Vacatures

Directeur – Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs NVM

Organisatie: vereniging en bedrijf
De NVM is met circa 3200 leden (ondernemingen) de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs. Ze bestaat sinds 1898. De NVM is als branchevereniging actief én toonaangevend in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek. Kernwaarden voor de vereniging, het NVM-Bureau en de leden zijn: Deskundig, Integer, Transparant en Onafhankelijk (DITO).

De vereniging NVM is enig aandeelhouder van NVM-Holding bv. Onder de holding vallen meerdere werkmaatschappijen, met een eigen governance. Vereniging, NVM-Holding en de werkmaatschappijen vormen gezamenlijk de NVM-Groep. Het is van oudsher de strategie van NVM om middels eigen ondernemingen en samenwerkingen met derden, de leden te ondersteunen bij de uitvoering van het vak en het ontwikkelen van hun ondernemingen. Waarbij het accent steeds meer ligt op ICT en data. De NVM oefent invloed in haar werkmaatschappijen uit via het aandeelhouderschap van NVM-Holding en samenwerkingsovereenkomsten met de werkmaatschappijen. Het NVM-Bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM-Holding.
De NVM-Groep staat voor bijna € 60 mln. omzet en ca. 250 medewerkers. Met sterke merken zoals NVM en Funda.

Bestuurlijk model NVM vereniging
De vereniging NVM kent een Algemeen Bestuur, dat verantwoording aflegt aan een Ledenraad. Het bestuur bestaat uit aangesloten makelaars en taxateurs en een extern Algemeen Voorzitter. Binnen de vereniging bestaan drie vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk. Alle leden zijn tevens lid van een of meerdere vakgroepen.
De vakgroepen geven in hun eigen marktsegment, binnen de door het Algemeen Bestuur en Ledenraad vastgestelde kaders, invulling aan het algemene beleid. Elke vakgroep is ingericht als ware het een vereniging, met ieder een eigen bestuur, ledenvergadering en beleid & begroting. De vakgroepen weten wat er speelt in hun marktsegment, signaleren ontwikkelingen en trends en bieden professionele ondersteuning bij markt-specifieke vragen. De drie vakgroepen hebben – binnen de vastgestelde verenigingskaders – een grote verantwoordelijkheid voor de vakontwikkeling, kwaliteitsborging, innovatie en marketing. Alle besturen worden gefaciliteerd door het NVM-Bureau.

De NVM verkeert in een transitiefase, waarin de NVM van vereniging zal worden omgevormd naar een coöperatieve vereniging. Het bestuurlijk model blijft daarbij ongewijzigd. De Directeur is in dienst van NVM en geeft leiding aan het NVM-Bureau.
De Directeur heeft een gekaderde volmacht tot het vertegenwoordigen van de vereniging NVM, waaronder het doen van rechtshandelingen en aangaan van verplichtingen.

NVM-Bureau
NVM heeft haar verenigingsbureau in Nieuwegein. Hier werken ongeveer 75 personen. De dienstverlening van het NVM-Bureau valt uiteen in drie hoofdonderwerpen:

 • Ondersteuning van de leden bij de beroepsuitoefening en bedrijfsvoering;
 • Ondersteuning van de vereniging op gebied van belangenbehartiging, visievorming, ontwikkeling en uitvoering beleid en strategie, financiën, communicatie, marketing en lidmaatschapszaken (toelating, registratie etc.);
 • Ondersteuning van bestuurs- en ledenorganen binnen de vereniging (op landelijk en regionaal niveau) op gebied van overleg-, communicatie- en besluitvormingsprocessen, bewaking governance en vorming en opleiding bestuurders.

De Directeur zal nauw samenwerken met de Algemeen Voorzitter en de Verenigingsmanager. Daarbij zal de Directeur zich in de praktijk vooral bezig houden met de eerste twee hoofdonderwerpen (ondersteuning leden en ondersteuning vereniging) en de Verenigingsmanager met het derde hoofdonderwerp (ondersteuning bestuurs- en ledenorganen). Externe profilering en stakeholdermanagement worden op het hoogste niveau uitgevoerd door de Algemeen Voorzitter, dan wel een van de andere bestuurders, ondersteund door het NVM-Bureau.

De medewerkers van het NVM-Bureau houden zich bezig met een breed scala aan activiteiten, zoals:

 • Beleidsontwikkeling en uitvoering;
 • (Juridische) advisering van leden;
 • Marketing en communicatie gericht op de NVM, het makelaars- en taxateursvak, de sector;
 • Woordvoering en belangenbehartiging;
 • Projecten en programma’s; het ontwikkelen van producten en diensten voor de leden (in samenwerking met de werkmaatschappijen);
 • Het opzetten en uitvoeren van kwaliteitsborging (bijvoorbeeld collegiale audits);
 • Informatie verstrekken aan o.a. consumenten en andere stakeholders.

Het NVM-Bureau heeft de ambitie de komende jaren zich te versterken in servicegerichtheid richting de leden. Dat vraagt om een aanpassing van cultuur, communicatie, ledengerichtheid, uitstraling, focus en activiteiten, zonder dat de bestaande activiteiten daaronder lijden. Hierin heeft de directeur een belangrijke taak.

Doelstellingen
De Directeur is de spin in het web, een stevige verbinder die stuurt op de volgende uitkomsten:

 • Een eigentijdse en scherpe dienstverlening aan leden (NVM-Bureau als serviceorganisatie);
 • Een maximale ondersteuning van de verschillende bestuurlijke gremia van de vereniging;
 • Een maximale synergie tussen vereniging en de werkmaatschappijen;
 • Een sterke lobby;
 • Een erkende gerespecteerde autoriteitspositie voor NVM en haar leden.

Om dit realiseren is de Directeur in eerste aanleg vooral gericht op het verder bouwen aan een professionele en servicegerichte bureauorganisatie met gemotiveerde medewerkers.

Vanuit zijn/haar ervaring is de Directeur een professioneel en empathisch klankbord voor de verschillende type bestuurders en medewerkers van NVM en is erop gericht om een ieder in de eigen rol optimaal te laten functioneren. De Directeur draagt bij aan een positieve en toekomstgerichte verbinding tussen betrokkenen. De Directeur is een voorbeeld als het gaat om een zakelijke, transparante, open en communicatieve cultuur.

Kernactiviteiten
Hieronder zijn de formele taken, rollen en verantwoordelijkheden van de Directeur nader uitgewerkt:

Algemeen Bestuur en vakgroepsbesturen (hierna te noemen ’het bestuur’)

 • Het (laten) adviseren van het bestuur met betrekking tot beleidsstukken en -voornemens, rekening houdend met de missie, doelstellingen en strategische positie van de NVM;
 • Het gevraagd en ongevraagd (doen) voorbereiden van beleidsbeslissingen;
 • Het (laten) onderzoeken van eventuele consequenties van (voorgenomen) bestuursbesluiten en het zorgdragen voor een onderbouwd beleidsadvies;
 • Het (laten) vastleggen van het door het bestuur vastgestelde en goedgekeurde beleid en de bestuursbesluiten;
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering, coördinatie en bewaking van de beleids- en bestuursbesluiten en de voortgangsrapportage aan het bestuur.

Algemeen Beleid

 • Het (laten) vertalen van goedgekeurde beleidsvoorstellen in operationeel beleid;
 • De strategische en operationele leiding van het NVM-Bureau;
 • Het leiden van het NVM-Bureau als een serviceorganisatie. Waarbij ledenbelang en ledencontact voorop staan;
 • Het voeren van collegiaal overleg met NVM Holding en de werkmaatschappijen over het te voeren operationele beleid ten einde maximaal toegevoegde waarde voor de NVM-leden te realiseren;
 • Voeren van strategisch overleg met de holdingdirectie namens het Algemeen Bestuur en de vakgroepsbesturen.

Personeelsbeleid

 • Verantwoordelijk voor personeelsbeleid NVM-Bureau;
 • Verantwoordelijk voor de personeelsbezetting en het beoordelen en motiveren van aanvragen voor uitbreiding en inkrimping van de personeelsbezetting buiten de vastgestelde planning en begroting NVM-Bureau;
 • Verantwoordelijk voor een evenwichtig beloningsbeleid NVM-Bureau;
 • Optreden als werkgever NVM-Bureau (in de zin van de wet). Daarbij krachtens delegatie door het Algemeen Bestuur optreden als Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden;
 • Het in opdracht (laten) uitvoeren van personeelsbeleid en -administratie ten behoeve meerdere werkmaatschappijen.

Financieel beleid

 • Het (laten) opstellen van beleid en begroting (jaarlijks en meer jaarlijks) van NVM alsmede de consolidatie van jaarstukken van de NVM-Groep;
 • Het (laten) verzorgen van de periodieke financiële verslaglegging en de interne controle van NVM (inclusief de geconsolideerde verslaglegging);
 • Verantwoordelijk voor planning control cyclus alsmede de uitvoering van de externe (accountants)controle van de financiële administratie van NVM, waarin begrepen het consolidatieproces met NVM Holding en werkmaatschappijen;
 • Verantwoordelijk voor het tot stand komen en onderhouden van een doelmatig informatiesysteem ten behoeve van de besturing van de vereniging en het NVM-Bureau;
 • Het beoordelen van aanvragen voor alle investeringen binnen de vastgestelde en goedgekeurde begroting van NVM;
 • Het in opdracht (laten) verzorgen van de financiële administratie en verslaglegging ten behoeve van NVM Holding en/of werkmaatschappijen.

Managementtaken

 • Het optreden als werkgever in de zin van de wet (gedelegeerd door het Algemeen Bestuur);
 • Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met derden namens de NVM;
 • Het onderhouden van diverse contacten met externe instanties, adviseurs, relaties, leveranciers, opdrachtnemers e.d.;
 • Het (laten) bewaken van het imago van NVM en desgewenst sturend optreden;
 • Verantwoordelijk voor een adequate overlegstructuur binnen het NVM-Bureau;
 • Het leidinggeven aan en coördineren van de werkzaamheden binnen het NVM-Bureau;
 • Het leidinggeven aan de binnen het NVM-Bureau werkzame personen;
 • Het stimuleren van de uitwisseling van ideeën en teamwork;
 • Het regelmatig evalueren van de functie-uitoefening: het geven van feedback dan wel sturend en corrigerend optreden;
 • Stimuleren dat medewerkers hun kennis op peil houden;
 • Het voeren van gesprekken met (een deel van de) medewerkers in het kader van hun verdere ontwikkeling;
 • Het voeren van functionerings-, beoordelings- en salarisgesprekken met (een deel van de) medewerkers;
 • Het uitdragen van de kernwaarden en hier invulling aan geven: Deskundig, Integer, Transparant en Onafhankelijk.

Profiel
De Directeur heeft veel ervaring met het managen van professionals. Bij voorkeur in verschillende omgevingen waar zakelijke doelstellingen in een complex stakeholdersveld met verschillende bestuurlijke lagen gerealiseerd moeten worden. De ideale kandidaat heeft ervaring met belangenverenigingen, ledenorganisaties, samenwerkend bedrijfsleven/coöperaties, bedrijfsleven of zakelijke dienstverlening en wellicht ook in de publieke sector. Hij/zij is ondernemend, maar is geen ondernemer. Is geen belangenbehartiger pur sang, maar heeft wel veel ervaring met belangenbehartiging en sectorontwikkeling. Is geen pur sang marketeer, maar heeft wel ervaring met het realiseren van een servicegerichte cultuur en dienstverlening. Hij/zij heeft ervaring met verandermanagement en heeft affiniteit met de sector.

Competenties
We zoeken een moderne leider. Iemand die zowel inhoudelijk als ook qua stijl het voortouw kan nemen maar er tegelijkertijd vooral op gericht is om anderen (medewerkers, bestuurders) maximaal te laten renderen. De Directeur is een motivator en inspirator en een geboren netwerker. Een integere persoonlijkheid, een betrouwbare gesprekspartner die op verschillende niveaus kan schakelen en toegankelijk is.

Gevraagde competenties zijn:

 • Conceptueel en strategisch denkvermogen;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Verbindend vermogen, grote mate van empathie;
 • Resultaatgericht;
 • Politieke sensitiviteit;
 • Daadkrachtig.

Contract
Het zal gaan om een contract van bepaalde tijd. Met een duur van 5 jaar. Met een verlenging mogelijkheid van nogmaals een contract voor bepaalde tijd (max. 5 jaar).

Informatie
NVM laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.