Vacatures

Algemeen Voorzitter – NVM (gesloten)

Organisatie

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en taxateurs in onroerende goederen. Ze bestaat sinds 1898 en heeft haar hoofdkantoor in Nieuwegein. De NVM is actief in alle vastgoedsegmenten en geeft doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Namens de leden zorgt de NVM voor krachtige belangenbehartiging richting overheid en politiek.

De NVM-vereniging is -via haar dochter NVM Holding- aandeelhouder van diverse werkmaatschappijen met een eigen governance. Gezamenlijk vormen zij de NVM-Groep.

De NVM oefent haar zeggenschap in deze bedrijven uit via de aandeelhoudersvergaderingen en samenwerkingsovereenkomsten. Het NVM-bureau opereert als stafbureau voor NVM en NVM Holding.

De NVM-Groep staat voor bijna € 60 mln. omzet en 250 medewerkers.

Bestuurlijk model

De NVM is georganiseerd rond drie gespecialiseerde vakgroepen: Wonen, Business en Agrarisch & Landelijk Vastgoed, die ieder een eigen bestuur hebben. Deze vakgroepen weten wat er speelt in hun marktsegment, signaleren ontwikkelingen en trends en bieden professionele ondersteuning bij marktspecifieke vragen. De drie vakgroepen hebben – binnen de vastgestelde verenigingskaders – een grote verantwoordelijkheid voor hun eigen marktsegment. En worden daartoe door het NVM-bureau gefaciliteerd en ondersteund.

De voorzitters van de vakgroepen zijn het boegbeeld van hun sector. Zij zijn de inspirerende en verbindende factor:

 • voor de ‘eigen’ achterban;
 • tussen de NVM vereniging en de eigen vakgroep.

Met de vakgroep en de collega’s uit het vakgroepbestuur ontwikkelt de vakgroepvoorzitter de strategie in zijn/haar segment en bewaakt hij/zij de uitvoering van deze strategie. Marktontwikkeling, business ontwikkeling, innovatie en NVM dienstverlening zijn hierbij belangrijke thema’s.

De Algemeen Voorzitter richt zich, samen met het Algemeen Bestuur, op de overall strategie en de synergie van NVM als geheel. Hij/zij is het boegbeeld op macro niveau (politiek, VNO NCW, MKB NL etc.) en is de verbindende leider NVM-breed. Missie en strategie NVM-Groep, governance NVM-Groep, verbinding met maatschappelijke thema’s en NVM-ondernemerschap zijn hierbij belangrijke thema’s.

Basisprofiel bestuurders NVM

De bestuursleden (voorzitters, leden bestuur) van de NVM zijn bepalend voor de toonzetting en samenwerking binnen de vereniging. Zij hebben een voorbeeldfunctie ook als het gaat om integriteit en gevoel voor ethiek.

We zoeken stevige bestuurders, verbinders, professionals die scherp kunnen debatteren en tegelijkertijd aansturen op een sterk en gedragen teamresultaat als bestuur. Voor allen gelden de volgende vereisten:

 • Helicopterview, strategisch kunnen denken;
 • Ervaring als ondernemer of met ondernemers;
 • Ervaring met verenigingen en de dynamiek die dat met zich meebrengt;
 • Veel gevoel voor ethiek en integriteit (voorbeeldfunctie, toonzetting)
 • Geen conflicterende betrokkenheid bij andere (branche)organisaties makelaars/taxateurs;
 • Geen (neven)functies die conflicterend kunnen zijn;
 • Onderschrijven van de NVM Gedragscode bestuurders

Naast de functie van Algemeen Voorzitter is ook de functie van Voorzitter Wonen vacant. Beide NVM-commissies schakelen met elkaar om bij de beoordeling van kandidaten ook te komen tot een sterk en complementair team.

Hieronder werken we de functie Algemeen Voorzitter verder uit.

Het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de vereniging bestaat statutair uit minimaal 5 en maximaal 9 personen, waaronder de voorzitters van de 3 vakgroepbesturen. In de praktijk bestaat het momenteel uit 5 personen. Het bestuur is evenwichtig van samenstelling en kan als team resultaatgericht opereren. Juist met een zeer diverse achterban is het van belang dat de bestuursleden beschikken over complementaire eigenschappen.

De Algemeen Voorzitter

De voorzitter is samen met de andere bestuurders belast met het besturen van de vereniging. De bevoegdheden en bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Statuten en Reglementen.

De voorzitter legt samen met zijn/haar collega-bestuurders verantwoording af aan de Ledenraad en draagt zorg voor de eenheid van bestuur en standpunten.

De Algemeen Voorzitter van de vereniging is primair verantwoordelijk voor het goed functioneren van het Algemeen Bestuur. Hij/zij draagt in het bijzonder zorg voor een open, constructief kritische en respectvolle communicatie binnen het bestuur en het NVM bureau.

De voorzitter geeft leiding aan het Algemeen Bestuur. In dit bestuur zijn de leidende thema’s:

 • Missie en strategie NVM-Groep;
 • Governance van NVM-Groep;
 • Financiën NVM-Groep;
 • Samenhang binnen de NVM ten aanzien lidmaatschap, kwaliteit en focus;
 • Toekomstvisie inzake ontwikkeling markt, techniek, vak uitoefening en bedrijfstak;
 • Vertegenwoordiging van NVM op hoogste politieke- en stakeholdersniveau;
 • Positionering van NVM ten aanzien van maatschappelijke thema’s (duurzaamheid, volkshuisvesting en fiscale regimes).

De Algemeen Voorzitter is boegbeeld op landelijk niveau en vertegenwoordigt de NVM als geheel. Op het niveau van politieke en maatschappelijke economische top. Hij/zij legt op macroniveau de verbindingen en is aangesloten op netwerken zoals VNO-NCW, MKB-Nederland, de SER etc.

De Algemeen Voorzitter is gericht op het laten excelleren van de vakgroepen en de deelnemingen. En op de maatschappelijke en economische relevantie van NVM en de rol van de NVM makelaar/taxateur.

De voorzitter agendeert thema’s in nauw overleg met de directeur. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt voor de directeur en in het bijzonder verantwoordelijk voor de externe profilering en de collectieve belangenbehartiging. De directeur is primair verantwoordelijk voor de aansturing van het NVM-bureau. Samen vormen ze een effectief tandem. Een nieuwe voorzitter brengt een specifieke achtergrond en specifieke kwaliteiten mee. En dus zal de taak- en rolverdeling van het tandem voorzitter-directeur punt van aandacht zijn.

Profiel

De Algemeen Voorzitter heeft bij voorkeur de volgende achtergrond:

 • Heeft een brede bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in het economische en in het maatschappelijke domein;
 • Heeft statuur;
 • Heeft ervaring met ondernemers- of brancheverenigingen;
 • Heeft ervaring als voorzitter met het managen en ontwikkelen van een bestuursteam. Heeft ervaring met grote ondernemingen, met MKB-bedrijven en met maatschappelijke stakeholders (centrale politiek en adviescolleges/platforms centrale overheid);
 • Heeft ervaring met belangenbehartiging;
 • Heeft ervaring met complexe onderhandelsituaties.
 • Daarnaast heeft de Algemeen Voorzitter:
 • Visie op de ontwikkeling van het business domein van de NVM achterban;
 • Hij/zij is een strateeg;
 • Aantoonbare affiniteit met de business van de NVM-leden.

Naast de CV-technische achtergrond is uiteindelijk de persoonlijkheid van de voorzitter het meest bepalend. We zoeken een ervaren voorzitter. Een bestuurder van statuur, met een Haags netwerk en kennis van en ervaring met belangenbehartiging en besturen. Iemand met gevoel voor de markt en de leden, maar die ook de vertaalslag naar de maatschappelijke positionering van de sector kan maken. We zoeken een professional met een breed referentiekader en een marktgerichte helicopterview. Een goede verbinder en coach. Een leider die de NVM naar een volgende fase brengt en niet bang is om intern en extern een stevige boodschap te verkondigen. De ideale kandidaat wordt door de leden als ‘een van hen’ gezien.

De voorzitter is flexibel, is full time inzetbaar en kan gemiddeld 6-8 dagdelen per week beschikbaar zijn voor deze functie. De vergoeding is marktconform.

Procedure

De NVM laat zich in deze procedure bijstaan door ir. Marcel Gasseling van Gasseling Search. U kunt uw interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Download hier het profiel in pdf.