Leden van de RvT worden in functie benoemd door de RvT. De RvT bestaat uit vijf leden: Dit betreft ten minste een voorzitter en portefeuillehouders voor de aandachtsgebieden financiën en juridische zaken. Daarnaast hebben 2 leden zitting in de RvT die op basis van hun deskundigheid en kennis van de sector worden benoemd (denk daarbij bijv. aan kennis van de overheid of de asbestwereld). Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de RvT zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie tussen de RvT en het bestuur. De RvT kan zich desgewenst (tijdelijk) laten bijstaan door onafhankelijke adviseurs.

De zittingstermijn bedraagt vier jaar. Een lid van de Raad van Toezicht kan maximaal 1x herbenoemd worden. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben 1 stem. Besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen.

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt de stichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen Ascert (organisatie, financiën, in- en extern overleg, communicatie etc.) en voor (de tijdige actualisatie van) het beleidsplan, de exploitatiebegroting en het jaarlijkse activiteitenprogramma. Het bestuur functioneert als procesbewaker en treedt op als de verbinder van de kennis die vanuit de werkkamers leidt tot een advies vanuit het CCvD naar implementatie in de regelingen door SZW. Ook stelt het bestuur reglementen vast en benoemt de leden van het CCvD, de werkkamers en de commissies c.q. projectgroepen en faciliteert de organen binnen Ascert. Het bestuur is bevoegd een (ad hoc) commissie in te stellen die het bestuur met betrekking tot beleidsmatige vraagstukken adviseert.

 • Bestuursleden worden in functie benoemd door de Raad van Toezicht;
 • Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht;
 • Het bestuur bestaat uit drie leden: Een voorzitter, een portefeuillehouder Financiën en een portefeuillehouder Organisatie (secretaris/directeur);
 • Alle leden zijn onafhankelijk en worden extern benoemd (hebben geen relatie met betrokken belangenorganisaties);
 • De zittingstermijn bedraagt vier jaar. Een bestuurslid kan maximaal 2x herbenoemd worden;
 • Alle bestuursleden vertegenwoordigen 1 stem. Besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen.

Profiel Raad van Toezicht

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid met behoud van distantie;
 • Het vermogen en de attitude om het Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie en het functioneren van het Bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de asbestsanering in het algemeen en de rol die de Stichting daarbij vervult in het bijzonder en dat hij zelf maatschappelijk actief is.

Profiel Juridisch

Wij zoeken voor dit profiel een lid voor de RvT die:

 • Een academische achtergrond heeft;
 • Kennis heeft van juridische vraagstukken en compliance;
 • Een duidelijke visie heeft op toezicht, compliance en governance;
 • Op de hoogte is van de relevante en nieuwe wet- en regelgeving.
 • De ideale kandidaat is een praktiserend jurist. Een senior op zijn/haar vakgebied die het bestuur adviseert, een netwerk kan aanboren en een eerste blik op juridische stukken kan werpen als dat nodig is.

Profiel Financieel

Wij zoeken voor dit profiel een lid voor de RvT die:

 • Een academische achtergrond heeft (Econoom, RA);
 • Ruime kennis en ervaring heeft op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en ICT;
 • Ervaring heeft als CFO/RA op directie- en/of bestuursniveau;
 • Inzicht heeft in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een organisatie;
 • Kennis heeft van financieel-economische vraagstukken, bijbehorende lange termijn planning en managementtechnieken, zoals sturing op resultaten en beheerssystemen;
 • Inzicht heeft op de financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen voor de organisatie;
 • Over de financiële cijfers heen weet te kijken en inzicht heeft in de strategische implicaties op langere termijn.

Voorwaarden

De RvT vergadert 4 maal per jaar. En 1 maal per jaar een evaluatieoverleg. De vergoeding is marktconform.

 Procedure

Stichting Ascert laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Gasseling op 073-8200374.

De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op woensdagochtend 29 mei of maandagochtend 3 juni.

Download hier het profiel in pdf.