Vacatures

2 leden Investment Committee (Life Sciences en High Tech) – BOM Brabant Ventures (gesloten)

BOM Holding

De BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brabant en zet zich in om MKB-bedrijven in Brabant verder te laten groeien en het economisch ecosysteem binnen de provincie te versterken. De BOM draagt sinds 1983 bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie onder meer door:

 • Het beschikbaar stellen van kapitaal, kennis, talent, markt en faciliteiten aan Brabantse (startende en jonge) bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken;
 • Het ontwikkelen van en investeren in energieprojecten ter versnelling van de energietransitie;
 • Het aantrekken en begeleiden van buitenlandse bedrijven bij hun vestigingsplannen in Brabant.

Als publieke onderneming is de BOM de uitvoeringsorganisatie voor provinciaal en landelijk economisch beleid. Voor het uitvoeren van haar opdracht beschikt de BOM over ruim 90 professionals, jarenlange kennis en ervaring, ruime netwerken en een sterke kapitaalpositie. Internationalisering, innovatie, verduurzaming en het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken zijn belangrijke leidmotieven. De BOM werkt nauw samen met bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen. Sociaal-maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een adaptieve structuur van economische systemen en principes. Om bedrijven en de Brabantse economische structuur ook morgen en overmorgen passende oplossingen te kunnen blijven bieden en het ondernemersklimaat toekomstbestendig te houden, ontwikkelt de BOM zich als ontwikkelingsmaatschappij ook zelf blijvend door.

In de Meerjarenvisie 2017-2020 wordt daar duidelijk op ingezet met thema’s als het actualiseren van het productportfolio, het uitbreiden van het dienstverleningsconcept met een digitale service laag en een meer vraaggerichte werkwijze waarin de behoefte van ondernemers een centrale plek heeft.

Besturingsmodel

BOM is georganiseerd in een holdingstructuur. Samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de provincie Noord-Brabant aandeelhouder van de BOM. Het is de ambitie van het provinciaal bestuur om met haar economisch beleid een effectieve impuls te geven aan de Brabantse economie en om voor de uitvoering van dit beleid de BOM volledig in te zetten. De BOM is daarmee ‘voor honderd procent’ een (op afstand geplaatste) uitvoeringsorganisatie van de overheid.

Binnen de houdsterstructuur is BOM Holding B.V. de moedervennootschap waarin de reguliere houdsteractiviteiten, ondersteunende staf en alle personeelsactiviteiten plaatsvinden. Onderliggend zijn ruim 20 dochtervennootschappen actief in zowel advies- alsook investeringsactiviteiten met specifieke fondsbeheeractiviteiten.

BOM Holding B.V. is de houdstermaatschappij van onder meer BOM Business Development & Foreign Investments B.V., BOM Vastgoed B.V., BOM Bedrijfslocaties B.V, Energiefonds Brabant B.V., Innovatiefonds Brabant B.V., BOM Capital I B.V en BOM Capital II B.V..

De aandelen van BOM Holding B.V. zijn geheel in het bezit van de provincie Noord-Brabant (100%). De aandelen van BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en van BOM Capital I B.V. worden gezamenlijk gehouden door BOM Holding B.V. (50,1%) en de Staat der Nederlanden (49,9%). De Raad van Commissarissen (RvC) van deze BV’s is dezelfde als de RvC van BOM Holding B.V.

Het bestuur van BOM Holding B.V. bestaat uit één statutair bestuurder.  BOM Renewable Energy en BOM Brabant Ventures kent een andere statutaire bestuurder. De dagelijkse leiding van BOM Holding B.V. is toevertrouwd aan het directieteam.

Het directieteam bestaat uit:

 • De heer J. (Jan) Pelle – CEO, bestuurder BOM Holding en BOM Bedrijfslocaties;
 • Mevrouw M. (Miriam) Dragstra – CCO, bestuurder BOM Brabant Ventures en BOM Renewable Energy;
 • De heer M. (Mike) van Meurs – CFO/COO.

Het leadershipteam wordt gevormd door de directie en de managers van Brabant Ventures (Managers Hightech & Lifetech), Renewable Energy, Foreign Investment & International Trade, Product Development en Ecosystems Development.

BOM Brabant Ventures

Als incubator en groeiversneller met meer dan 35 jaar ervaring helpt BOM Brabant Ventures ambitieuze Brabantse ondernemingen om toekomstbestendig te groeien.

BOM Brabant Ventures ontwikkelt en investeert in schaalbare start- en scale ups met groeipotentie en een sterke link met Noord-Brabant. Verder is de maatschappelijke en economische impact van belang. Brabant Ventures richt zich op bedrijven die actief zijn in een van de volgende topsectoren:

 • High Tech Systems & Materials
 • Software / Softtech
 • Agrofood
 • Biobased Economy
 • Lifesciences & Medtech

Het geïnvesteerde bedrag ligt per investering tussen € 150.000 en € 5.000.000  waarbij het BOM-belang nooit groter is dan 49 procent. De investeringshorizon is 3 tot 7 jaar.

Het BOM team Brabant Ventures bestaat uit Business Developers en Investment Managers. Gezamenlijk dragen zij bij aan de ontwikkeling van hun portfoliobedrijven. Van investor readiness tot exit en met oog voor alle Value Inflection Points daartussen.

Investment Committee

Het Investment Committee heeft ten doel de bestuurder van BOM Brabant Ventures te adviseren over investeringsvoorstellen, vervolg investeringsvoorstellen en exit voorstellen op basis van de gezamenlijke wetenschappelijke, markt- en financiële kennis en ervaring. Dit doet zij met een positief-kritische houding en vanuit een onafhankelijke positie.

Het Investment Committee bestaat uit ten minste 3 en maximaal 5 leden. Ieder lid van het Investment Committee wordt benoemd voor de duur van drie jaar. De zittingstermijn kan eenmaal voor een termijn van maximaal drie jaar worden geprolongeerd door de RvC met instemming van de Bestuurder en na goedkeuring van de Uiteindelijke Aandeelhouders. De taken en bevoegdheden van het Investment Committee zijn in een reglement vastgelegd.

Beloning en vergoeding

Aan de leden van het Investment Committee zal een beloning van € 1.000,- inclusief onkostenvergoeding en exclusief btw per vergadering worden toegekend.

Tijdbeslag (indicatie)

Het tijdsbeslag is inclusief voorbereiding 1 dag per vergadering. Het aantal vergaderingen per jaar zal rond 10 – 12 uitkomen en deze vinden plaats bij de BOM in Tilburg. Investeringsvoorstellen worden vooraf aangeleverd door het fondsmanagement en tijdens de vergadering mondeling toegelicht. Het advies van de IC komt vervolgens in onderling overleg gedurende de vergadering tot stand.

Vacatures en Profiel

De Investment Committee BOM Brabant Ventures is als volgt samengesteld:

 • De heer J.J.M. (Jacques) Eijkens
 • Mevrouw J.E. (Jantine) Hak
 • De heer S. (Sjoerd) Mol
 • De heer T. (Theo) Kremers
 • De heer F.V. (Frits) van der Have

We zoeken 2 leden voor de Investment Committee als opvolgers van de heren Kremers en Van der Have.

De IC bestaat uit maximaal vijf leden die elkaar aanvullen wat betreft kennis, ervaring en profiel. Gezien het zwaartepunt van de activiteiten  zoeken wij een kandidaten met als markt specifieke achtergrond

 • High Tech producten en -systemen en Supply Chain;
 • Life Sciences, biotechnologie, gezondheidszorg.

Voor het collectief van de leden van de Investeringscommissie gelden daarnaast de volgende vaardigheden:

 • Heeft onderscheidend vermogen ten opzichte van elkaar;
 • Is goed bekend met het georganiseerde bedrijfsleven in Brabant en met daaraan gelieerde organisaties;
 • Heeft ervaring met samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven;
 • Beschikt over een voortreffelijke reputatie met betrekking tot zowel integriteit als communicatieve en representatieve kwaliteiten;
 • Is vertrouwd met ondernemerschap (waaronder business development, internationalisering en starters/doorgroei van mkb-ondernemingen).
 • Heeft ervaring in het beoordelen en/of scherpstellen van business cases;
 • Heeft de relevante financieel economische kennis en de toepassing daarvan bij het beoordelen van financiële prognoses, risico’s en vereist rendement;
 • Beschikt over kritisch analytisch vermogen met een juist oog voor de vereiste mate van detail vanuit het perspectief van de IC;
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden en gevoel voor de vereiste rol en verhoudingen tussen de IC onderling en ten opzichte van het fondsmanagement en de directie.

Informatie

Brabants Ontwikkelings Maatschappij laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken door voor 1 augustus 2019 een bericht (inclusief actueel CV) te sturen aan info@gasselingsearch.nl. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling of Elise van Mil op 073-8200374.

Download hier het profiel in pdf.