Vacatures

All posts in Geen categorie

Lid Raad van Commissarissen – Pivot Park Holding

Het Pivot Park is een campus voor bedrijven en instellingen in de sector life sciences & health, met 
name actief in onderzoek naar en ontwikkeling van medicijnen, op industrieterrein Moleneind te Oss.

Het terrein, de gebouwen en de onderzoeksfaciliteiten van Pivot Park behoorden voorheen tot het eveneens op Moleneind gevestigde farmaceutisch bedrijf MSD (Merck Sharp & Dohme). Het park grenst aan het overgebleven deel van MSD Oss en aan het terrein van Aspen Oss, dat voorheen ook tot MSD behoorde.

Samenwerking tussen MSD Oss B.V., de Provincie, de Gemeente, de NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en het Ministerie van EZ heeft in 2012 geleid tot de oprichting van OLSP Vastgoed B.V. en OLSP Holding B.V., die samen de taak hebben om het Pivot Park te ontwikkelen. In de afgelopen jaren heeft het Pivot Park de eerste fase van zijn ontwikkeling succesvol doorlopen. Er hebben zich ruim vijftig (50) bedrijven gevestigd, samen goed voor de werkgelegenheid van meer dan vijfhonderdvijftig (550) mensen, de samenwerking tussen deze bedrijven onderling en met bedrijven en instellingen elders krijgt steeds meer vorm, de ontvlechting van het park en de terreinen van MSD Oss en Aspen Oss is nagenoeg voltooid, het terrein is openbaar toegankelijk gemaakt en de fysieke inrichting van gebouwen en terrein voor de campusfunctie vindt plaats.
Lees meer →

Voorzitter – Transport en Logistiek Nederland

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor de sector transport en logistiek. TLN verbindt leden en werkt aan een gunstig ondernemersklimaat in Nederland en Europa voor Nederlandse wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. TLN vertaalt de collectieve belangen naar de effecten voor individuele ondernemers en bundelt individuele vragen en problemen tot collectieve acties. TLN is het aanspreekpunt voor overheid, politiek, en bedrijfsleven en daarmee de belangenbehartiger van de gehele sector. Gesteund door ruim  5.000 leden behartigt TLN de belangen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Dat is een brede achterban met 1 gezamenlijk doel: de ontwikkeling van een – internationaal – concurrerende sector waarin kwaliteit, innovatie en duurzaamheid centraal staan.
Lees meer →

Sr. Beleidsadviseur Markt – Vereniging van Waterbouwers

Waterbouwers leven met het water

“Waterbouwers zijn van vitaal belang voor het leven in een delta. Niet alleen in Nederland, maar ook in alle overige delta’s in de wereld. Een moderne samenleving als die van ons kan immers slechts bestaan als zij zich veilig beschermd weet tegen overstromingen en kan beschikken over een goede vervoersinfrastructuur. Waterbouwers voorzien in die maatschappelijke basisbehoefte en scheppen daarvoor de randvoorwaarden. Zij hebben leren leven met het water; leren bouwen met het water. Mede daardoor kunnen we als samenleving veilig wonen, werken en recreëren”.
Lees meer →

Office Director – ITEA

ITEA is a transnational and industry-driven Research, Development and Innovation (R&D&I) programme in the domain of software innovation. ITEA is a Cluster programme of EUREKA, an intergovernmental network for R&D&I cooperation, involving over 40 countries globally. ITEA enables an international and knowledgeable community to collaborate in funded projects that turn innovative ideas into new businesses, jobs, economic growth and benefits for society.

We are looking for an Office Director.

More information will follow as soon as possible.

Directeur – Stichting STABU

Al ruim 40 jaar is Stichting STABU een begrip in de wereld van bestekken en specificeren in de bouw. In de periode tot 1986 is een neutrale standaard voor bestekken ontwikkeld genaamd de STABU-1 systematiek. Namens vele branches hebben deskundigen hun kennis en ervaring aangereikt en gezamenlijk in groepsverband geredigeerd tot beschrijvingen in standaard opmaak. Dit ten behoeve van de bouw- en installatiebranches die zij vertegenwoordigden. De data ging zowel over producten, aanbrengen en monteren, bouwdelen en installaties, als ook over bepalingen van technische, administratieve en juridische aard.
Lees meer →

Lid Raad van Commissarissen – ZLM Verzekeringen

ZLM Verzekeringen is de handelsnaam van De Onderlinge Verzekering Maatschappij ZLM U.A.
(Uitgesloten Aansprakelijkheid). ZLM Verzekeringen (ZLM) is een onderlinge Verzekeringsmaatschappij.

ZLM is op 1 januari 1951 opgericht vanuit de landbouworganisatie Zeeuwse Landbouw Maatschappij. Oorspronkelijk konden daarom alleen agrariërs verzekerd worden. De band met de moederorganisatie werd in 1994 losgesneden. De inmiddels gefuseerde Zuidelijke Landbouw Maatschappij is opgegaan in het ZLTO, waardoor ZLM de enige organisatie is die in naam nog herinnert aan de in 1843 opgerichte Zeeuwse Landbouw Maatschappij.

Anno 2018 is ook de band met de agrarische sector vrijwel helemaal verdwenen. Vanaf 2007 heeft ZLM de focus gericht op het schadeverzekeringenpakket van de particuliere klant. Wat wel gebleven is, is de beperking van het werkgebied: de provincies Zeeland en Noord-Brabant. Vandaag de dag is ZLM er voor iedereen in Noord-Brabant en Zeeland die goed en voordelig verzekerd wil zijn.
Lees meer →

Lid Raad van Commissarissen – WSW (gesloten)

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Een groot deel van de financiering van de volkshuisvesting in Nederland krijgt vorm in het ‘borgstelsel’. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een privaatrechtelijke stichting met publieke achtervangers en heeft de cruciale rol dat stelsel in stand te houden en zo optimale financiering van de volkshuisvesting mogelijk te maken.

Objectief risicomanagement is de kerntaak van WSW. Objectief in de zin van het voeren van een evenwichtig, eenduidig en voorspelbaar risicomanagement dat rekening houdt met alle belangenhouders, waaronder met name het Rijk en de gemeenten die in de achtervang staan voor de borg. WSW zorgt er op die manier voor dat deelnemende woningcorporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt tegen zo optimaal mogelijke financieringskosten. Dat doet WSW door borg te staan voor de rente- en aflossingsverplichtingen van door WSW geborgde leningen van woningcorporaties.
Lees meer →

Voorzitter – Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (gesloten)

ANKO

De Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) is dé brancheorganisatie voor ondernemers in de kappersbranche. De ANKO heeft ten doel het realiseren van een positieve economische ontwikkeling voor professionele kappersbedrijven in Nederland, onder meer door het bevorderen van een gunstig ondernemersklimaat en een professionele bedrijfsvoering en uitstraling. Als belangenbehartiger, vraagbaak en adviseur verbindt de vereniging haar 5.200 leden op het gebied van ondernemerschap, vakmanschap en werkgeverschap.
Lees meer →

Directeur – LTO Nederland (gesloten)

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB . Ruim 35.000 (70%) boeren en tuinders in Nederland hebben zich verenigd in LTO Nederland. Zij zorgen samen voor hoogwaardig eten voor mens en dier, voor een breed palet bloemen, planten en bomen. En vullen tal van functies in de (lokale) gemeenschap. De sector is daarmee één van de grootste werkgevers van Nederland. Boeren en tuinders hebben voor maatschappelijke vraagstukken oplossingen niet alleen lokaal en nationaal maar ook internationaal. Zeker waar het gaat om innovaties, kennis en vaardigheden.
Lees meer →

Lid Investeringscommissie BOM Projects (Renewable Energy) – Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (gesloten)

BOM Holding

De BOM is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brabant en zet zich in om MKB-bedrijven in Brabant verder te laten groeien en het economisch ecosysteem binnen de provincie te versterken. De BOM draagt sinds 1983 bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie onder meer door:

  • Het beschikbaar stellen van kapitaal, kennis, talent, markt en faciliteiten aan Brabantse (startende en jonge) bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken;
  • Het ontwikkelen van en investeren in energieprojecten ter versnelling van de energietransitie;
  • Het aantrekken en begeleiden van buitenlandse bedrijven bij hun vestigingsplannen in Brabant.

Lees meer →