Vacatures

2 Leden Raad van Toezicht – Jongeren Op Gezond Gewicht (gesloten)

Wegens regulier aftreden van één van de toezichthouders en ter aanvulling op de huidige samenstelling van de raad van toezicht van stichting Jongeren Op Gezond Gewicht staan twee posities in de raad van toezicht open voor sollicitatie. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht  met toezichthouders afkomstig uit het openbaar bestuur, sport, onderwijs (aftredend) en gezondheidsfondsen, zoeken we twee toezichthouders afkomstig uit en/of werkzaam in de voor Jongeren Op Gezond Gewicht relevante werkterreinen zorg, onderwijs, bedrijfsleven. Ingangsdatum benoeming per 1 januari 2020.

Jongeren Op Gezond Gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Hierbij betrekken we ook de volwassenen die de jongeren omringen. JOGG werkt op basis van twee programma’s, de JOGG-aanpak en de Gezonde Omgeving. Een derde van de Nederlandse gemeenten werkt als JOGG-gemeente met de JOGG-aanpak. Dat betekent dat in deze gemeenten integraal wordt  samengewerkt met focus op wijken waar de problematiek het grootst is. Met het programma Gezonde Omgeving wordt in de gemeenten gewerkt aan het creëren van een omgeving waar de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is. Zoals school-, sport-, werkomgeving en de buitenruimte. JOGG faciliteert JOGG-gemeenten met onder meer ondersteuning en advies op maat, kennisdeling, trainingen, bijeenkomsten en communicatiemiddelen.

JOGG wordt publiek en privaat gefinancierd. Het totaalbudget bedraagt in 2019 mede door een extra impuls vanuit het preventieakkoord bijna 8 miljoen. Het merendeel van het budget is als subsidie afkomstig van het ministerie van VWS en daarnaast dragen bedrijfspartners, maatschappelijke partners en gemeenten bij. Op dit moment wordt gewerkt aan toekomstvisie voor de periode richting 2025. Onder leiding van de directeur/bestuurder zijn bij de organisatie ongeveer 25 mensen werkzaam (in fte) en wordt gewerkt met een grote flexibele schil van experts, adviseurs en coaches in het land ter ondersteuning van JOGG-gemeenten.

Raad van toezicht

JOGG heeft een raad van toezicht die thans bestaat uit vier personen, die afkomstig zijn uit en/of werkzaam zijn in de voor de doelstelling van JOGG relevante werkterreinen en vanuit hun achtergrond aantoonbare affiniteit hebben met het doel van JOGG en de wijze waarop JOGG dit doel wenst te bereiken. Tevens brengen de toezichthouders een voor JOGG relevant netwerk mee. In 2018 is de governance van de organisatie efficiënter ingericht, hetgeen resulteerde in een raad van toezicht en een eenhoofdig bestuur (directeur/bestuurder).

Naast de formele posities in de raad van toezicht, hecht de raad van toezicht er aan om potentiële jonge toezichthouders de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen in de vorm van een oriëntatieplaats en/of jongeren bij de raad van toezicht te betrekken in de vorm van een tijdelijk traineeship.

De raad van toezicht heeft een toezichthoudend taak ten aanzien van het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken, waaronder tevens begrepen goedkeuring van begroting incl. beleidsplan en jaarrekening. Daarnaast heeft de raad van toezicht een adviserende taak jegens het bestuur, onder meer ten aanzien van beleid en strategie.

De leden van de raad van toezicht richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van de organisatie en verrichten deze taak zonder last of ruggespraak. Leden van de raad van toezicht zijn op persoonlijke titel benoemd. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met een mix aan voor de doelstelling van JOGG relevante werkterreinen en expertise.

De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en een paar keer per jaar is aanwezigheid voor sessies met partners en stakeholders en het jaarlijks congres gewenst. In een reglement zijn nadere regels omtrent het functioneren van de raad van toezicht en de samenwerking met het bestuur opgenomen.

Profiel

Kandidaten:

  • hebben aantoonbare affiniteit met het doel van JOGG en de wijze waarop JOGG haar doel wenst te bereiken;
  • zijn afkomstig uit en/of werkzaam in de voor JOGG relevante werkterreinen zorg, bedrijfsleven, onderwijs;
  • hebben expertise op het gebied van (één of meerdere) financiën, bestuurlijke verhoudingen in het openbaar bestuur, publiek private samenwerking, gedragsverandering, communicatie en/of marketing, juridisch en of bedrijfseconomisch;
  • hebben toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring en bij voorkeur in vergelijkbare organisaties die, onder meer, een publiek en private financiering kennen en waarin wordt samengewerkt met een grote diversiteit aan partijen. Voor potentiële jonge toezichthouders geldt dit criterium niet dan wel in veel mindere mate;
  • hebben inzicht in eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen;
  • zijn integer, hebben een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Bezoldiging

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding die aansluit bij wat passend wordt geacht als vergoeding voor vergelijkbare werkzaamheden in de (semi) publieke sector.

Meer informatie

JOGG laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie of het doorgeven van tips kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.

De sollicitatietermijn is verstreken.